La Biblia - Bilingüe

Español - Vietnamita

<<
>>

Salmos 123

Thánh Thi 123

Salmos 123:1 ^
A TI que habitas en los cielos, Alcé mis ojos.
Thánh Thi 123:1 ^
Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,
Salmos 123:2 ^
He aquí como los ojos de los siervos miran á la mano de sus señores, Y como los ojos de la sierva á la mano de su señora; Así nuestros ojos miran á Jehová nuestro Dios, Hasta que haya misericordia de nosotros.
Thánh Thi 123:2 ^
Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.
Salmos 123:3 ^
Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros; Porque estamos muy hartos de menosprecio.
Thánh Thi 123:3 ^
Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể.
Salmos 123:4 ^
Muy harta está nuestra alma Del escarnio de los holgados, Y del menosprecio de los soberbios.
Thánh Thi 123:4 ^
Linh hồn chúng tôi quá chán Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Capítulos
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Mosman

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
La Biblia - Bilingüe | Español - Vietnamita | Salmos 123 - Thánh Thi 123