La Biblia - Bilingüe

Español - Cebuano

<<
>>

Salmos 119

Mga Salmo 119

Salmos 119:1 ^
ALEPH. BIENAVENTURADOS los perfectos de camino; Los que andan en la ley de Jehová.
Mga Salmo 119:1 ^
Bulahan sila nga mga hingpit sa dalan, Nga nanaglakaw sa Kasugoan ni Jehova.
Salmos 119:2 ^
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan:
Mga Salmo 119:2 ^
Bulahan sila nga nanagbantay sa iyang mga pagpamatuod, Nga sa bug-os nilang kasingkasing nanagpangita kaniya.
Salmos 119:3 ^
Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos.
Mga Salmo 119:3 ^
Oo, sila wala magbuhat sa dili-pagkamatarung; Sila nanaglakaw sa iyang mga dalan.
Salmos 119:4 ^
Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos.
Mga Salmo 119:4 ^
Ikaw nagsugo kanamo mahatungod sa imong mga lagda, Aron among pagabantayan sila sa makugihon gayud.
Salmos 119:5 ^
¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos A observar tus estatutos!
Mga Salmo 119:5 ^
Oh hinaut unta nga mahamutang ang akong mga dalan Sa pagtuman sa imong kabalaoran!
Salmos 119:6 ^
Entonces no sería yo avergonzado, Cuando atendiese á todos tus mandamientos.
Mga Salmo 119:6 ^
Unya dili na ako pagapakaulawan, Sa mabantayan ko na ang tanan mong mga sugo.
Salmos 119:7 ^
Te alabaré con rectitud de corazón, Cuando aprendiere los juicios de tu justicia.
Mga Salmo 119:7 ^
Magapasalamat ako kanimo uban sa katul-id sa kasingkasing, Sa pagkakat-on ko sa imong mga matarung nga paghukom.
Salmos 119:8 ^
Tus estatutos guardaré: No me dejes enteramente.
Mga Salmo 119:8 ^
Pagabantayan ko ang imong kabalaoran: Oh hinaut unta nga ako dili mo gayud pagabiyaan.
Salmos 119:9 ^
BETH. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Mga Salmo 119:9 ^
Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong.
Salmos 119:10 ^
Con todo mi corazón te he buscado: No me dejes divagar de tus mandamientos.
Mga Salmo 119:10 ^
Uban sa bug-os ko nga kasingkasing gipangita ko ikaw: Oh ayaw itugot nga ako mahisalaag gikan sa imong mga sugo.
Salmos 119:11 ^
En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
Mga Salmo 119:11 ^
Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong pulong, Aron dili ako makasala batok kanimo.
Salmos 119:12 ^
Bendito tú, oh Jehová: Enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:12 ^
Dalayegon ikaw, Oh Jehova: Tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:13 ^
Con mis labios he contado Todos los juicios de tu boca.
Mga Salmo 119:13 ^
Sa akong mga ngabil gisugilon ko Ang tanang mga tulomanon sa imong baba.
Salmos 119:14 ^
Heme gozado en el camino de tus testimonios, Como sobre toda riqueza.
Mga Salmo 119:14 ^
Nagakalipay ako sa dalan sa imong mga pagpamatuod, Ingon sa gidaghanon sa tanang mga bahandi.
Salmos 119:15 ^
En tus mandamientos meditaré, Consideraré tus caminos.
Mga Salmo 119:15 ^
Sa imong mga lagda magapalandong ako, Ug magatahud ako sa imong mga dalan.
Salmos 119:16 ^
Recrearéme en tus estatutos: No me olvidaré de tus palabras.
Mga Salmo 119:16 ^
Magakalipay ako sa akong kaugalingon diha sa imong kabalaoran: Dili ako malimot sa imong pulong.
Salmos 119:17 ^
GIMEL. Haz bien á tu siervo; que viva Y guarde tu palabra.
Mga Salmo 119:17 ^
Ibubo sa kadagaya ang kalooy mo sa imong alagad, aron mabuhi ako; Sa ingon niini magabantay ako sa imong pulong.
Salmos 119:18 ^
Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley.
Mga Salmo 119:18 ^
Bukha ang akong mga mata, aron makatan-aw ako Sa mga katingalahang butang gikan sa imong Kasugoan.
Salmos 119:19 ^
Advenedizo soy yo en la tierra: No encubras de mí tus mandamientos.
Mga Salmo 119:19 ^
Ako dumuloong dinhi sa yuta: Ayaw itungina ang imong mga sugo gikan kanako.
Salmos 119:20 ^
Quebrantada está mi alma de desear Tus juicios en todo tiempo.
Mga Salmo 119:20 ^
Nadugmok ang akong kalag tungod sa pagpangandoy Sa imong mga tulomanon sa tanang mga panahon.
Salmos 119:21 ^
Destruiste á los soberbios malditos, Que se desvían de tus mandamientos.
Mga Salmo 119:21 ^
Gibadlong mo ang mga palabilabihon nga mga tinunglo, Nga nanghimulag gikan sa imong mga sugo.
Salmos 119:22 ^
Aparta de mí oprobio y menosprecio; Porque tus testimonios he guardado.
Mga Salmo 119:22 ^
Palaa gikan kanako ang kaulawan ug ang pagkatalamayon; Kay ang imong mga pagpamatuod gibantayan ko.
Salmos 119:23 ^
Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí: Mas tu siervo meditaba en tus estatutos.
Mga Salmo 119:23 ^
Ang mga principe usab nanaglingkod ug nanagsulti batok kanako; Apan ang imong alagad nagapalandong sa imong kabalaoran.
Salmos 119:24 ^
Pues tus testimonios son mis deleites, Y mis consejeros.
Mga Salmo 119:24 ^
Ang imong mga pagpamatuod usab maoy akong kalipay Ug akong mga magtatambag
Salmos 119:25 ^
DALETH. Pegóse al polvo mi alma: Vivifícame según tu palabra.
Mga Salmo 119:25 ^
Mipilit sa abug ang akong kalag: Buhion mo ako sumala sa imong pulong.
Salmos 119:26 ^
Mis caminos te conté, y me has respondido: Enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:26 ^
Gipahayag ko ang akong mga dalan, ug ikaw mitubag kanako: Tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:27 ^
Hazme entender el camino de tus mandamientos, Y hablaré de tus maravillas.
Mga Salmo 119:27 ^
Ipasabut kanako ang dalan sa imong mga lagda: Sa ingon niini magapalandong ako sa imong mga katingalahang buhat.
Salmos 119:28 ^
Deshácese mi alma de ansiedad: Corrobórame según tu palabra.
Mga Salmo 119:28 ^
Natunaw ang akong kalag tungod sa kaguol: Lig-ona ako sumala sa imong pulong.
Salmos 119:29 ^
Aparta de mí camino de mentira; Y hazme la gracia de tu ley.
Mga Salmo 119:29 ^
Ipahalayo gikan kanako ang dalan sa kabakakan; Ug ihatag kanako ang imong Kasugoan sa pagkamapuanguron.
Salmos 119:30 ^
Escogí el camino de la verdad; He puesto tus juicios delante de mí.
Mga Salmo 119:30 ^
Napili ko ang dalan sa pagkamatinumanon: Gibutang ko ang imong mga tulomanon sa atubangan ko.
Salmos 119:31 ^
Allegádome he á tus testimonios; Oh Jehová, no me avergüences.
Mga Salmo 119:31 ^
Napabilin ako sa dakung pagmatngon sa imong mga pagpamatuod: Oh Jehova, ayaw ako ibutang sa kaulawan.
Salmos 119:32 ^
Por el camino de tus mandamientos correré, Cuando ensanchares mi corazón.
Mga Salmo 119:32 ^
Sa dalan sa imong mga sugo magadalagan ako, Sa diha nga pagapadakuon mo ang akong kasingkasing.
Salmos 119:33 ^
HE. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y guardarélo hasta el fin.
Mga Salmo 119:33 ^
Tudloi ako, Oh Jehova, sa dalan sa imong kabalaoran; Ug pagabantayan ko kini hangtud sa katapusan.
Salmos 119:34 ^
Dame entendimiento, y guardaré tu ley; Y la observaré de todo corazón.
Mga Salmo 119:34 ^
Hatagi ako ug salabutan, ug pagabantayan ko ang imong Kasugoan; Oo, pagatumanon ko kini uban sa bug-os ko nga kasingkasing.
Salmos 119:35 ^
Guíame por la senda de tus mandamientos; Porque en ella tengo mi voluntad.
Mga Salmo 119:35 ^
Mandoi ako sa dalan sa imong mga sugo; Kay niini anaa ang akong kalipay
Salmos 119:36 ^
Inclina mi corazón á tus testimonios, Y no á la avaricia.
Mga Salmo 119:36 ^
Ikiling mo ang akong kasingkasing ngadto sa imong mga pagpamatuod, Ug dili ngadto sa kailibgon.
Salmos 119:37 ^
Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu camino.
Mga Salmo 119:37 ^
Ilikay ang akong mga mata gikan sa pagtan-aw sa kakawangan, Ug hatagi ako ug kinabuhi sa imong mga dalan.
Salmos 119:38 ^
Confirma tu palabra á tu siervo, Que te teme.
Mga Salmo 119:38 ^
Palig-ona ang imong pulong nganhi sa imong alagad, Nga nagatudlo sa pagkahadlok kanimo.
Salmos 119:39 ^
Quita de mí el oprobio que he temido: Porque buenos son tus juicios.
Mga Salmo 119:39 ^
Kuhaa gikan kanako ang kaulawan nga akong nahadlokan; Kay maayo ang imong mga tulomanon.
Salmos 119:40 ^
He aquí yo he codiciado tus mandamientos: Vivifícame en tu justicia.
Mga Salmo 119:40 ^
Ania karon, ginatinguha ko ang imong mga lagda: Hatagi ako ug kinabuhi sa imong pagkamatarung.
Salmos 119:41 ^
VAV. Y venga á mí tu misericordia, oh Jehová; Tu salud, conforme á tu dicho.
Mga Salmo 119:41 ^
Ipadangat usab nganhi kanako ang imong mahigugmaong-kalolot, Oh Jehova, Bisan ang imong kaluwasan, sumala sa imong pulong.
Salmos 119:42 ^
Y daré por respuesta á mi avergonzador, Que en tu palabra he confiado.
Mga Salmo 119:42 ^
Sa ingon niana, makabaton ako ug tubag alang kaniya nga nagapakaulaw kanako; Kay misalig ako sa imong pulong.
Salmos 119:43 ^
Y no quites de mi boca en nigún tiempo la palabra de verdad; Porque á tu juicio espero.
Mga Salmo 119:43 ^
Ug ayaw pagkuhaa sa tuman ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba; Kay ako milaum diha sa imong mga tulomanon.
Salmos 119:44 ^
Y guardaré tu ley siempre, Por siglo de siglo.
Mga Salmo 119:44 ^
Sa ingon niana, pagabantayan ko sa kanunay ang imong Kasugoan Sa katuigan nga walay katapusan.
Salmos 119:45 ^
Y andaré en anchura, Porque busqué tus mandamientos.
Mga Salmo 119:45 ^
Ug magalakaw ako sa kagawasan; Kay gipangita ko ang imong mga lagda.
Salmos 119:46 ^
Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, Y no me avergonzaré.
Mga Salmo 119:46 ^
Ug igasulti ko usab ang imong mga pagpamatuod sa atubangan sa mga hari, Ug wala mahamutang sa kaulawan.
Salmos 119:47 ^
Y deleitaréme en tus mandamientos, Que he amado.
Mga Salmo 119:47 ^
Ug sa akong kaugalingon magakalipay ako sa imong mga sugo, Nga gihigugma ko.
Salmos 119:48 ^
Alzaré asimismo mis manos á tus mandamientos que amé; Y meditaré en tus estatutos.
Mga Salmo 119:48 ^
Pagabayawon ko usab ang akong mga kamot ngadto sa imong mga sugo, nga gihigugma ko; Ug magapalandong ako diha sa imong kabalaoran.
Salmos 119:49 ^
ZAYIN. Acuérdate de la palabra dada á tu siervo, En la cual me has hecho esperar.
Mga Salmo 119:49 ^
Hinumdumi ang pulong nga gihatag mo sa imong alagad, Tungod kay imo akong gipalaum.
Salmos 119:50 ^
Esta es mi consuelo en mi aflicción: Porque tu dicho me ha vivificado.
Mga Salmo 119:50 ^
Mao kini ang kalipay ko sa akong kagul-anan; Kay ang imong pulong naghatag kanako ug kinabuhi.
Salmos 119:51 ^
Los soberbios se burlaron mucho de mí: Mas no me he apartado de tu ley.
Mga Salmo 119:51 ^
Ang mga palabilabihon nanagyubit kanako sa hilabihan gayud: Apan wala ako mobulag gikan sa imong Kasugoan.
Salmos 119:52 ^
Acordéme, oh Jehová, de tus juicios antiguos, Y consoléme.
Mga Salmo 119:52 ^
Nahinumdum ako, Oh Jehova, sa kanhi mong mga tulomanon, Ug nalipay ako sa akong kaugalingon.
Salmos 119:53 ^
Horror se apoderó de mí, á causa De los impíos que dejan tu ley.
Mga Salmo 119:53 ^
Ang mainit nga kaligutgut migahum kanako, Tungod sa tawong dautan nga mibulag gikan sa imong Kasugoan.
Salmos 119:54 ^
Cánticos me fueron tus estatutos En la mansión de mis peregrinaciones.
Mga Salmo 119:54 ^
Ang imong kabalaoran nahimo nga mga alawiton ko Sa balay sa akong pagpanlangyaw.
Salmos 119:55 ^
Acordéme en la noche de tu nombre, oh Jehová, Y guardé tu ley.
Mga Salmo 119:55 ^
Sa kagabhion nahinumdum ako sa imong ngalan, Oh Jehova, Ug gibantayan ko ang imong Kasugoan.
Salmos 119:56 ^
Esto tuve, Porque guardaba tus mandamientos.
Mga Salmo 119:56 ^
Kini nabatonan ko, Tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda.
Salmos 119:57 ^
JET. Mi porción, oh Jehová, Dije, será guardar tus palabras.
Mga Salmo 119:57 ^
Si Jehova mao ang akong bahin: Ako miingon nga magabantay ako sa imong mga pulong.
Salmos 119:58 ^
Tu presencia supliqué de todo corazón: Ten misericordia de mí según tu palabra.
Mga Salmo 119:58 ^
Ang imong paglaban gipakilooy ko uban sa bug-os ko nga kasingkasing: Kaloy-i ako sumala sa imong pulong.
Salmos 119:59 ^
Consideré mis caminos, Y torné mis pies á tus testimonios.
Mga Salmo 119:59 ^
Gipalandong ko ang akong mga dalan, Ug gipabalik ko ang akong mga tiil ngadto sa imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:60 ^
Apresuréme, y no me retardé En guardar tus mandamientos.
Mga Salmo 119:60 ^
Midali ako, ug wala magdugay, Sa pagtuman sa imong mga sugo.
Salmos 119:61 ^
Compañía de impíos me han robado: Mas no me he olvidado de tu ley.
Mga Salmo 119:61 ^
Ang mga gapus sa mga dautan gipanglikus kanako; Apan wala ko hikalimti ang imong Kasugoan.
Salmos 119:62 ^
A media noche me levantaba á alabarte Sobre los juicios de tu justicia.
Mga Salmo 119:62 ^
Sa tungang gabii mobangon ako sa pagpasalamat kanimo Tungod sa imong mga tulomanon nga matarung.
Salmos 119:63 ^
Compañero soy yo de todos los que te temieren Y guardaren tus mandamientos.
Mga Salmo 119:63 ^
Kauban ako sa tanang mga may kahadlok kanimo, Ug kanila nga nanagtuman sa imong mga lagda.
Salmos 119:64 ^
De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra: Enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:64 ^
Ang yuta, Oh Jehova, napuno sa imong mahigugmaong-kalolot: Tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:65 ^
TETH. Bien has hecho con tu siervo, Oh Jehová, conforme á tu palabra.
Mga Salmo 119:65 ^
Maayo ang gibuhat mo sa imong alagad, Oh Jehova, sumala sa imong pulong.
Salmos 119:66 ^
Enséñame bondad de sentido y sabiduría; Porque tus mandamientos he creído.
Mga Salmo 119:66 ^
Tudloi ako sa maayong paghukom ug kinaadman;
Salmos 119:67 ^
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu palabra.
Mga Salmo 119:67 ^
Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako; Apan karon nagabantay ako sa imong pulong.
Salmos 119:68 ^
Bueno eres tú, y bienhechor: Enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:68 ^
Ikaw maayo ug nagabuhat sa maayo; Tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:69 ^
Contra mí forjaron mentira los soberbios: Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos.
Mga Salmo 119:69 ^
Batok kanako nanagmugna ug bakak ang mga palabilabihon: Uban sa bug-os ko nga kasingkasing magatuman ako sa imong mga lagda.
Salmos 119:70 ^
Engrasóse el corazón de ellos como sebo; Mas yo en tu ley me he deleitado.
Mga Salmo 119:70 ^
Matambok ang ilang kasingkasing ingon sa sibu; Apan nagakalipay ako diha sa imong Kasugoan.
Salmos 119:71 ^
Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.
Mga Salmo 119:71 ^
Maayo pa alang kanako nga gisakit ako; Aron ako makakat-on diha sa imong kabalaoran.
Salmos 119:72 ^
Mejor me es la ley de tu boca, Que millares de oro y plata.
Mga Salmo 119:72 ^
Labing maayo alang kanako ang Kasugoan sa imong baba Kay sa mga linibo nga bulawan ug salapi.
Salmos 119:73 ^
YOD. Tus manos me hicieron y me formaron: Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos.
Mga Salmo 119:73 ^
Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako: Ihatag kanako ang salabutan, aron ako makakat-on sa imong mga sugo.
Salmos 119:74 ^
Los que te temen, me verán, y se alegrarán; Porque en tu palabra he esperado.
Mga Salmo 119:74 ^
Sila nga may mga kahadlok kanimo motan-aw kanako ug managkalipay, Kay diha sa imong pulong milaum ako.
Salmos 119:75 ^
Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, Y que conforme á tu fidelidad me afligiste.
Mga Salmo 119:75 ^
Nahibalo ako, Oh Jehova, nga ang imong mga paghukom matarung man, Ug nga sa imong pagka-matinumanon gisakit mo ako.
Salmos 119:76 ^
Sea ahora tu misericordia para consolarme, Conforme á lo que has dicho á tu siervo.
Mga Salmo 119:76 ^
Itugot, nagaampo ako kanimo, nga ang imong mahigugmaong-kalolot mahimo nga akong kalipay, Sumala sa imong pulong alang sa imong alagad.
Salmos 119:77 ^
Vengan á mí tus misericordias, y viva; Porque tu ley es mi deleite.
Mga Salmo 119:77 ^
Ipadangat kanako ang imong malomong kalooy, aron mabuhi ako; Kay ang imong Kasugoan maoy akong kalipay.
Salmos 119:78 ^
Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado: Yo empero, meditaré en tus mandamientos.
Mga Salmo 119:78 ^
Ipabutang sa kaulawan ang mga palabilabihon; tungod kay gidaug nila ako sa mga pagbutang-butang: Apan ako magapalandong diha sa imong mga lagda.
Salmos 119:79 ^
Tórnense á mí los que te temen Y conocen tus testimonios.
Mga Salmo 119:79 ^
Pabalika nganhi kanako kadtong mga nangahadlok kanimo; Ug sila manghibalo sa imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:80 ^
Sea mi corazón íntegro en tus estatutos; Porque no sea yo avergonzado.
Mga Salmo 119:80 ^
Mahingpit unta ang akong kasingkasing diha sa imong kabalaoran, Aron ako dili maulawan.
Salmos 119:81 ^
KAF. Desfallece mi alma por tu salud, Esperando en tu palabra.
Mga Salmo 119:81 ^
Nangandoy ang akong kalag tungod sa imong kaluwasan; Apan milaum ako sa imong pulong.
Salmos 119:82 ^
Desfallecieron mis ojos por tu palabra, Diciendo: ¿Cuándo me consolarás?
Mga Salmo 119:82 ^
Ang akong mga mata nangaloy sa pagpaabut sa imong pulong, Samtang ako nagaingon: Anus-a pa ba nimo ako lipaya?
Salmos 119:83 ^
Porque estoy como el odre al humo; Mas no he olvidado tus estatutos.
Mga Salmo 119:83 ^
Kay ako nahimong sama sa panit nga sudlanan sa vino nga anaa sa asohan; Apan wala ko hikalimti ang imong kabalaoran.
Salmos 119:84 ^
¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen?
Mga Salmo 119:84 ^
Pipila na ba lamang ang mga adlaw sa imong alagad? Anus-a pa ba nimo buhata ang paghukom batok niadtong nanaglutos kanako?
Salmos 119:85 ^
Los soberbios me han cavado hoyos; Mas no obran según tu ley.
Mga Salmo 119:85 ^
Ang mga palabilabihon nanagkalot ug mga gahong alang kanako, Nga dili subay sumala sa imong Kasugoan.
Salmos 119:86 ^
Todos tus mandamientos son verdad: Sin causa me persiguen; ayúdame.
Mga Salmo 119:86 ^
Ang tanan nimong mga sugo matinumanon man: Sila nanaglutos kanako sa pagkadili-matarung; tabangan mo ako.
Salmos 119:87 ^
Casi me han echado por tierra: Mas yo no he dejado tus mandamientos.
Mga Salmo 119:87 ^
Diriyot na ako nila malamoy dinhi sa ibabaw sa yuta; Apan wala ko pagbiyai ang imong mga lagda.
Salmos 119:88 ^
Vivifícame conforme á tu misericordia; Y guardaré los testimonios de tu boca.
Mga Salmo 119:88 ^
Buhion mo ako sumala sa imong mahigugmaong-kalolot; Sa ingon niana pagatumanon ko ang mga pagpamatuod sa imong baba.
Salmos 119:89 ^
LAMED. Para siempre, oh Jehová, Permenece tu palabra en los cielos.
Mga Salmo 119:89 ^
Sa walay katapusan Oh Jehova, ang imong pulong nahamutang sa langit.
Salmos 119:90 ^
Por generación y generación es tu verdad: Tú afirmaste la tierra, y persevera.
Mga Salmo 119:90 ^
Ang imong pagkamatinumanon alang man ngadto sa tanang mga kaliwatan: Imong gitukod ang yuta, ug kini nagapadayon.
Salmos 119:91 ^
Por tu ordenación perseveran hasta hoy las cosas criadas; Porque todas ellas te sirven.
Mga Salmo 119:91 ^
Sumala sa imong mga tulomanon sila nanagpadayon hangtud niining adlawa; Kay ang tanang mga butang maoy imong mga sulogoon.
Salmos 119:92 ^
Si tu ley no hubiese sido mis delicias, Ya en mi aflicción hubiera perecido.
Mga Salmo 119:92 ^
Gawas kong ang imong Kasugoan mahimo ko nga kalipay, Sa akong kasakit mahanaw unya ako
Salmos 119:93 ^
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos; Porque con ellos me has vivificado.
Mga Salmo 119:93 ^
Dili ko gayud hikalimtan ang imong mga lagda; Kay tungod kanila gibanhaw mo ako.
Salmos 119:94 ^
Tuyo soy yo, guárdame; Porque he buscado tus mandamientos.
Mga Salmo 119:94 ^
Ako imo man, luwasa ako; Kay gipangita ko ang imong mga lagda.
Salmos 119:95 ^
Los impíos me han aguardado para destruirme: Mas yo entenderé en tus testimonios.
Mga Salmo 119:95 ^
Ang mga dautan nanaghulat kanako, sa paglaglag kanako; Apan ako magapalandong sa imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:96 ^
A toda perfección he visto fin: Ancho sobremanera es tu mandamiento.
Mga Salmo 119:96 ^
Nakita ko ang katapusan sa bugos nga pagkahingpit; Apan ang imong sugo halapad sa hilabihan gayud.
Salmos 119:97 ^
MEM. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
Mga Salmo 119:97 ^
Oh hilabihan ang paghigugma ko sa imong Kasugoan! Kini mao ang akong gipalandong sa tibook nga adlaw.
Salmos 119:98 ^
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos; Porque me son eternos.
Mga Salmo 119:98 ^
Ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kay sa akong mga kaaway; Kay sila ania kanako sa kanunay.
Salmos 119:99 ^
Más que todos mis enseñadores he entendido: Porque tus testimonios son mi meditación.
Mga Salmo 119:99 ^
Aduna akoy labaw pang salabutan kay sa tanan ko nga mga magtutudlo; Kay ang imong mga pagpamatuod maoy akong gipalandong.
Salmos 119:100 ^
Más que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos.
Mga Salmo 119:100 ^
Labi pang masinabuton ako kay sa mga tigulang, Tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda.
Salmos 119:101 ^
De todo mal camino contuve mis pies, Para guardar tu palabra.
Mga Salmo 119:101 ^
Gikan sa tanang mga dalan nga dautan, gipunggan ko ang akong mga tiil, Aron nga ako makatuman sa imong pulong.
Salmos 119:102 ^
No me aparté de tus juicios; Porque tú me enseñaste.
Mga Salmo 119:102 ^
Wala ako tumipas gikan sa imong mga tulomanon; Kay imong gitudloan ako.
Salmos 119:103 ^
¡Cuán dulces son á mi paladar tus palabras! Más que la miel á mi boca.
Mga Salmo 119:103 ^
Pagkatam-is gayud sa imong mga pulong sa akong pagtilaw! Oo, labing matam-is pa kay sa dugos sa akong baba!
Salmos 119:104 ^
De tus mandamientos he adquirido inteligencia: Por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
Mga Salmo 119:104 ^
Pinaagi sa imong mga lagda nakabaton ako ug salabutan: Tungod niini gidumtan ko ang tagsatagsa ka dalan sa kabakakan.
Salmos 119:105 ^
NUN. Lámpara es á mis pies tu palabra, Y lumbrera á mi camino.
Mga Salmo 119:105 ^
Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, Ug kahayag sa akong alagianan.
Salmos 119:106 ^
Juré y ratifiqué El guardar los juicios de tu justicia.
Mga Salmo 119:106 ^
Nakapanumpa ako ug gimatudan ko kini, Nga ako magabantay sa matarung mong mga tulomanon.
Salmos 119:107 ^
Afligido estoy en gran manera: oh Jehová, Vivifícame conforme á tu palabra.
Mga Salmo 119:107 ^
Ginasakit ako sa hilabihan gayud: Buhion mo ako, Oh Jehova, sumala sa imong pulong.
Salmos 119:108 ^
Ruégote, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca; Y enséñame tus juicios.
Mga Salmo 119:108 ^
Dawata, nangaliyupo ako kanimo, ang mga halad-nga-kinabubut-on sa akong baba, Oh Jehova, Ug tudloi ako sa imong mga tulomanon.
Salmos 119:109 ^
De continuo está mi alma en mi mano: Mas no me he olvidado de tu ley.
Mga Salmo 119:109 ^
Ang kalag ko sa kanunay ania sa akong kamot; Apan wala ko hikalimti ang imong Kasugoan.
Salmos 119:110 ^
Pusiéronme lazo los impíos: Empero yo no me desvié de tus mandamientos.
Mga Salmo 119:110 ^
Gibutangan ako ug lit-ag sa mga datuan; apan ako wala mahisalaag gikan sa imong mga lagda.
Salmos 119:111 ^
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre; Porque son el gozo de mi corazón.
Mga Salmo 119:111 ^
Ingon nga panulondon gidawat ko ang imong mga pagpamatuod sa walay katapusan; Kay sila mao ang kalipay sa akong kasingkasing.
Salmos 119:112 ^
Mi corazón incliné á poner por obra tus estatutos De continuo, hasta el fin.
Mga Salmo 119:112 ^
Gikiling ko ang akong kasingkasing sa pagbuhat sa imong kabalaoran Sa gihapon, bisan ngadto sa katapusan.
Salmos 119:113 ^
SAMECH. Los pensamientos vanos aborrezco; Mas amo tu ley.
Mga Salmo 119:113 ^
Gidumtan ko sila nga may maduha-duhaon nga hunahuna; Apan gihigugma ko ang imong Kasugoan.
Salmos 119:114 ^
Mi escondedero y mi escudo eres tú: En tu palabra he esperado.
Mga Salmo 119:114 ^
Ikaw mao ang akong dapit nga dalangpanan ug ang akong taming: Sa imong pulong nagalaum ako.
Salmos 119:115 ^
Apartaos de mí, malignos; Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios.
Mga Salmo 119:115 ^
Pahalayo kamo gikan kanako, kamong mga mamumuhat sa kadautan, Aron nga magabantay ako sa mga sugo sa akong Dios.
Salmos 119:116 ^
Susténtame conforme á tu palabra, y viviré: Y no me avergüences de mi esperanza.
Mga Salmo 119:116 ^
Sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako mabuhi; Ug ayaw ako pagpakaulawi sa akong paglaum.
Salmos 119:117 ^
Sosténme, y seré salvo; Y deleitaréme siempre en tus estatutos.
Mga Salmo 119:117 ^
Sapnaya ako sa itaas, ug maluwas ako, Ug magatahud diha sa imong kabalaoran sa kanunay.
Salmos 119:118 ^
Hollaste á todos los que se desvían de tus estatutos: Porque mentira es su engaño.
Mga Salmo 119:118 ^
Gitalikdan mo kadtong tanan nga nangasayup gikan sa imong kabalaoran; Kay ang ilang limbong mao ang kabakakan.
Salmos 119:119 ^
Como escorias hiciste consumir á todos los impíos de la tierra: Por tanto yo he amado tus testimonios.
Mga Salmo 119:119 ^
Ang tanang mga dautan sa yuta gisalikway mo sama sa taya: Tungod niana gihigugma ko ang imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:120 ^
Mi carne se ha extremecido por temor de ti; Y de tus juicios tengo miedo.
Mga Salmo 119:120 ^
Ang unod ko mikurog tungod sa kahadlok kanimo; Ug sa imong mga paghukom nahadlok ako.
Salmos 119:121 ^
AIN. Juicio y justicia he hecho; No me dejes á mis opresores.
Mga Salmo 119:121 ^
Ang justicia ug ang pagkamatarung gibuhat ko: Ayaw ako itugyan sa mga nanagdaugdaug kanako.
Salmos 119:122 ^
Responde por tu siervo para bien: No me hagan violencia los soberbios.
Mga Salmo 119:122 ^
Himoa ang pasalig mo sa imong alagad alang sa kaayohan: Ayaw itugot nga ang palabilabihon modaugdaug kanako.
Salmos 119:123 ^
Mis ojos desfallecieron por tu salud, Y por el dicho de tu justicia.
Mga Salmo 119:123 ^
Ang akong mga mata nangaloy sa pagpaabut sa imong kaluwasan, Ug tungod sa imong pulong nga matarung.
Salmos 119:124 ^
Haz con tu siervo según tu misericordia, Y enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:124 ^
Buhata sa imong alagad sumala sa imong mahigugmaong-kalolot, Ug tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:125 ^
Tu siervo soy yo, dame entendimiento; Para que sepa tus testimonios.
Mga Salmo 119:125 ^
Ako mao ang imong alagad; ihatag kanako ang salabutan, Aron nga ako mahibalo sa imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:126 ^
Tiempo es de hacer, oh Jehová; Disipado han tu ley.
Mga Salmo 119:126 ^
Mao na ang panahon nga si Jehova magabuhat; Kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imong Kasugoan.
Salmos 119:127 ^
Por eso he amado tus mandamientos Más que el oro, y más que oro muy puro.
Mga Salmo 119:127 ^
Tungod niana gihigugma ko ang imong mga sugo Labaw kay sa bulawan, oo, labaw kay sa bulawan nga inulay.
Salmos 119:128 ^
Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos: Aborrecí todo camino de mentira.
Mga Salmo 119:128 ^
Tungod niana gipakamahal ko ang tanan mong mga lagda mahatungod sa tanang mga butang nga matarung; Ug gidumtan ko ang tagsatagsa ka dalan sa kabakakan.
Salmos 119:129 ^
PE. Maravillosos son tus testimonios: Por tanto los ha guardado mi alma.
Mga Salmo 119:129 ^
Mga katingalahan ang imong mga pagpamatuod; Busa nagabantay kanila ang akong kalag.
Salmos 119:130 ^
El principio de tus palabras alumbra; Hace entender á los simples.
Mga Salmo 119:130 ^
Ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag; Nagahatag kini ug salabutan alang sa mga walay-pagtagad.
Salmos 119:131 ^
Mi boca abrí y suspiré; Porque deseaba tus mandamientos.
Mga Salmo 119:131 ^
Gibuka ko ug daku ang akong baba, ug nagahangus; Kay nangandoy ako sa dakung kainit sa imong mga sugo.
Salmos 119:132 ^
Mírame, y ten misericordia de mí, Como acostumbras con los que aman tu nombre.
Mga Salmo 119:132 ^
Lingia ako, malooy ka kanako, Maingon sa nabatasan mo niadtong mga nahigugma sa imong ngalan.
Salmos 119:133 ^
Ordena mis pasos con tu palabra; Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Mga Salmo 119:133 ^
Pasunda ang akong mga lakang sa imong pulong; Ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahum kanako.
Salmos 119:134 ^
Redímeme de la violencia de los hombres; Y guardaré tus mandamientos.
Mga Salmo 119:134 ^
Tubsa ako gikan sa pagdaugdaug sa tawo: Aron magatuman ako sa imong mga lagda.
Salmos 119:135 ^
Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo; Y enséñame tus estatutos.
Mga Salmo 119:135 ^
Ipasidlak ang imong nawong ibabaw sa imong alagad; Ug tudloi ako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:136 ^
Ríos de agua descendieron de mis ojos, Porque no guardaban tu ley.
Mga Salmo 119:136 ^
Mga inagay-ay sa tubig nanaligdig gikan sa akong mga mata, Tungod kay sila wala managtuman sa imong Kasugoan.
Salmos 119:137 ^
TZADDI. Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus juicios.
Mga Salmo 119:137 ^
Matarung ikaw, Oh Jehova, Ug matul-id ang imong mga paghukom.
Salmos 119:138 ^
Tus testimonios, que has recomendado, Son rectos y muy fieles.
Mga Salmo 119:138 ^
Gisugo mo ang imong mga pagpamatuod diha sa pagkamatarung Ug sa pagkamatinumanon uyamut.
Salmos 119:139 ^
Mi celo me ha consumido; Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras.
Mga Salmo 119:139 ^
Ang akong pagsingkamot miut-ut kanako, Tungod kay ang akong mga kabatok nanghikalimot sa imong mga pulong.
Salmos 119:140 ^
Sumamente acendrada es tu palabra; Y la ama tu siervo.
Mga Salmo 119:140 ^
Ang imong pulong maulay gayud sa hilabihan, Tungod niana ang imong alagad nahagugma niini.
Salmos 119:141 ^
Pequeño soy yo y desechado; Mas no me he olvidado de tus mandamientos.
Mga Salmo 119:141 ^
Diyutay ako ug tinamay; Apan wala ko hikalimti ang imong mga lagda.
Salmos 119:142 ^
Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley la verdad.
Mga Salmo 119:142 ^
Ang imong pagkamatarung mao ang pagkamatarung nga walay katapusan, Ug ang imong Kasugoan mao ang kamatuoran.
Salmos 119:143 ^
Aflicción y angustia me hallaron: Mas tus mandamientos fueron mis deleites.
Mga Salmo 119:143 ^
Kasamok ug kaguol minggahum kanako; Apan ang imong mga sugo maoy akong kalipay.
Salmos 119:144 ^
Justicia eterna son tus testimonios; Dame entendimiento, y viviré.
Mga Salmo 119:144 ^
Walay katapusan ang pagkamatarung sa imong mga pagpamatuod: Ihatag kanako ang salabutan ug ako mabuhi.
Salmos 119:145 ^
COPH. Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová, Y guardaré tus estatutos.
Mga Salmo 119:145 ^
Misangpit ako uban sa bug-os ko nga kasingkasing; tubaga ako, Oh Jehova: Bantayan ko gayud ang imong kabalaoran.
Salmos 119:146 ^
A ti clamé; sálvame, Y guardaré tus testimonios.
Mga Salmo 119:146 ^
Kanimo misangpit ako; luwasa ako, Ug pagabantayan ko ang imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:147 ^
Anticipéme al alba, y clamé: Esperé en tu palabra.
Mga Salmo 119:147 ^
Giunhan ko ang banag-banag sa kabuntagon, ug mitu-aw ako: Milaum ako diha sa imong mga pulong.
Salmos 119:148 ^
Previnieron mis ojos las vigilias de la noche, Para meditar en tus dichos.
Mga Salmo 119:148 ^
Giunhan sa akong mga mata ang pagtukaw sa kagabhion, Aron ako makapalandong sa imong pulong.
Salmos 119:149 ^
Oye mi voz conforme á tu misericordia; Oh Jehová, vivifícame conforme á tu juicio.
Mga Salmo 119:149 ^
Patalinghugi ang akong tingog sumala sa imong mahigugmaong-kalolot: Buhion mo ako, Oh Jehova, sumala sa imong mga tulomanon.
Salmos 119:150 ^
Acercáronse á la maldad los que me persiguen; Alejáronse de tu ley.
Mga Salmo 119:150 ^
Nanagpahiduol sila kanako ang nanagsunod sa kadautan; Halayo sila sa imong Kasugoan.
Salmos 119:151 ^
Cercano estás tú, oh Jehová; Y todos tus mandamientos son verdad.
Mga Salmo 119:151 ^
Ikaw ania sa haduol, Oh Jehova, Ug ang tanan mong mga sugo mga kamatuoran man.
Salmos 119:152 ^
Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, Que para siempre los fundaste.
Mga Salmo 119:152 ^
Kanhi nahibalo na ako gikan sa imong mga pagpamatuod, Nga gitukod mo sila sa walay katapusan.
Salmos 119:153 ^
RESH. Mira mi aflicción, y líbrame; Porque de tu ley no me he olvidado.
Mga Salmo 119:153 ^
Palandunga ang akong kasakitan, ug luwasa ako; Kay wala ko hikalimti ang imong Kasugoan.
Salmos 119:154 ^
Aboga mi causa, y redímeme: Vivifícame con tu dicho.
Mga Salmo 119:154 ^
Labani ang akong katungod, ug tubsa ako: Buhion mo ako sumala sa imong pulong.
Salmos 119:155 ^
Lejos está de los impíos la salud; Porque no buscan tus estatutos.
Mga Salmo 119:155 ^
Halayo sa mga dautan ang kaluwasan; Kay wala nila pangitaa ang imong kabalaoran.
Salmos 119:156 ^
Muchas son tus misericordias, oh Jehová: Vivifícame conforme á tus juicios.
Mga Salmo 119:156 ^
Dagku ang imong mga malomong-kalooy, Oh Jehova: Buhion mo ako sumala sa imong mga tulomanon.
Salmos 119:157 ^
Muchos son mis perseguidores y mis enemigos; Mas de tus testimonios no me he apartado.
Mga Salmo 119:157 ^
Daghan ang akong mga maglulutos ug ang akong mga kabatok; Ngani wala ako motipas gikan sa imong mga pagpamatuod.
Salmos 119:158 ^
Veía á los prevaricadores, y carcomíame; Porque no guardaban tus palabras.
Mga Salmo 119:158 ^
Nakita ko ang mga mabudhion, ug nasubo ako, Tungod kay sila wala managbantay sa imong pulong.
Salmos 119:159 ^
Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos: Vivifícame conforme á tu misericordia.
Mga Salmo 119:159 ^
Palandunga kong giunsa ko sa paghigugma ang imong mga lagda: Buhion mo ako Oh Jehova, sumala sa imong mahigugmaongkalolot.
Salmos 119:160 ^
El principio de tu palabra es verdad; Y eterno es todo juicio de tu justicia.
Mga Salmo 119:160 ^
Kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong; Ug ang tagsatagsa sa imong matarung mga tulomanon nagapadayon sa walay katapusan.
Salmos 119:161 ^
SIN. Príncipes me han perseguido sin causa; Mas mi corazón tuvo temor de tus palabras.
Mga Salmo 119:161 ^
Ang mga principe nanaglutos kanako sa walay gipasiparan; Apan ang akong kasingkasing nagabarug nga may kahadlok sa imong mga pulong.
Salmos 119:162 ^
Gózome yo en tu palabra, Como el que halla muchos despojos.
Mga Salmo 119:162 ^
Nagakalipay ako sa imong pulong, Ingon sa usa nga nakakaplag ug daghang mga inagaw.
Salmos 119:163 ^
La mentira aborrezco y abomino: Tu ley amo.
Mga Salmo 119:163 ^
Akong gidumtan ug gipakaluod ko ang kabakakan; Apan gihigugma ko ang imong Kasugoan.
Salmos 119:164 ^
Siete veces al día te alabo Sobre los juicios de tu justicia.
Mga Salmo 119:164 ^
Makapito sa usa ka adlaw ginadayeg ko ikaw, Tungod sa imong matarung mga tulomanon.
Salmos 119:165 ^
Mucha paz tienen los que aman tu ley; Y no hay para ellos tropiezo.
Mga Salmo 119:165 ^
Ang mga nahagugma sa imong Kasugoan adunay pakigdait nga daku; Ug kanila wala ang kahigayonan sa pagkapangdol.
Salmos 119:166 ^
Tu salud he esperado, oh Jehová; Y tus mandamientos he puesto por obra.
Mga Salmo 119:166 ^
Sa imong kaluwasan milaum ako, Oh Jehova, Ug nagtuman ako sa imong mga sugo.
Salmos 119:167 ^
Mi alma ha guardado tus testimonios, Y helos amado en gran manera.
Mga Salmo 119:167 ^
Ang akong kalag nagbantay sa imong mga pagpamatuod; Ug gihigugma ko sila sa hilabihan gayud.
Salmos 119:168 ^
Guardado he tus mandamientos y tus testimonios; Porque todos mis caminos están delante de ti.
Mga Salmo 119:168 ^
Gibantayan ko ang imong mga lagda ug ang imong mga pagpamatuod; Kay ang tanan ko nga mga dalan anaa sa atubangan mo.
Salmos 119:169 ^
TAU. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová: Dame entendimiento conforme á tu palabra.
Mga Salmo 119:169 ^
Ipahaduol ang akong pagtu-aw sa atubangan nimo, Oh Jehova Hatagi ako ug salabutan sumala sa imong pulong
Salmos 119:170 ^
Venga mi oración delante de ti: Líbrame conforme á tu dicho.
Mga Salmo 119:170 ^
Ipadangat ang akong pag-ampo sa atubangan mo: Luwasa ako sumala sa imong pulong.
Salmos 119:171 ^
Mis labios rebosarán alabanza, Cuando me enseñares tus estatutos.
Mga Salmo 119:171 ^
Ipapamulong sa akong mga ngabil ang pagdayeg; Kay ikaw nagatudlo kanako sa imong kabalaoran.
Salmos 119:172 ^
Hablará mi lengua tus dichos; Porque todos tus mandamientos son justicia.
Mga Salmo 119:172 ^
Ipaawit sa akong dila ang imong pulong; Kay ang tanan mong mga sugo mga matarung man.
Salmos 119:173 ^
Sea tu mano en mi socorro; Porque tus mandamientos he escogido.
Mga Salmo 119:173 ^
Ipaandam ang imong kamot sa pagtabang kanako; Kay gipili ko ang imong mga lagda.
Salmos 119:174 ^
Deseado he tu salud, oh Jehová; Y tu ley es mi delicia.
Mga Salmo 119:174 ^
Gihidlaw ako sa imong kaluwasan, Oh Jehova, Ug ang imong Kasugoan mao ang akong kalipay.
Salmos 119:175 ^
Viva mi alma y alábete; Y tus juicios me ayuden.
Mga Salmo 119:175 ^
Buhion mo ang akong kalag, ug kini magadayeg kanimo; Ug patabangi ako sa imong mga tulomanon.
Salmos 119:176 ^
Yo anduve errante como oveja extraviada; busca á tu siervo; Porque no me he olvidado de tus mandamientos.
Mga Salmo 119:176 ^
Ako nahisalaag sama sa usa ka nawala nga carnero; pangitaa ang imong alagad; Kay wala ko hikalimti ang imong mga sugo.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Salmos 119:1   Salmos 119:2   Salmos 119:3   Salmos 119:4   Salmos 119:5   Salmos 119:6   Salmos 119:7   Salmos 119:8   Salmos 119:9   Salmos 119:10   Salmos 119:11   Salmos 119:12   Salmos 119:13   Salmos 119:14   Salmos 119:15   Salmos 119:16   Salmos 119:17   Salmos 119:18   Salmos 119:19   Salmos 119:20   Salmos 119:21   Salmos 119:22   Salmos 119:23   Salmos 119:24   Salmos 119:25   Salmos 119:26   Salmos 119:27   Salmos 119:28   Salmos 119:29   Salmos 119:30   Salmos 119:31   Salmos 119:32   Salmos 119:33   Salmos 119:34   Salmos 119:35   Salmos 119:36   Salmos 119:37   Salmos 119:38   Salmos 119:39   Salmos 119:40   Salmos 119:41   Salmos 119:42   Salmos 119:43   Salmos 119:44   Salmos 119:45   Salmos 119:46   Salmos 119:47   Salmos 119:48   Salmos 119:49   Salmos 119:50   Salmos 119:51   Salmos 119:52   Salmos 119:53   Salmos 119:54   Salmos 119:55   Salmos 119:56   Salmos 119:57   Salmos 119:58   Salmos 119:59   Salmos 119:60   Salmos 119:61   Salmos 119:62   Salmos 119:63   Salmos 119:64   Salmos 119:65   Salmos 119:66   Salmos 119:67   Salmos 119:68   Salmos 119:69   Salmos 119:70   Salmos 119:71   Salmos 119:72   Salmos 119:73   Salmos 119:74   Salmos 119:75   Salmos 119:76   Salmos 119:77   Salmos 119:78   Salmos 119:79   Salmos 119:80   Salmos 119:81   Salmos 119:82   Salmos 119:83   Salmos 119:84   Salmos 119:85   Salmos 119:86   Salmos 119:87   Salmos 119:88   Salmos 119:89   Salmos 119:90   Salmos 119:91   Salmos 119:92   Salmos 119:93   Salmos 119:94   Salmos 119:95   Salmos 119:96   Salmos 119:97   Salmos 119:98   Salmos 119:99   Salmos 119:100   Salmos 119:101   Salmos 119:102   Salmos 119:103   Salmos 119:104   Salmos 119:105   Salmos 119:106   Salmos 119:107   Salmos 119:108   Salmos 119:109   Salmos 119:110   Salmos 119:111   Salmos 119:112   Salmos 119:113   Salmos 119:114   Salmos 119:115   Salmos 119:116   Salmos 119:117   Salmos 119:118   Salmos 119:119   Salmos 119:120   Salmos 119:121   Salmos 119:122   Salmos 119:123   Salmos 119:124   Salmos 119:125   Salmos 119:126   Salmos 119:127   Salmos 119:128   Salmos 119:129   Salmos 119:130   Salmos 119:131   Salmos 119:132   Salmos 119:133   Salmos 119:134   Salmos 119:135   Salmos 119:136   Salmos 119:137   Salmos 119:138   Salmos 119:139   Salmos 119:140   Salmos 119:141   Salmos 119:142   Salmos 119:143   Salmos 119:144   Salmos 119:145   Salmos 119:146   Salmos 119:147   Salmos 119:148   Salmos 119:149   Salmos 119:150   Salmos 119:151   Salmos 119:152   Salmos 119:153   Salmos 119:154   Salmos 119:155   Salmos 119:156   Salmos 119:157   Salmos 119:158   Salmos 119:159   Salmos 119:160   Salmos 119:161   Salmos 119:162   Salmos 119:163   Salmos 119:164   Salmos 119:165   Salmos 119:166   Salmos 119:167   Salmos 119:168   Salmos 119:169   Salmos 119:170   Salmos 119:171   Salmos 119:172   Salmos 119:173   Salmos 119:174   Salmos 119:175   Salmos 119:176
  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Capítulos
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Mosman

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
La Biblia - Bilingüe | Español - Cebuano | Salmos 119 - Mga Salmo 119