Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 29

Genèse 29

Genesis 29:1 ^
Ug si Jacob mipadayon sa iyang paglakat, ug miabut sa yuta sa mga anak sa silangan.
Genèse 29:1 ^
Jacob se mit en marche, et s`en alla au pays des fils de l`Orient.
Genesis 29:2 ^
Ug mitan-aw siya, ug ania karon, ang usa ka atabay diha sa kapatagan, ug tan-awa, ang totolo ka panon sa mga carnero nga nanglubog duol niini; kay kining atabaya mao ang giimnan sa mga panon: ug usa ka dakung bato didto sa baba sa atabay.
Genèse 29:2 ^
Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs; et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c`était à ce puits qu`on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l`ouverture du puits était grande.
Genesis 29:3 ^
Ug didto gitigum ang tanang mga panon: ug giligid nila ang bato gikan sa baba sa atabay, ug gipainum nila ang mga carnero, ug giuli nila sa iyang dapit ang bato sa ibabaw sa baba sa atabay.
Genèse 29:3 ^
Tous les troupeaux se rassemblaient là; on roulait la pierre de dessus l`ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l`on remettait la pierre à sa place sur l`ouverture du puits.
Genesis 29:4 ^
Ug si Jacob miingon kanila: Mga igsoon ko, taga-diin ba kamo? Ug mitubag sila: Taga-Haran kami.
Genèse 29:4 ^
Jacob dit aux bergers: Mes frères, d`où êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan.
Genesis 29:5 ^
Ug siya miingon kanila: Naila ba ninyo si Laban, anak ni Nachor? Ug miingon sila: Kami nakaila kaniya.
Genèse 29:5 ^
Il leur dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent: Nous le connaissons.
Genesis 29:6 ^
Ug siya miingon kanila: Maayo ba siya? Ug sila ming-ingon: Maayo man; ug, ania karon, si Raquel iyang anak nga babaye nagapaingon nganhi uban sa mga carnero.
Genèse 29:6 ^
Il leur dit: Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est en bonne santé; et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau.
Genesis 29:7 ^
Ug miingon siya: Tan-awa, hataas pa ang adlaw, ug dili pa panahon sa pagpatigum sa kahayupan; paimna ninyo ang mga carnero, ug lumakaw, ug pasibsiba sila.
Genèse 29:7 ^
Il dit: Voici, il est encore grand jour, et il n`est pas temps de rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître.
Genesis 29:8 ^
Ug miingon sila: Dili kami makahimo hangtud nga ang tanan nga mga panon matigum, ug ilang maligid ang bato gikan sa ibabaw sa baba sa atabay; unya kami magpainum sa mga carnero.
Genèse 29:8 ^
Ils répondirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu`à ce que tous les troupeaux soient rassemblés; c`est alors qu`on roule la pierre de dessus l`ouverture du puits, et qu`on abreuve les brebis.
Genesis 29:9 ^
Samtang nagsulti pa siya kanila, miabut si Raquel uban ang mga carnero sa iyang amahan; kay siya mao ang magbalantay niini.
Genèse 29:9 ^
Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père; car elle était bergère.
Genesis 29:10 ^
Ug nahitabo nga sa nakita ni Jacob si Raquel anak nga babaye ni Laban nga igsoon sa iyang inahan, ug ang mga carnero ni Laban nga igsoon nga lalake sa iyang inahan, nga miduol si Jacob, ug giligid niya ang bato gikan sa baba sa atabay, ug gipainum niya ang panon ni Laban, igsoon nga lalake sa iyang inahan.
Genèse 29:10 ^
Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s`approcha, roula la pierre de dessus l`ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère.
Genesis 29:11 ^
Ug si Jacob mihalok kang Raquel, ug gipatugbaw niya ang iyang tingog, ug mihilak siya.
Genèse 29:11 ^
Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura.
Genesis 29:12 ^
Ug si Jacob miingon kang Raquel nga siya mao ang igsoon sa iyang amahan, ug siya mao ang anak nga lalake ni Rebeca: ug midalagan siya ug misugilon niini sa iyang amahan.
Genèse 29:12 ^
Jacob apprit à Rachel qu`il était parent de son père, qu`il était fils de Rebecca. Et elle courut l`annoncer à son père.
Genesis 29:13 ^
Ug nahitabo nga sa pagkadungog ni Laban sa balita mahitungod kang Jacob, ang anak nga lalake sa iyang igsoon nga babaye, midalagan siya pagsugat kaniya, ug siya gigakus niya, ug gihagkan niya, ug gidala niya sa iyang balay. Ug misugilon siya kang Laban sa tanan niining mga butanga.
Genèse 29:13 ^
Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l`embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses.
Genesis 29:14 ^
Ug si Laban miingon kaniya: Sa pagkamatuod, ikaw sa akong bukog ug sa akong unod. Ug mipuyo siya uban kaniya sa usa ka bulan.
Genèse 29:14 ^
Et Laban lui dit: Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban.
Genesis 29:15 ^
Ug si Laban miingon kang Jacob: Tungod kay ikaw akong igsoon, angay na diay nga ikaw magaalagad kanako nga walay bayad? Umingon ka kanako, pila ba ang imong isuhol?
Genèse 29:15 ^
Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
Genesis 29:16 ^
Ug si Laban adunay duha ka anak nga babaye: ang ngalan sa magulang mao si Lea, ug ang ngalan sa manghud mao si Raquel.
Genèse 29:16 ^
Or, Laban avait deux filles: l`aînée s`appelait Léa, et la cadette Rachel.
Genesis 29:17 ^
Ug ang mga mata ni Lea malomo man; apan si Raquel maanyag ug madanihon.
Genèse 29:17 ^
Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de figure.
Genesis 29:18 ^
Ug si Raquel gihigugma ni Jacob; ug miingon siya: Sa pito ka tuig ako magaalagad kanimo tungod kang Raquel nga imong kamanghuran.
Genèse 29:18 ^
Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette.
Genesis 29:19 ^
Ug miingon si Laban: Labi pa nga maayo nga siya ihatag ko kanimo kay sa akong ihatag siya sa laing tawo: pumuyo ka uban kanako.
Genèse 29:19 ^
Et Laban dit: J`aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi!
Genesis 29:20 ^
Ug nagaalagad si Jacob ug pito ka tuig tungod kang Raquel, ug kini ingon lamang sa pipila ka adlaw tungod sa iyang gugma alang kaniya.
Genèse 29:20 ^
Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu`il l`aimait.
Genesis 29:21 ^
Ug si Jacob miingon kang Laban: Ihatag kanako ang akong asawa, kay natuman na ang akong mga adlaw, nga ako makapuyo uban kaniya.
Genèse 29:21 ^
Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli: et j`irai vers elle.
Genesis 29:22 ^
Ug si Laban nagpatigum sa tanang mga tawo niadtong dapita ug gibuhat niya ang usa ka kombira.
Genèse 29:22 ^
Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin.
Genesis 29:23 ^
Ug nahitabo nga sa pagkagabii, iyang gikuha si Lea, nga iyang anak nga babaye, ug iyang gidala ngadto kaniya: ug siya miduol kang Lea.
Genèse 29:23 ^
Le soir, il prit Léa, sa fille, et l`amena vers Jacob, qui s`approcha d`elle.
Genesis 29:24 ^
Ug gihatag ni Laban ang iyang ulipon nga babaye, si Silpa, kang Lea nga iyang anak, ingon nga iyang sulogoon nga babaye.
Genèse 29:24 ^
Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.
Genesis 29:25 ^
Ug sa pagkabuntag na, tan-awa, si Lea man diay; ug miingon siya kang Laban: Unsa kini nga imong gibuhat kanako? Wala ba ako magaalagad kanimo tungod kang Raquel? Ngano man nga gilimbongan mo ako?
Genèse 29:25 ^
Le lendemain matin, voilà que c`était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu`est-ce que tu m`as fait? N`est-ce pas pour Rachel que j`ai servi chez toi? Pourquoi m`as-tu trompé?
Genesis 29:26 ^
Ug si Laban mitubag: Dili batasan namo ang paghatag sa manghud sa dili pa ang magulang.
Genèse 29:26 ^
Laban dit: Ce n`est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l`aînée.
Genesis 29:27 ^
Tumanon mo ang semana niining usa, ug igahatag namo kanimo usab ang usa tungod sa imong pag-alagad kanako ug pito pa ka tuig.
Genèse 29:27 ^
Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l`autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années.
Genesis 29:28 ^
Ug gibuhat ni Jacob sa ingon niini, ug gituman ang iyang semana ug iyang gihatag kaniya si Raquel nga iyang anak ingon nga iyang asawa.
Genèse 29:28 ^
Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille.
Genesis 29:29 ^
Ug gihatag ni Laban kang Raquel nga iyang anak nga babaye si Bilha nga iyang ulipon ingon nga iyang sulogoon nga babaye.
Genèse 29:29 ^
Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante.
Genesis 29:30 ^
Ug siya miduol pag-usab kang Raquel, ug gihigugma niya si Raquel labi pa kay kang Lea, ug nag-alagad pa gayud kaniya ug pito pa ka tuig.
Genèse 29:30 ^
Jacob alla aussi vers Rachel, qu`il aimait plus que Léa; et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années.
Genesis 29:31 ^
Ug nakita ni Jehova nga gidumtan si Lea, ug giablihan niya ang iyang taguangkan: apan si Raquel apuli man.
Genèse 29:31 ^
L`Éternel vit que Léa n`était pas aimée; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Genesis 29:32 ^
Ug nanamkon si Lea ug nag-anak siya ug usa ka anak nga lalake, ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Ruben: kay miingon siya: Natan-aw na ni Jehova ang akong kasakit; karon tungod niini mahigugma kanako ang akong bana.
Genèse 29:32 ^
Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben; car elle dit: L`Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m`aimera.
Genesis 29:33 ^
Ug nanamkon siya pag-usab, ug nag-anak siya ug usa ka anak nga lalake, ug miingon siya: Kay gipatalinghugan ni Jehova nga ako gidumtan, mao nga iyang gihatag kini kanako. Ug gihinganlan ang iyang ngalan si Simeon.
Genèse 29:33 ^
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: L`Éternel a entendu que je n`étais pas aimée, et il m`a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon.
Genesis 29:34 ^
Ug nanamkon siya pag-usab, ug nag-anak ug usa ka anak nga lalake, ug miingon siya: Karon moipon na ang akong bana kanako, kay giangkan ko siya ug totolo ka mga anak nga lalake, tungod niini gihinganlan ang iyang ngalan si Levi.
Genèse 29:34 ^
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, mon mari s`attachera à moi; car je lui ai enfanté trois fils. C`est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.
Genesis 29:35 ^
Ug nanamkon siya pag-usab, ug nag-anak siya ug usa ka anak nga lalake, ug miingon siya: Karon magadayeg ako kang Jehova. Tungod niini, gihinganlan ang iyang ngalan si Juda; ug mihunong siya sa pagpanganak.
Genèse 29:35 ^
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois, je louerai l`Éternel. C`est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d`enfanter.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 29 - Genèse 29