La Bible - Bilingue

Français - Cebuano

<<
>>

Actes 17

Mga Buhat 17

Actes 17:1 ^
Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.
Mga Buhat 17:1 ^
Ug sa hing-agian na nila ang Anfipolis ug ang Apolonia, sila nahiabut sa Tesalonica diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Judio.
Actes 17:2 ^
Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d`après les Écritures,
Mga Buhat 17:2 ^
Ug sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini; ug sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan,
Actes 17:3 ^
expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c`est lui qui est le Christ.
Mga Buhat 17:3 ^
nga nagsaysay niini ug nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud si Cristo mag-antus ug mabanhaw gikan sa mga patay. Ug siya miingon, "Kining Jesus nga akong ginamantala kaninyo, mao ang Cristo."
Actes 17:4 ^
Quelques-uns d`entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu`une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
Mga Buhat 17:4 ^
Ug ang uban kanila mitoo ug miipon kang Pablo ug Silas, maingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Gresyanhon ug ang daghan sa mga inilang kababayen-an.
Actes 17:5 ^
Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l`agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple.
Mga Buhat 17:5 ^
Apan ang mga Judio giabut ug kasina, ug sa nakapanghulbot silag mga bugoy, kini ilang gihiusa, ug ilang gigubot ang siyudad. Ug ilang gisulong ang balay ni Jason sa pagpangita kang Pablo ug Silas aron ilang dad-on ngadto sa katawhan.
Actes 17:6 ^
Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus.
Mga Buhat 17:6 ^
Ug kay wala man nila hikaplagi sila, si Jason ug ang pipila sa mga kaigsoonan ilang gitaral ngadto sa atubangan sa mga punoan sa siyudad, nga nanagsinggit, "Kining mga tawo nga nakapagubot sa kalibutan, ania nanganhi dinhi usab,
Actes 17:7 ^
Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu`il y a un autre roi, Jésus.
Mga Buhat 17:7 ^
ug si Jason nagpasaka kanila sa iyang balay; ug kini silang tanan nagabuhat supak sa mga sugo ni Cesar pinaagi sa pag-ingon nga aduna konoy laing hari nga mao si Jesus."
Actes 17:8 ^
Par ces paroles ils émurent la foule et les magistrats,
Mga Buhat 17:8 ^
Ug ang katawhan ug ang mga punoan sa siyudad nagubot sa ilang pagkadungog niini.
Actes 17:9 ^
qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu`après avoir obtenu d`eux une caution.
Mga Buhat 17:9 ^
Hinoon ilang gibuhian si Jason ug mga kauban tapus nila pangayoi ug piyansa.
Actes 17:10 ^
Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu`ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
Mga Buhat 17:10 ^
Ug dihadiha sa takna sa kagabhion si Pablo ug si Silas gipagikan sa mga kaigsoonan paingon sa Berea; ug sa ilang paghiabut didto, sila misulod sa sinagoga sa mga Judio.
Actes 17:11 ^
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d`empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu`on leur disait était exact.
Mga Buhat 17:11 ^
Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga Judio didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasibuton, nga sa adlaw-adlaw nanagtoon sa kasulatan, sa pagsusi kon tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila.
Actes 17:12 ^
Plusieurs d`entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d`hommes.
Mga Buhat 17:12 ^
Busa daghan kanila ang mitoo, uban sa dili diriyot nga mga hamiling babaye nga Gresyanhon, ug mga lalaki usab.
Actes 17:13 ^
Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule.
Mga Buhat 17:13 ^
Apan sa pagkahibalo sa mga Judio sa Tesalonica nga sa Berea usab gimantala ni Pablo ang pulong sa Dios, sila nangadto usab didto, nga nanagsiba ug nagpagubot sa mga panon sa katawhan.
Actes 17:14 ^
Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer; Silas et Timothée restèrent à Bérée.
Mga Buhat 17:14 ^
Tungod niini, si Pablo dihadiha gipagikan sa mga kaigsoonan sa paglakaw padulong sa dagat, apan si Silas ug si Timoteo nanagpabilin pa didto.
Actes 17:15 ^
Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu`à Athènes. Puis ils s`en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l`ordre de le rejoindre au plus tôt.
Mga Buhat 17:15 ^
Ug ang mga tawo nga naghatud kang Pablo mikuyog kaniya hangtud sa Atenas; ug unya namauli sila nga nagdala ug tugon alang kang Silas ug kang Timoteo sa pag-apas kaniya sa labing madali.
Actes 17:16 ^
Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s`irriter, à la vue de cette ville pleine d`idoles.
Mga Buhat 17:16 ^
Ug samtang si Pablo nagpaabut kanila didto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang siyudad napuno sa mga larawan.
Actes 17:17 ^
Il s`entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu`il rencontrait.
Mga Buhat 17:17 ^
Tungod niini, sa sulod sa sinagoga iyang gipakiglantugi ang mga Judio ug ang mga tawong masimbahon; ug didto sa taboan sa adlaw-adlaw iyang gipakiglantugi ang uban kanila nga iyang igahibalag.
Actes 17:18 ^
Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce discoureur? D`autres, l`entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: Il semble qu`il annonce des divinités étrangères.
Mga Buhat 17:18 ^
Ug iyang gikaasdang usab ang pipila sa mga pilosopo nga mga Epicureo ug mga Estoico. Ug may nangutana nga nag-ingon, "Unsa man kahay buot isulti niining tawong tigpamunit ug kahibalo?" Ang uban nanag-ingon, "Kini siya daw usa ka tigmantalag mga dios nga dumuloong"-- kay iya man ugod nga gimantala si Jesus ug ang pagkabanhaw.
Actes 17:19 ^
Alors ils le prirent, et le menèrent à l`Aréopage, en disant: Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes?
Mga Buhat 17:19 ^
Ug ilang gikuptan siya ug gidala ngadto sa Areopago ug gipangutana, "Makahimo ba kami pagpakisayud unsa kining bag-ong tuloohan nga imong gipanudlo?
Actes 17:20 ^
Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être.
Mga Buhat 17:20 ^
Kay gikahatdan mo ang among mga dalunggan sa pipila ka mga laing butang; busa buot unta kami mahibalo unsay kahulogan niining mga butanga."
Actes 17:21 ^
Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu`à dire ou à écouter des nouvelles.
Mga Buhat 17:21 ^
Ang tanan ugod nga mga taga-Atenas ug mga dumuloong nga nagpuyo didto wala man lamay laing mahimo kondili ang pagtabi 0 pagpaminaw sa bag-ong butang nga mahiabut.
Actes 17:22 ^
Paul, debout au milieu de l`Aréopage, dit: Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.
Mga Buhat 17:22 ^
Ug si Pablo mitindog sa taliwala sa Areopago ug miingon, "Mga taga-Atenas, nasabut ko nga sa tanang paagi kamo mga masimbahon gayud.
Actes 17:23 ^
Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j`ai même découvert un autel avec cette inscription: A un dieu inconnu! Ce que vous révérez sans le connaître, c`est ce que je vous annonce.
Mga Buhat 17:23 ^
Kay sa naglakaw ako sa kadalanan ug naniid sa inyong mga ginasimba, nakita ko gani usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat kining mga pulonga, `Alang sa dios nga wala hiilhi.` Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, nan, kini mao ang akong ginamantala kaninyo.
Actes 17:24 ^
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s`y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n`habite point dans des temples faits de main d`homme;
Mga Buhat 17:24 ^
Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ania niini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot,
Actes 17:25 ^
il n`est point servi par des mains humaines, comme s`il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.
Mga Buhat 17:25 ^
ni pagaalagaran siya sa mga kamot sa tawo, nga daw may pagpanginahanglan pa siya, sanglit siya gayud mao man gani ang nagahatag ug kinabuhi ug ginhawa ug sa tanang butang ngadto sa tanang mga tawo.
Actes 17:26 ^
Il a fait que tous les hommes, sortis d`un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure;
Mga Buhat 17:26 ^
Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasud sa katawhan gikan sa usa ka tawo, aron papuy-on sa tanang dapit sa yuta, tapus niya maandam ang mga gitagal nga kapanahonan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an,
Actes 17:27 ^
il a voulu qu`ils cherchassent le Seigneur, et qu`ils s`efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu`il ne soit pas loin de chacun de nous,
Mga Buhat 17:27 ^
aron sila mangita sa Dios, basin pag ila siyang mahikapan ug makaplagan, bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa matag-usa kanato,
Actes 17:28 ^
car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l`être. C`est ce qu`ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race...
Mga Buhat 17:28 ^
kay `Diha kaniya kita nangabuhi ug nagalihok ug nagalungtad;` ug matud pa usab gani sa inyong mga magbabalak: `Kay sa pagkatinuod kita iyang kaliwat.`
Actes 17:29 ^
Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l`or, à de l`argent, ou à de la pierre, sculptés par l`art et l`industrie de l`homme.
Mga Buhat 17:29 ^
Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan, dili nato paghunahunaon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan, o salapi, o bato, nga minugna sa kabatid ug sa panghanduraw sa tawo.
Actes 17:30 ^
Dieu, sans tenir compte des temps d`ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu`ils aient à se repentir,
Mga Buhat 17:30 ^
Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon siya nagasugo sa tanang mga tawo bisan diin sa paghinulsol,
Actes 17:31 ^
parce qu`il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l`homme qu`il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts...
Mga Buhat 17:31 ^
kay siya nakatudlo na ug adlaw kanus-a, subay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini, ug kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay."
Actes 17:32 ^
Lorsqu`ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous t`entendrons là-dessus une autre fois.
Mga Buhat 17:32 ^
Ug sa ilang pagkadungog mahitungod sa pagkabanhaw sa mga patay, dihay nanagbiaybiay; apan ang uban miingon, "Maminaw ra kami kanimo pag-usab mahitungod niini."
Actes 17:33 ^
Ainsi Paul se retira du milieu d`eux.
Mga Buhat 17:33 ^
Ug si Pablo mipahawa kanila.
Actes 17:34 ^
Quelques-uns néanmoins s`attachèrent à lui et crurent, Denys l`aréopagite, une femme nommée Damaris, et d`autres avec eux.
Mga Buhat 17:34 ^
Apan dihay mga tawo nga mikuyog kaniya ug mitoo, nga ang pipila niini mao sila si Dionisio nga Areopagohanon, ug ang usa ka babaye nga ginganlan si Damaris, ug ang uban pa kanila.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Livres


Chapitres
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cremorne

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
La Bible - Bilingue | Français - Cebuano | Actes 17 - Mga Buhat 17