Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 22

Genèse 22

Genesis 22:1 ^
Ug nahitabo sa human niining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham, ug miingon kaniya: Abraham; ug siya mitubag: Ania ako.
Genèse 22:1 ^
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l`épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici!
Genesis 22:2 ^
Ug miingon siya: Kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong anak nga bugtong, nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug umadto ka sa yuta sa Moria ug siya ihalad mo nga halad-nga sinunog didto sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo.
Genèse 22:2 ^
Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t`en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l`une des montagnes que je te dirai.
Genesis 22:3 ^
Ug si Abraham mibangon pagsayo sa buntag, ug iyang gisiyahan ang iyang asno, ug nagdala siya uban kaniya duruha ka sulogoong batan-on ug si Isaac nga iyang anak, ug nagbugha ug sugnod alang sa halad-nga-sinunog, ug mitindog siya, ug napaingon sa dapit nga giingon kaniya sa Dios.
Genèse 22:3 ^
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l`holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Genesis 22:4 ^
Sa ikatolo ka adlaw giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, ug nakita niya ang dapit sa halayo.
Genèse 22:4 ^
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
Genesis 22:5 ^
Ug si Abraham miingon sa iyang mga sulogoon: Humulat kamo dinhi uban sa asno, ug ako ug ang bata moadto kami didto; ug kami mosimba, ug kami mamalik kaninyo.
Genèse 22:5 ^
Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l`âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous.
Genesis 22:6 ^
Ug si Abraham mikuha ug sugnod alang sa halad-nga-sinunog, ug gipapas-an niya sa iyang anak; ug siya mikuha ug kalayo ug punyal; ug milakaw silang duha nga nagkuyog.
Genèse 22:6 ^
Abraham prit le bois pour l`holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il marchèrent tous deux ensemble.
Genesis 22:7 ^
Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan, ug miingon: Amahan ko. Ug siya mitubag: Ania ako, anak ko. Ug siya miingon: Ania karon ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang nating carnero nga igahalad-nga-sinunog?
Genèse 22:7 ^
Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est l`agneau pour l`holocauste?
Genesis 22:8 ^
Ug mitubag si Abraham: Ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating carnero nga igahalad-nga-sinunog, anak ko; ug busa nagapadayon sila sa paglakaw nga nanagkuyog.
Genèse 22:8 ^
Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l`agneau pour l`holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Genesis 22:9 ^
Ug miabut sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios; si Abraham mipatindog didto ug usa ka halaran, ug gipahaluna pag-ayo ang kahoy ug gigapus niya si Isaac, nga iyang anak, ug iyang gipahamutang siya sa ibabaw sa sugnod.
Genèse 22:9 ^
Lorsqu`ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l`autel, par-dessus le bois.
Genesis 22:10 ^
Ug gituy-od ni Abraham ang iyang kamot, ug gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak.
Genèse 22:10 ^
Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.
Genesis 22:11 ^
Ug ang manolonda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa mga langit, nga nagaingon: Abraham, Abraham. Ug siya mitubag: Ania ako.
Genèse 22:11 ^
Alors l`ange de l`Éternel l`appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici!
Genesis 22:12 ^
Ug nagaingon: Dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa; ug karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako.
Genèse 22:12 ^
L`ange dit: N`avance pas ta main sur l`enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m`as pas refusé ton fils, ton unique.
Genesis 22:13 ^
Unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug mitan-aw; ug ania karon, ang usa ka carnero nga lake sa likod, kansang mga sungay nagapus sa kasapinitan. Ug miadto si Abraham, ug gikuha niya ang carnero nga lake ug kini gihalad niya sa halad-nga-sinunog, salili sa iyang anak.
Genèse 22:13 ^
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l`offrit en holocauste à la place de son fils.
Genesis 22:14 ^
Ug gihinganlan ni Abraham kadtong dapita nga Jehova-Jereh: nga maoy ngalan hangtud karon, sa bukid ni Jehova igaandam kini.
Genèse 22:14 ^
Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C`est pourquoi l`on dit aujourd`hui: A la montagne de l`Éternel il sera pourvu.
Genesis 22:15 ^
Ug ang manolonda ni Jehova nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit.
Genèse 22:15 ^
L`ange de l`Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux,
Genesis 22:16 ^
Ug miingon siya: Tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako, nagaingon si Jehova, nga tungod kay gibuhat mo kini, ug wala ka magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak,
Genèse 22:16 ^
et dit: Je le jure par moi-même, parole de l`Éternel! parce que tu as fais cela, et que tu n`as pas refusé ton fils, ton unique,
Genesis 22:17 ^
Sa pagpanalangin, ikaw pagapanalanginan ko, ug sa pagpadaghan, pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bitoon sa langit, ug ingon sa balas nga atua sa baybayon sa dagat; ug ang imong kaliwatan manag-iya sa mga ganghaan sa iyang mga kaaway.
Genèse 22:17 ^
je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
Genesis 22:18 ^
Ug diha sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo ang akong tingog.
Genèse 22:18 ^
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
Genesis 22:19 ^
Busa gibalikan ni Abraham ang iyang mga sulogoon, ug nanindog sila ug nanlakaw sa pagtingub padulong sa Beer-seba: ug nagpuyo si Abraham sa Beer-seba.
Genèse 22:19 ^
Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s`en allèrent ensemble à Beer Schéba; car Abraham demeurait à Beer Schéba.
Genesis 22:20 ^
Ug nahitabo sa human kining mga butanga, nga gisuginlan si Abraham. Ania karon nga si Milca usab nanganak ug mga anak kang Nachor nga imong igsoon:
Genèse 22:20 ^
Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant: Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère:
Genesis 22:21 ^
Ug si Huz mao ang iyang panganay, ug si Buz ang iyang igsoon, ug si Kemuel nga amahan ni Aram.
Genèse 22:21 ^
Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d`Aram,
Genesis 22:22 ^
Ug si Chesed, ug si Hazo, ug si Pildas, ug si Jidlap, ug si Bethuel.
Genèse 22:22 ^
Késed, Hazo, Pildasch, Jidlaph et Bethuel.
Genesis 22:23 ^
Ug si Bethuel nanganak kang Rebeca. Kini sila nga walo gianak ni Milca kang Nachor, nga igsoon ni Abraham.
Genèse 22:23 ^
Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d`Abraham.
Genesis 22:24 ^
Ug ang iyang puyopuyo nga gihinganlan si Reuma, nanganak usab kang Teba, ug kang Gaham, ug kang Taas, ug kang Maacha.
Genèse 22:24 ^
Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Thébach, Gaham, Tahasch et Maaca.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 22 - Genèse 22