Sáng Thế 1:6 - Việt

Kinh Thánh Song Ngữ - Việt


Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.

Bible Search    
Statistical tracking image - do not follow
Home
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Kirribilli

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Sáng Thế 1:6 - Việt | Kinh Thánh Song Ngữ - Việt