Kinh Thánh - Song Ngữ

Việt - Trung

<<
>>

Giăng 3

約翰福音 3

Giăng 3:1 ^
Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
約翰福音 3:1 ^
有 一 個 法 利 賽 人 、 名 叫 尼 哥 底 母 、 是 猶 太 人 的 官 。
Giăng 3:2 ^
Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.
約翰福音 3:2 ^
這 人 夜 裡 來 見 耶 穌 、 說 、 拉 比 、 我 們 知 道 你 是 由  神 那 裡 來 作 師 傅 的 . 因 為 你 所 行 的 神 蹟 、 若 沒 有  神 同 在 、 無 人 能 行 。
Giăng 3:3 ^
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
約翰福音 3:3 ^
耶 穌 回 答 說 、 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 人 若 不 重 生 、 就 不 能 見  神 的 國 。
Giăng 3:4 ^
Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?
約翰福音 3:4 ^
尼 哥 底 母 說 、 人 已 經 老 了 、 如 何 能 重 生 呢 . 豈 能 再 進 母 腹 生 出 來 麼 。
Giăng 3:5 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
約翰福音 3:5 ^
耶 穌 說 、 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 、 就 不 能 進  神 的 國 。
Giăng 3:6 ^
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
約翰福音 3:6 ^
從 肉 身 生 的 、 就 是 肉 身 . 從 靈 生 的 、 就 是 靈 。
Giăng 3:7 ^
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
約翰福音 3:7 ^
我 說 、 你 們 必 須 重 生 、 你 不 要 以 為 希 奇 。
Giăng 3:8 ^
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
約翰福音 3:8 ^
風 隨 著 意 思 吹 、 你 聽 見 風 的 響 聲 、 卻 不 曉 得 從 那 裡 來 、 往 那 裡 去 . 凡 從 聖 靈 生 的 、 也 是 如 此 。
Giăng 3:9 ^
Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?
約翰福音 3:9 ^
尼 哥 底 母 問 他 說 、 怎 能 有 這 事 呢 。
Giăng 3:10 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!
約翰福音 3:10 ^
耶 穌 回 答 說 、 你 是 以 色 列 人 的 先 生 、 還 不 明 白 這 事 麼 。
Giăng 3:11 ^
Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.
約翰福音 3:11 ^
我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 我 們 所 說 的 、 是 我 們 知 道 的 、 我 們 所 見 證 的 、 是 我 們 見 過 的 . 你 們 卻 不 領 受 我 們 的 見 證 。
Giăng 3:12 ^
Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?
約翰福音 3:12 ^
我 對 你 們 說 地 上 的 事 、 你 們 尚 且 不 信 、 若 說 天 上 的 事 、 如 何 能 信 呢 。
Giăng 3:13 ^
Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.
約翰福音 3:13 ^
除 了 從 天 降 下 仍 舊 在 天 的 人 子 、 沒 有 人 升 過 天 。
Giăng 3:14 ^
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,
約翰福音 3:14 ^
摩 西 在 曠 野 怎 樣 舉 蛇 、 人 子 也 必 照 樣 被 舉 起 來 .
Giăng 3:15 ^
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
約翰福音 3:15 ^
叫 一 切 信 他 的 都 得 永 生 。 〔 或 作 叫 一 切 信 的 人 在 他 裡 面 得 永 生 〕
Giăng 3:16 ^
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
約翰福音 3:16 ^
 神 愛 世 人 、 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 、 叫 一 切 信 他 的 、 不 至 滅 亡 、 反 得 永 生 。
Giăng 3:17 ^
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
約翰福音 3:17 ^
因 為  神 差 他 的 身 子 降 世 、 不 是 要 定 世 人 的 罪 、 〔 或 作 審 判 世 人 下 同 〕 乃 是 要 叫 世 人 因 他 得 救 。
Giăng 3:18 ^
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
約翰福音 3:18 ^
信 他 的 人 、 不 被 定 罪 . 不 信 的 人 、 罪 已 經 定 了 、 因 為 他 不 信  神 獨 生 子 的 名 。
Giăng 3:19 ^
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
約翰福音 3:19 ^
光 來 到 世 間 、 世 人 因 自 己 的 行 為 是 惡 的 、 不 愛 光 倒 愛 黑 暗 、 定 他 們 的 罪 就 是 在 此 。
Giăng 3:20 ^
Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
約翰福音 3:20 ^
凡 作 惡 的 便 恨 光 、 並 不 來 就 光 、 恐 怕 他 的 行 為 受 責 備 。
Giăng 3:21 ^
Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
約翰福音 3:21 ^
但 行 真 理 的 必 來 就 光 、 要 顯 明 他 所 行 的 是 靠  神 而 行 。
Giăng 3:22 ^
Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem.
約翰福音 3:22 ^
這 事 以 後 、 耶 穌 和 門 徒 到 了 猶 太 地 、 在 那 裡 居 住 施 洗 。
Giăng 3:23 ^
Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem.
約翰福音 3:23 ^
約 翰 在 靠 近 撒 冷 的 哀 嫩 也 施 洗 、 因 為 那 裡 水 多 . 眾 人 都 去 受 洗 。
Giăng 3:24 ^
Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục.
約翰福音 3:24 ^
那 時 約 翰 還 沒 有 下 在 監 裡 。
Giăng 3:25 ^
Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch.
約翰福音 3:25 ^
約 翰 的 門 徒 、 和 一 個 猶 太 人 辯 論 潔 淨 的 禮 。
Giăng 3:26 ^
Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.
約翰福音 3:26 ^
就 來 見 約 翰 說 、 拉 比 、 從 前 同 你 在 約 但 河 外 、 你 所 見 證 的 那 位 、 現 在 施 洗 、 眾 人 都 往 他 那 裡 去 了 。
Giăng 3:27 ^
Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.
約翰福音 3:27 ^
約 翰 說 、 若 不 是 從 天 上 賜 的 、 人 就 不 能 得 甚 麼 。
Giăng 3:28 ^
Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ay không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài.
約翰福音 3:28 ^
我 曾 說 、 我 不 是 基 督 、 是 奉 差 遣 在 他 前 面 的 、 你 們 自 己 可 以 給 我 作 見 證 。
Giăng 3:29 ^
Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó.
約翰福音 3:29 ^
娶 新 婦 的 、 就 是 新 郎 . 新 郎 的 朋 友 站 著 聽 見 新 郎 的 聲 音 就 甚 喜 樂 . 故 此 我 這 喜 樂 滿 足 了 。
Giăng 3:30 ^
Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.
約翰福音 3:30 ^
他 必 興 旺 、 我 必 衰 微 。
Giăng 3:31 ^
Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài.
約翰福音 3:31 ^
從 天 下 來 的 、 是 在 萬 有 之 上 . 從 地 上 來 的 、 是 屬 乎 地 、 他 所 說 的 、 也 是 屬 乎 地 . 從 天 上 來 的 、 是 在 萬 有 之 上 。
Giăng 3:32 ^
Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.
約翰福音 3:32 ^
他 將 所 見 所 聞 的 見 證 出 來 、 只 是 沒 有 人 領 受 他 的 見 證 。
Giăng 3:33 ^
Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật.
約翰福音 3:33 ^
那 領 受 他 見 證 的 、 就 印 上 印 、 證 明  神 是 真 的 。
Giăng 3:34 ^
Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.
約翰福音 3:34 ^
 神 所 差 來 的 、 就 說  神 的 話 . 因 為  神 賜 聖 靈 給 他 、 是 沒 有 限 量 的 。
Giăng 3:35 ^
Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.
約翰福音 3:35 ^
父 愛 子 、 已 將 萬 有 交 在 他 手 裡 。
Giăng 3:36 ^
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
約翰福音 3:36 ^
信 子 的 人 有 永 生 . 不 信 子 的 人 得 不 著 永 生 、 〔 原 文 作 不 得 見 永 生 〕  神 的 震 怒 常 在 他 身 上 。
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Sách


Chương
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Kinh Thánh - Song Ngữ | Việt - Trung | Giăng 3 - 約翰福音 3