Giăng 3:22 - Việt

Kinh Thánh Song Ngữ - Việt


Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem.

Bible Search    
Statistical tracking image - do not follow
Home
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Giăng 3:22 - Việt | Kinh Thánh Song Ngữ - Việt