Библии - Двуязычные

Русский - Вьетнамцев

<<
>>

От Иоанна 3

Giăng 3

От Иоанна 3:1 ^
Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских.
Giăng 3:1 ^
Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
От Иоанна 3:2 ^
Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.
Giăng 3:2 ^
Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.
От Иоанна 3:3 ^
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Giăng 3:3 ^
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
От Иоанна 3:4 ^
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Giăng 3:4 ^
Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?
От Иоанна 3:5 ^
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Giăng 3:5 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
От Иоанна 3:6 ^
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
Giăng 3:6 ^
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
От Иоанна 3:7 ^
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
Giăng 3:7 ^
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
От Иоанна 3:8 ^
Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Giăng 3:8 ^
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
От Иоанна 3:9 ^
Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?
Giăng 3:9 ^
Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?
От Иоанна 3:10 ^
Иисус отвечал и сказал ему: ты--учитель Израилев, и этого ли не знаешь?
Giăng 3:10 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!
От Иоанна 3:11 ^
Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.
Giăng 3:11 ^
Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.
От Иоанна 3:12 ^
Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, --как поверите, если буду говорить вам о небесном?
Giăng 3:12 ^
Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?
От Иоанна 3:13 ^
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.
Giăng 3:13 ^
Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.
От Иоанна 3:14 ^
И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,
Giăng 3:14 ^
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,
От Иоанна 3:15 ^
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Giăng 3:15 ^
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
От Иоанна 3:16 ^
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Giăng 3:16 ^
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
От Иоанна 3:17 ^
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Giăng 3:17 ^
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
От Иоанна 3:18 ^
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.
Giăng 3:18 ^
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
От Иоанна 3:19 ^
Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;
Giăng 3:19 ^
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
От Иоанна 3:20 ^
ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы,
Giăng 3:20 ^
Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
От Иоанна 3:21 ^
а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.
Giăng 3:21 ^
Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
От Иоанна 3:22 ^
После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил.
Giăng 3:22 ^
Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem.
От Иоанна 3:23 ^
А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили [туда] и крестились,
Giăng 3:23 ^
Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem.
От Иоанна 3:24 ^
ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.
Giăng 3:24 ^
Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục.
От Иоанна 3:25 ^
Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении.
Giăng 3:25 ^
Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch.
От Иоанна 3:26 ^
И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему.
Giăng 3:26 ^
Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.
От Иоанна 3:27 ^
Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать [на] [себя], если не будет дано ему с неба.
Giăng 3:27 ^
Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.
От Иоанна 3:28 ^
Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним.
Giăng 3:28 ^
Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ay không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài.
От Иоанна 3:29 ^
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась.
Giăng 3:29 ^
Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó.
От Иоанна 3:30 ^
Ему должно расти, а мне умаляться.
Giăng 3:30 ^
Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.
От Иоанна 3:31 ^
Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех,
Giăng 3:31 ^
Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài.
От Иоанна 3:32 ^
и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его.
Giăng 3:32 ^
Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.
От Иоанна 3:33 ^
Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен,
Giăng 3:33 ^
Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật.
От Иоанна 3:34 ^
ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.
Giăng 3:34 ^
Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.
От Иоанна 3:35 ^
Отец любит Сына и все дал в руку Его.
Giăng 3:35 ^
Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.
От Иоанна 3:36 ^
Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
Giăng 3:36 ^
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Books


Chapters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Macmahons Point

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Библии - Двуязычные | Русский - Вьетнамцев | От Иоанна 3 - Giăng 3