The Bible - Bilingual

English - Vietnamese

<<
>>

John 3

Giăng 3

John 3:1 ^
Now there was among the Pharisees a man named Nicodemus, who was one of the rulers of the Jews.
Giăng 3:1 ^
Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa.
John 3:2 ^
He came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we are certain that you have come from God as a teacher, because no man would be able to do these signs which you do if God was not with him.
Giăng 3:2 ^
Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.
John 3:3 ^
Jesus said to him, Truly, I say to you, Without a new birth no man is able to see the kingdom of God.
Giăng 3:3 ^
Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
John 3:4 ^
Nicodemus said to him, How is it possible for a man to be given birth when he is old? Is he able to go into his mother's body a second time and come to birth again?
Giăng 3:4 ^
Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?
John 3:5 ^
Jesus said in answer, Truly, I say to you, If a man's birth is not from water and from the Spirit, it is not possible for him to go into the kingdom of God.
Giăng 3:5 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
John 3:6 ^
That which has birth from the flesh is flesh, and that which has birth from the Spirit is spirit.
Giăng 3:6 ^
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
John 3:7 ^
Do not be surprised that I say to you, It is necessary for you to have a second birth.
Giăng 3:7 ^
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.
John 3:8 ^
The wind goes where its pleasure takes it, and the sound of it comes to your ears, but you are unable to say where it comes from and where it goes: so it is with everyone whose birth is from the Spirit.
Giăng 3:8 ^
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.
John 3:9 ^
And Nicodemus said to him, How is it possible for these things to be?
Giăng 3:9 ^
Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?
John 3:10 ^
And Jesus, answering, said, Are you the teacher of Israel and have no knowledge of these things?
Giăng 3:10 ^
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!
John 3:11 ^
Truly, I say to you, We say that of which we have knowledge; we give witness of what we have seen; and you do not take our witness to be true.
Giăng 3:11 ^
Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta.
John 3:12 ^
If you have no belief when my words are about the things of earth, how will you have belief if my words are about the things of heaven?
Giăng 3:12 ^
Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?
John 3:13 ^
And no one has ever gone up to heaven but he who came down from heaven, the Son of man.
Giăng 3:13 ^
Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.
John 3:14 ^
As the snake was lifted up by Moses in the waste land, even so it is necessary for the Son of man to be lifted up:
Giăng 3:14 ^
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,
John 3:15 ^
So that whoever has faith may have in him eternal life.
Giăng 3:15 ^
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
John 3:16 ^
For God had such love for the world that he gave his only Son, so that whoever has faith in him may not come to destruction but have eternal life.
Giăng 3:16 ^
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
John 3:17 ^
God did not send his Son into the world to be judge of the world; he sent him so that the world might have salvation through him.
Giăng 3:17 ^
Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
John 3:18 ^
The man who has faith in him does not come up to be judged; but he who has no faith in him has been judged even now, because he has no faith in the name of the only Son of God.
Giăng 3:18 ^
Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
John 3:19 ^
And this is the test by which men are judged: the light has come into the world and men have more love for the dark than for the light, because their acts are evil.
Giăng 3:19 ^
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
John 3:20 ^
The light is hated by everyone whose acts are evil and he does not come to the light for fear that his acts will be seen.
Giăng 3:20 ^
Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
John 3:21 ^
But he whose life is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his acts have been done by the help of God.
Giăng 3:21 ^
Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.
John 3:22 ^
After these things Jesus and his disciples went into the land of Judaea, and there he was with them for some time, giving baptism.
Giăng 3:22 ^
Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem.
John 3:23 ^
Now John was then giving baptism at Aenon near Salim, because there was much water there; and people came and were given baptism.
Giăng 3:23 ^
Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem.
John 3:24 ^
For at this time John had not been put into prison.
Giăng 3:24 ^
Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục.
John 3:25 ^
Then a question came up between John's disciples and a Jew about washing.
Giăng 3:25 ^
Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch.
John 3:26 ^
And they went to John and said to him, Rabbi, the man who was with you on the other side of the Jordan, the man to whom you gave witness, is now giving baptism, and everyone is going to him.
Giăng 3:26 ^
Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.
John 3:27 ^
And this was John's answer: A man is unable to have anything if it is not given to him from heaven.
Giăng 3:27 ^
Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.
John 3:28 ^
You yourselves give witness that I said, I am not the Christ. What I said was, I am sent before the Christ.
Giăng 3:28 ^
Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ay không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài.
John 3:29 ^
He who has the bride is the husband: but the husband's friend, whose place is by his side and whose ears are open to him, is full of joy because of the husband's voice: such is my joy, and it is complete.
Giăng 3:29 ^
Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó.
John 3:30 ^
He has to become greater while I become less.
Giăng 3:30 ^
Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.
John 3:31 ^
He who comes from heaven is greater than all others: he who comes from earth is of the earth, and of the earth are his words: he who comes from heaven is over all.
Giăng 3:31 ^
Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài.
John 3:32 ^
He gives witness of what he has seen and of what has come to his ears; and no man takes his witness as true.
Giăng 3:32 ^
Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.
John 3:33 ^
He who so takes his witness has made clear his faith that God is true.
Giăng 3:33 ^
Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật.
John 3:34 ^
For he whom God has sent says God's words; and God does not give him the Spirit by measure.
Giăng 3:34 ^
Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.
John 3:35 ^
The Father has love for the Son and has put all things into his hands.
Giăng 3:35 ^
Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con.
John 3:36 ^
He who has faith in the Son has eternal life; but he who has not faith in the Son will not see life; God's wrath is resting on him.
Giăng 3:36 ^
Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Books


Chapters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Neutral Bay

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
The Bible - Bilingual | English - Vietnamese | John 3 - Giăng 3