Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 30

Genèse 30

Genesis 30:1 ^
Ug sa pagtan-aw ni Raquel nga siya wala makahatag ug mga anak kang Jacob, nasina siya sa iyang igsoon nga babaye, ug miingon siya kang Jacob: Hatagi ako ug mga anak, kay kondili, mamatay ako.
Genèse 30:1 ^
Lorsque Rachel vit qu`elle ne donnait point d`enfants à Jacob, elle porta envie à sa soeur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs!
Genesis 30:2 ^
Ug si Jacob nasuko batok kang Raquel, ug miingon siya: Ilis ba ako sa Dios nga nagtungina gikan kanimo sa bunga sa imong tiyan?
Genèse 30:2 ^
La colère de Jacob s`enflamma contre Rachel, et il dit: Suis-je à la place de Dieu, qui t`empêche d`être féconde?
Genesis 30:3 ^
Ug siya miingon: Ania karon, ang akong ulipon nga babaye nga si Bilha; iponan mo sa paghigda siya, aron magaanak siya sa ibabaw sa akong mga tuhod, ug ako makabaton usab ug mga anak gikan kaniya.
Genèse 30:3 ^
Elle dit: Voici ma servante Bilha; va vers elle; qu`elle enfante sur mes genoux, et que par elle j`aie aussi des fils.
Genesis 30:4 ^
Ug iyang gihatag kaniya si Bilha nga iyang ulipon aron maasawa, ug si Jacob mitipon sa paghigda kaniya.
Genèse 30:4 ^
Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante; et Jacob alla vers elle.
Genesis 30:5 ^
Ug nanamkon si Bilha, ug nag-anak kang Jacob ug usa ka anak nga lalake.
Genèse 30:5 ^
Bilha devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob.
Genesis 30:6 ^
Ug miingon si Raquel: Gihukman ako sa Dios, ug gipatalinghugan usab niya ang akong tingog ug ako gihatagan ug usa ka anak nga lalake. Tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Dan.
Genèse 30:6 ^
Rachel dit: Dieu m`a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m`a donné un fils. C`est pourquoi elle l`appela du nom de Dan.
Genesis 30:7 ^
Ug nanamkon pag-usab si Bilha, ang ulipon ni Raquel, ug nag-anak siya sa ikaduha ka anak nga lalake kang Jacob.
Genèse 30:7 ^
Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob.
Genesis 30:8 ^
Ug miingon si Raquel: Sa pagpakiglayog nga hilabihan nagpakiglayog ako sa akong igsoon nga babaye, ug nakadaug ako. Ug gihinganlan ang iyang ngalan si Neptali.
Genèse 30:8 ^
Rachel dit: J`ai lutté divinement contre ma soeur, et j`ai vaincu. Et elle l`appela du nom de Nephthali.
Genesis 30:9 ^
Ug sa pagtan-aw ni Lea nga mihunong na siya sa pagpanganak, iyang gikuha si Silpa nga iyang ulipon nga babaye, ug iyang gipaasawa siya kang Jacob.
Genèse 30:9 ^
Léa voyant qu`elle avait cessé d`enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob.
Genesis 30:10 ^
Ug si Silpa, nga ulipon ni Lea, nag-anak kang Jacob ug usa ka anak nga lalake.
Genèse 30:10 ^
Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob.
Genesis 30:11 ^
Ug miingon si Lea: Palaran! Ug gihinganlan ang iyang ngalan si Gad.
Genèse 30:11 ^
Léa dit: Quel bonheur! Et elle l`appela du nom de Gad.
Genesis 30:12 ^
Ug si Silpa ulipon nga babaye ni Lea, nag-anak ug usa usab ka anak nga lalake kang Jacob.
Genèse 30:12 ^
Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob.
Genesis 30:13 ^
Ug miingon si Lea: Malipayon ako! kay ang mga babaye magaingon kanako nga bulahan ako. Ug gihinganlan ang iyang ngalan si Aser.
Genèse 30:13 ^
Léa dit: Que je suis heureuse! car les filles me diront heureuse. Et elle l`appela du nom d`Aser.
Genesis 30:14 ^
Ug miadto si Ruben sa panahon sa ting-ani sa trigo, ug nakakaplag siya ug mga mandragora sa kapatagan, ug iyang gidala kini kang Lea nga iyang inahan. Unya miingon si Raquel kang Lea: Hatagi ako, nagapakilooy ako kanimo, sa mga mandragora sa imong anak nga lalake.
Genèse 30:14 ^
Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils.
Genesis 30:15 ^
Ug siya mitubag kaniya: Diyutay da bang butanga ang pagkuha mo sa akong bana? ug unya kuhaon mo usab ang mga mandragora sa akong anak? Ug miingon si Raquel: Busa makahigda siya uban kanimo karong gabii tungod sa mga mandragora sa imong anak.
Genèse 30:15 ^
Elle lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien! il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils.
Genesis 30:16 ^
Ug mipauli si Jacob gikan sa kapatagan sa pagkahapon, ug migula si Lea sa pagsugat kaniya, ug miingon kaniya: Iponi ako sa paghigda, kay sa pagkamatuod gisuholan ko ikaw sa mga mandragora sa akong anak. Ug siya mitipon sa paghigda kaniya niadtong gabhiona.
Genèse 30:16 ^
Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit: C`est vers moi que tu viendras, car je t`ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit.
Genesis 30:17 ^
Ug ang Dios nagpatalinghug kang Lea. Ug nanamkon siya, ug gianak niya kang Jacob ang ikalima ka anak nga lalake.
Genèse 30:17 ^
Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob.
Genesis 30:18 ^
Ug miingon si Lea: Ang Dios naghatag kanako sa akong balus, kay gihatag ko ang akong ulipon nga babaye sa akong bana. Tungod niana gihinganlan ang iyang ngalan si Isakar.
Genèse 30:18 ^
Léa dit: Dieu m`a donné mon salaire parce que j`ai donné ma servante à mon mari. Et elle l`appela du nom d`Issacar.
Genesis 30:19 ^
Ug nanamkon si Lea pag-usab, ug gianak niya kang Jacob ang ikaunom ka anak nga lalake.
Genèse 30:19 ^
Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob.
Genesis 30:20 ^
Ug miingon si Lea: Ang Dios naghatag kanako ug usa ka maayong bugay; karon motipon kanako ang akong bana kay giangkan ko siya ug unom ka anak nga lalake. Ug gihinganlan niya ang iyang ngalan si Sabulon.
Genèse 30:20 ^
Léa dit: Dieu m`a fait un beau don; cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l`appela du nom de Zabulon.
Genesis 30:21 ^
Ug sa ulahi nag-anak siya ug usa ka anak nga babaye, ug gihinganlan ang iyang ngalan si Dina.
Genèse 30:21 ^
Ensuite, elle enfanta une fille, qu`elle appela du nom de Dina.
Genesis 30:22 ^
Ug nahanumdum ang Dios kang Raquel, ug iyang gipatalinghugan siya, ug iyang giablihan ang iyang taguangkan;
Genèse 30:22 ^
Dieu se souvint de Rachel, il l`exauça, et il la rendit féconde.
Genesis 30:23 ^
Ug nanamkon siya, ug nanganak siya ug usa ka anak nga lalake: ug miingon siya: Gikuha sa Dios ang akong kaulaw.
Genèse 30:23 ^
Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre.
Genesis 30:24 ^
Ug gihinganlan niya ang iyang ngalan si Jose, ug nagaingon siya: Si Jehova magadugang kanako ug usa pa ka anak nga lalake.
Genèse 30:24 ^
Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant: Que l`Éternel m`ajoute un autre fils!
Genesis 30:25 ^
Ug nahitabo nga sa pag-anak ni Raquel kang Jose, nga si Jacob miingon kang Laban: Papahawaa ako aron ako moadto sa akong kaugalingong pinuy-anan ug sa akong yuta.
Genèse 30:25 ^
Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir, pour que je m`en aille chez moi, dans mon pays.
Genesis 30:26 ^
Ihatag kanako ang akong mga asawa ug ang akong mga anak, nga tungod kanila nag-alagad ako kanimo, ug tugoti ako sa paglakaw; kay ikaw nahibalo sa mga pag-alagad nga gialagad ko kanimo.
Genèse 30:26 ^
Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t`ai servi, et je m`en irai; car tu sais quel service j`ai fait pour toi.
Genesis 30:27 ^
Ug si Laban mitubag kaniya: Kong nakakaplag ako karon ug kalooy sa imong mga mata, pabilin ka: kay hingmatngonan ko nga gipanalanginan ako ni Jehova tungod kanimo.
Genèse 30:27 ^
Laban lui dit: Puissé-je trouver grâce à tes yeux! Je vois bien que l`Éternel m`a béni à cause de toi;
Genesis 30:28 ^
Ug miingon siya: Itagal mo kanako ang suhol mo, ug ihatag ko kanimo.
Genèse 30:28 ^
fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai.
Genesis 30:29 ^
Ug siya mitubag kaniya: Ikaw nahibalo kong unsa ang pag-alagad ko kanimo, ug kong unsay kahimtang sa imong kahayupan nga diri kanako.
Genèse 30:29 ^
Jacob lui dit: Tu sais comment je t`ai servi, et ce qu`est devenu ton troupeau avec moi;
Genesis 30:30 ^
Kay diriyut pa ang imo, sa wala pa ako mahaanhi, ug misanay sa daku nga panon; ug gipanalanginan ka ni Jehova sa bisan diin ako moadto, ug karon kanus-a man ako magatagana alang usab sa akong kaugalingon nga panimalay?
Genèse 30:30 ^
car le peu que tu avais avant moi s`est beaucoup accru, et l`Éternel t`a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison?
Genesis 30:31 ^
Ug siya miingon: Unsa bay igahatag ko kanimo? Ug mitubag si Jacob: Dili ka maghatag kanako ug bisan unsa; kong buhaton mo kini alang kanako, magabalik ako sa pagpasibsib sa imong mga carnero.
Genèse 30:31 ^
Laban dit: Que te donnerai-je? Et Jacob répondit: Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai.
Genesis 30:32 ^
Moadto ako karon sa tanan mong panon sa mga carnero, nga magalain ako sa tanang kahayupan nga kabang ug sa lain nga bulok, ug sa tanang kahayupan sa bulok nga maitum-itum sa taliwala sa mga carnero, ug sa mga kabang ug sa lain nga bulok sa taliwala sa mga kanding ug gikan niini mao ang akong suhol.
Genèse 30:32 ^
Je parcourrai aujourd`hui tout ton troupeau; mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire.
Genesis 30:33 ^
Niini magatubag alang kanako ang akong pagkamatarung sa panahon nga moabut kanako ang suhol ko sa atubangan mo: ang tanan nga dili binugkan ni kabang sa mga kanding, ug sa bulok nga maitum-itum sa mga carnero, nga hikaplagan mo kanako pagaisipon mo nga kinawat nako.
Genèse 30:33 ^
Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire; tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol.
Genesis 30:34 ^
Ug miingon si Laban: Tan-awa, matuman unta sumala sa imong gipamulong.
Genèse 30:34 ^
Laban dit: Eh bien! qu`il en soit selon ta parole.
Genesis 30:35 ^
Ug gilain niya niadtong adlawa ang mga lake nga kanding nga binugkan, ug mga kabang, ug ang tanang mga kanding nga baye nga kabang ug sa lain nga bulok, ug ang tanang mga kahayupan nga may diyutay nga kaputi, ug ang tanang mga maitum sa taliwala sa mga carnero, ug gipiyal kini sa mga kamot sa iyang mga anak nga lalake.
Genèse 30:35 ^
Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils.
Genesis 30:36 ^
Ug mipanaw siya sa totolo ka adlaw nga paglakaw sa taliwala niya ug ni Jacob: ug si Jacob nagpasibsib sa nahibilin nga mga panon sa carnero ni Laban.
Genèse 30:36 ^
Puis il mit l`espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob; et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban.
Genesis 30:37 ^
Ug mikuha si Jacob ug mga magagmay nga sanga nga lunhaw sa alamo ug sa avellano, ug sa castaño, ug iyang gipanitan kini sa mga panit nga maputi, ug gihimo nga makita ang kaputi niadtong mga sanga nga magagmay.
Genèse 30:37 ^
Jacob prit des branches vertes de peuplier, d`amandier et de platane; il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches.
Genesis 30:38 ^
Ug gibutang niya ang mga sanga nga magagmay nga iyang gipanitan didto sa atbang sa kahayupan sa pasungan nga paimnanan, diin nanagpangadto ang mga panon sa carnero sa pag-inum; ug sila nanamkon sa diha nga nangadto sila sa pag-inum.
Genèse 30:38 ^
Puis il plaça les branches, qu`il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu`elles entrassent en chaleur en venant boire.
Genesis 30:39 ^
Ug nanamkon ang mga panon sa carnero sa atubangan sa mga sanga nga magagmay, ug ang mga panon sa carnero nanaganak sa mga carnero nga mga binugkan, mga kabang, ug mga napisikan sa nagakalainlaing mga bulok.
Genèse 30:39 ^
Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés.
Genesis 30:40 ^
Ug gilain ni Jacob ang mga nating carnero, ug iyang gipaatubang ang mga nawong sa mga panon sa mga carnero ngadto sa mga kabang ug sa tanan nga maitum sa panon ni Laban. Ug iyang gilain pagbutang ang iyang panon, ug wala itipon niya uban sa mga carnero ni Laban.
Genèse 30:40 ^
Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu`il ne réunit point au troupeau de Laban.
Genesis 30:41 ^
Ug nahatabo nga sa diha nga manamkon ngani ang mga sundanon nga carnero, ginabutang ni Jacob ang mga sanga nga magagmay sa atubangan sa mga panon sa carnero didto sa mga bato nga kinalutan, aron nga manamkon sila sa taliwala sa mga sangang magagmay.
Genèse 30:41 ^
Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu`elles entrassent en chaleur près des branches.
Genesis 30:42 ^
Apan sa manganha ang mga panon sa mga carnero nga maluya, wala niya ibutang kini: mao nga ang mga maluyang carnero iya ni Laban, ug ang mga sundanon iya ni Jacob.
Genèse 30:42 ^
Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point; de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob.
Genesis 30:43 ^
Ug midaku ang tawo sa hilabihan gayud, ug dihay daghang mga panon sa mga carnero, ug mga ulipon nga babaye, ug mga ulipon nga lalake, ug mga camello ug mga asno.
Genèse 30:43 ^
Cet homme devint de plus en plus riche; il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 30 - Genèse 30