Kinh Thánh - Song Ngữ

Việt - Ý

 
>>

Sáng Thế 1

Genesi 1

Sáng Thế 1:1 ^
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
Genesi 1:1 ^
Nel principio Iddio creò i cieli e la terra.
Sáng Thế 1:2 ^
Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Genesi 1:2 ^
E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell’abisso, e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse:
Sáng Thế 1:3 ^
Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.
Genesi 1:3 ^
"Sia la luce!" E la luce fu.
Sáng Thế 1:4 ^
Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.
Genesi 1:4 ^
E Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.
Sáng Thế 1:5 ^
Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
Genesi 1:5 ^
E Dio chiamò la luce "giorno", e le tenebre "notte". Così fu sera, poi fu mattina: e fu il primo giorno.
Sáng Thế 1:6 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.
Genesi 1:6 ^
Poi Dio disse: "Ci sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque".
Sáng Thế 1:7 ^
Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.
Genesi 1:7 ^
E Dio fece la distesa e separò le acque ch’erano sotto la distesa, dalle acque ch’erano sopra la distesa. E così fu.
Sáng Thế 1:8 ^
Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
Genesi 1:8 ^
E Dio chiamò la distesa "cielo". Così fu sera, poi fu mattina: e fu il secondo giorno.
Sáng Thế 1:9 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
Genesi 1:9 ^
Poi Dio disse: "Le acque che son sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo, e apparisca l’asciutto". E così fu.
Sáng Thế 1:10 ^
Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Genesi 1:10 ^
E Dio chiamò l’asciutto "terra", e chiamò la raccolta delle acque "mari". E Dio vide che questo era buono.
Sáng Thế 1:11 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
Genesi 1:11 ^
Poi Dio disse: "Produca la terra della verdura, dell’erbe che faccian seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra". E così fu.
Sáng Thế 1:12 ^
Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Genesi 1:12 ^
E la terra produsse della verdura, dell’erbe che facevan seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono.
Sáng Thế 1:13 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Genesi 1:13 ^
Così fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo giorno.
Sáng Thế 1:14 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;
Genesi 1:14 ^
Poi Dio disse: "Sianvi de’ luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte; e siano dei segni e per le stagioni e per i giorni e per gli anni;
Sáng Thế 1:15 ^
lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
Genesi 1:15 ^
e servano da luminari nella distesa dei cieli per dar luce alla terra". E così fu.
Sáng Thế 1:16 ^
Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.
Genesi 1:16 ^
E Dio fece i due grandi luminari: il luminare maggiore, per presiedere al giorno, e il luminare minore per presiedere alla notte; e fece pure le stelle.
Sáng Thế 1:17 ^
Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,
Genesi 1:17 ^
E Dio li mise nella distesa dei cieli per dar luce alla terra,
Sáng Thế 1:18 ^
đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Genesi 1:18 ^
per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono.
Sáng Thế 1:19 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Genesi 1:19 ^
Così fu sera, poi fu mattina: e fu il quarto giorno.
Sáng Thế 1:20 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
Genesi 1:20 ^
Poi Dio disse: "Producano le acque in abbondanza animali viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l’ampia distesa del cielo".
Sáng Thế 1:21 ^
Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Genesi 1:21 ^
E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatilo secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono.
Sáng Thế 1:22 ^
Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.
Genesi 1:22 ^
E Dio li benedisse, dicendo: "Crescete, moltiplicate, ed empite le acque dei mari, e moltiplichino gli uccelli sulla terra".
Sáng Thế 1:23 ^
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Genesi 1:23 ^
Così fu sera, poi fu mattina: e fu il quinto giorno.
Sáng Thế 1:24 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.
Genesi 1:24 ^
Poi Dio disse: "Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie". E così fu.
Sáng Thế 1:25 ^
Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Genesi 1:25 ^
E Dio fece gli animali selvatici della terra, secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra, secondo le loro specie. E Dio vide che questo era buono.
Sáng Thế 1:26 ^
Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Genesi 1:26 ^
Poi Dio disse: "Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra".
Sáng Thế 1:27 ^
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
Genesi 1:27 ^
E Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.
Sáng Thế 1:28 ^
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
Genesi 1:28 ^
E Dio li benedisse; e Dio disse loro: "Crescete e moltiplicate e riempite la terra, e rendetevela soggetta, e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra".
Sáng Thế 1:29 ^
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
Genesi 1:29 ^
E Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme; questo vi servirà di nutrimento.
Sáng Thế 1:30 ^
Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.
Genesi 1:30 ^
E ad ogni animale della terra e ad ogni uccello dei cieli e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento". E così fu.
Sáng Thế 1:31 ^
Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.
Genesi 1:31 ^
E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina: e fu il sesto giorno.
 
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Sách


Chương
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Kinh Thánh - Song Ngữ | Việt - Ý | Sáng Thế 1 - Genesi 1