Kinh Thánh - Song Ngữ

Việt - Tây Ban Nha

 
>>

Sáng Thế 1

Génesis 1

Sáng Thế 1:1 ^
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Génesis 1:1 ^
En el principio crió Dios los cielos y la tierra.
Sáng Thế 1:2 ^
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Génesis 1:2 ^
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas.
Sáng Thế 1:3 ^
Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
Génesis 1:3 ^
Y dijo Dios: Sea la luz: y fué la luz.
Sáng Thế 1:4 ^
Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.
Génesis 1:4 ^
Y vió Dios que la luz era buena: y apartó Dios la luz de las tinieblas.
Sáng Thế 1:5 ^
Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
Génesis 1:5 ^
Y llamó Dios á la luz Día, y á las tinieblas llamó Noche: y fué la tarde y la mañana un día.
Sáng Thế 1:6 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.
Génesis 1:6 ^
Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
Sáng Thế 1:7 ^
Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.
Génesis 1:7 ^
E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y fué así.
Sáng Thế 1:8 ^
Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
Génesis 1:8 ^
Y llamó Dios á la expansión Cielos: y fué la tarde y la mañana el día segundo.
Sáng Thế 1:9 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
Génesis 1:9 ^
Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca: y fué así.
Sáng Thế 1:10 ^
Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Génesis 1:10 ^
Y llamó Dios á la seca Tierra, y á la reunión de las aguas llamó Mares: y vió Dios que era bueno.
Sáng Thế 1:11 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
Génesis 1:11 ^
Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así.
Sáng Thế 1:12 ^
Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Génesis 1:12 ^
Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género: y vió Dios que era bueno.
Sáng Thế 1:13 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Génesis 1:13 ^
Y fué la tarde y la mañana el día tercero.
Sáng Thế 1:14 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;
Génesis 1:14 ^
Y dijo Dios: Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche: y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años;
Sáng Thế 1:15 ^
lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
Génesis 1:15 ^
Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra: y fue.
Sáng Thế 1:16 ^
Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.
Génesis 1:16 ^
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche: hizo también las estrellas.
Sáng Thế 1:17 ^
Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,
Génesis 1:17 ^
Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra,
Sáng Thế 1:18 ^
đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Génesis 1:18 ^
Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas: y vió Dios que era bueno.
Sáng Thế 1:19 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Génesis 1:19 ^
Y fué la tarde y la mañana el día cuarto.
Sáng Thế 1:20 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
Génesis 1:20 ^
Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
Sáng Thế 1:21 ^
Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Génesis 1:21 ^
Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie: y vió Dios que era bueno.
Sáng Thế 1:22 ^
Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.
Génesis 1:22 ^
Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.
Sáng Thế 1:23 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Génesis 1:23 ^
Y fué la tarde y la mañana el día quinto.
Sáng Thế 1:24 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.
Génesis 1:24 ^
Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie: y fué así.
Sáng Thế 1:25 ^
Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Génesis 1:25 ^
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie: y vió Dios que era bueno.
Sáng Thế 1:26 ^
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Génesis 1:26 ^
Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Sáng Thế 1:27 ^
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
Génesis 1:27 ^
Y crió Dios al hombre á su imagen, á imagen de Dios lo crió; varón y hembra los crió.
Sáng Thế 1:28 ^
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
Génesis 1:28 ^
Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Sáng Thế 1:29 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
Génesis 1:29 ^
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer.
Sáng Thế 1:30 ^
Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.
Génesis 1:30 ^
Y á toda bestia de la tierra, y á todas las aves de los cielos, y á todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer: y fué así.
Sáng Thế 1:31 ^
Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.
Génesis 1:31 ^
Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fué la tarde y la mañana el día sexto.
 
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Sách


Chương
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Kinh Thánh - Song Ngữ | Việt - Tây Ban Nha | Sáng Thế 1 - Génesis 1