Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 33

Genèse 33

Genesis 33:1 ^
Ug si Jacob miyahat sa iyang mga mata, ug ania karon, nagapadulong kaniya si Esau, ug ang upat ka gatus ka mga tawo uban kaniya. Ug gibahinbahin niya ang mga bata kang Lea ug kang Raquel ug ang duruha ka sulogoon nga babaye.
Genèse 33:1 ^
Jacob leva les yeux, et regarda; et voici, Ésaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes.
Genesis 33:2 ^
Ug gibutang niya ang mga sulogoon nga babaye ug ang ilang mga bata sa unahan; ug gipasunod si Lea ug ang iyang mga bata, ug si Raquel ug si Jose mao ang didto sa ulahi.
Genèse 33:2 ^
Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph.
Genesis 33:3 ^
Ug siya miagi sa atubangan nila, ug miduko siya sa yuta sa nakapito, hangtud nga miabut siya sa iyang igsoon.
Genèse 33:3 ^
Lui-même passa devant eux; et il se prosterna en terre sept fois, jusqu`à ce qu`il fût près de son frère.
Genesis 33:4 ^
Ug si Esau midalagan sa pagsugat kaniya, ug migakus kaniya ug mipauraray siya sa iyang liog, ug iyang gihalokan siya; ug minghilak sila.
Genèse 33:4 ^
Ésaü courut à sa rencontre; il l`embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent.
Genesis 33:5 ^
Ug giyahat niya ang iyang mga mata, ug nakita niya ang mga babaye ug ang mga bata, ug miingon siya: Kinsa ba kini sila nga kuyog mo? Ug siya mitubag: Ang mga bata nga tungod sa gracia gihatag sa Dios sa imong ulipon.
Genèse 33:5 ^
Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur.
Genesis 33:6 ^
Unya, mingduol ang mga sulogoon nga babaye ug ang ilang mga bata, ug mingduko sila.
Genèse 33:6 ^
Les servantes s`approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent;
Genesis 33:7 ^
Ug mingduol usab si Lea uban sa iyang mga bata ug mingduko sila; ug sa ulahi mingduol si Jose ug si Raquel, ug ingon usab mingduko sila.
Genèse 33:7 ^
Léa et ses enfants s`approchèrent aussi, et se prosternèrent; ensuite Joseph et Rachel s`approchèrent, et se prosternèrent.
Genesis 33:8 ^
Ug siya miingon: Unsa bay ipasabut mo tungod niining tibook nga pundok nga hingsugatan ko? Ug siya mitubag: Aron mahamut-an ako sa mga mata sa akong ginoo.
Genèse 33:8 ^
Ésaü dit: A quoi destines-tu tout ce camp que j`ai rencontré? Et Jacob répondit: A trouver grâce aux yeux de mon seigneur.
Genesis 33:9 ^
Ug miingon si Esau: Aduna akoy igo, igsoon ko: Pasagdi lamang nga kining ania kanimo, maimo.
Genèse 33:9 ^
Ésaü dit: Je suis dans l`abondance, mon frère; garde ce qui est à toi.
Genesis 33:10 ^
Ug miingon si Jacob: Dili, gipakilooy ko kanimo, kong ako nakakaplag karon ug kahimut-an sa imong mga mata, nan dawata ang akong gasa nga gikan sa akong mga kamot, kay sa nakita ko ang imong nawong, daw nakita ko ang nawong sa Dios, ug ikaw nahimuot kanako.
Genèse 33:10 ^
Et Jacob répondit: Non, je te prie, si j`ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent; car c`est pour cela que j`ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m`as accueilli favorablement.
Genesis 33:11 ^
Dawata, gipakilooy ko kanimo, ang akong gasa nga gidala kanimo, kay ang Dios nalooy kanako, ug kay ako adunay igo. Ug siya gipugos gayud niya, ug gidawat na lamang niya kini.
Genèse 33:11 ^
Accepte donc mon présent qui t`a été offert, puisque Dieu m`a comblé de grâces, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta.
Genesis 33:12 ^
Ug siya miingon: Manlakaw kita, ug ako magalakaw sa unahan mo.
Genèse 33:12 ^
Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route; j`irai devant toi.
Genesis 33:13 ^
Ug siya miingon kaniya: Ang akong ginoo nahibalo nga ang mga bata mga linghud, ug nga aduna akoy mga carnero ug mga vaca nga bag-ong nanag-anak; ug kong magpalabi sila pagpanglakaw sa usa ka adlaw, mangamatay ang tanan nga mga panon sa carnero.
Genèse 33:13 ^
Jacob lui répondit: Mon seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j`ai des brebis et des vaches qui allaitent; si l`on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait.
Genesis 33:14 ^
Umuna ka karon, ginoo ko, sa unahan sa imong ulipon, ug ako magalakaw sa hinayhinay, sumala sa paglakaw sa kahayupan nga nagalakaw sa unahan ko, ug sa lakang sa mga bata hangtud nga makadangat ako sa akong ginoo didto sa Seir.
Genèse 33:14 ^
Que mon seigneur prenne les devants sur son serviteur; et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu`à ce que j`arrive chez mon seigneur, à Séir.
Genesis 33:15 ^
Ug si Esau miingon: Pagabiyaan ko karon ang uban sa akong tawo nga mikuyog kanako. Ug siya miingon: Unsa ba ang kinahanglan niini? Makakaplag unta ug kahimut-an sa mga mata sa akong ginoo.
Genèse 33:15 ^
Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur!
Genesis 33:16 ^
Mao nga si Esau mipauli niadtong adlawa padulong sa Seir.
Genèse 33:16 ^
Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir.
Genesis 33:17 ^
Ug si Jacob migikan padulong sa Succoth, ug nagtukod siya didto sa iyang balay, ug nagbuhat siya ug mga payag alang sa iyang kahayupan. Busa gihinganlan niya ang ngalan niadtong dapita nga Succoth.
Genèse 33:17 ^
Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C`est pourquoi l`on a appelé ce lieu de nom de Succoth.
Genesis 33:18 ^
Ug midangat si Jacob sa kalinaw ngadto sa lungsod sa Sichem, nga nahamutang sa Canaan, sa gikan siya sa yuta sa Padan-aram, ug mipahaluna siya sa atubangan sa lungsod.
Genèse 33:18 ^
A son retour de Paddan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville.
Genesis 33:19 ^
Ug mipalit siya ug usa ka bahin sa kapatagan didto diin gibuklad niya ang iyang balongbalong, sa kamot sa mga anak ni Hamor, nga amahan ni Sichem, sa usa ka gatus ka book nga salapi.
Genèse 33:19 ^
Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d`Hamor, père de Sichem, pour cent kesita.
Genesis 33:20 ^
Ug gipatindog niya didto ang usa ka halaran, ug kini gihinganlan niya: Ang Dios, ang Dios ni Israel.
Genèse 33:20 ^
Et là, il éleva un autel, qu`il appela El Élohé Israël.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 33 - Genèse 33