The Bible - Bilingual

English - Cebuano

<<
>>

Mark 1

Marcos 1

Mark 1:1 ^
The first words of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
Marcos 1:1 ^
Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios.
Mark 1:2 ^
Even as it is said in the book of Isaiah the prophet, See, I send my servant before your face, who will make ready your way;
Marcos 1:2 ^
Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala ko ang akong magsasangyaw nga mag-una kanimo, siya mao ang magaandam sa imong dalan;
Mark 1:3 ^
The voice of one crying in the waste land, Make ready the way of the Lord, make his roads straight;
Marcos 1:3 ^
ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. tul-ira ninyo ang iyang mga agianan"
Mark 1:4 ^
John came, and gave baptism in the waste land, preaching baptism as a sign of forgiveness of sin for those whose hearts were changed.
Marcos 1:4 ^
diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala.
Mark 1:5 ^
And there went out to him all the people of Judaea, and all those of Jerusalem, and they were given baptism by him in the river Jordan, saying that they were sinners.
Marcos 1:5 ^
Ug nangadto kaniya ang mga katawhan gikan sa tibuok yuta sa Judea, ug ang tanang tawo sa Jerusalem; ug sa suba sa Jordan iyang gibautismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala.
Mark 1:6 ^
And John was clothed in camel's hair, with a leather band about him; and his food was locusts and honey.
Marcos 1:6 ^
Ug kini si Juan nagsul-ob ug bisti nga balhibo sa kamelyo ug may bakus nga panit diha sa iyang hawak, ug ang iyang kan-onon dulon oug dugos sa kagulangan.
Mark 1:7 ^
And he said to them all, There is one coming after me who is greater than I, whose shoes I am not good enough to undo.
Marcos 1:7 ^
Ug nagwali siya nga nag-ingon, "Sa ulahi nako moabut ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa higut sa iyang mga sapin dili ako takus.
Mark 1:8 ^
I have given you baptism with water, but he will give you baptism with the Holy Spirit.
Marcos 1:8 ^
Ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.
Mark 1:9 ^
And it came about in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was given baptism by John in the Jordan.
Marcos 1:9 ^
Ug niadtong mga adlawa miabut si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea, ug siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan.
Mark 1:10 ^
And straight away, coming up out of the water, he saw the heavens broken open and the Spirit coming down on him as a dove:
Marcos 1:10 ^
Ug sa iyang paghaw-as gikan sa tubig, dihadiha nakita niya nga nabukas ang kalangitan, ug sa ibabaw niya ang Espiritu mikunsad nga ingog salampati.
Mark 1:11 ^
And a voice came out of heaven, You are my dearly loved Son, with whom I am well pleased.
Marcos 1:11 ^
Ug gikan sa langit miabut ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Ikaw akong Anak nga pinalangga; kanimo may kalipay ako."
Mark 1:12 ^
And straight away the Spirit sent him out into the waste land.
Marcos 1:12 ^
Ug dihadiha si Jesus giabog sa Espiritu nagdto sa mga awaaw.
Mark 1:13 ^
And he was in the waste land for forty days, being tested by Satan; and he was with the beasts; and the angels took care of him.
Marcos 1:13 ^
Ug sulod sa kap-atan ka adlaw didto siya sa mga awaaw, gitintal ni Satanas ug nahiipon siya sa mga mananap nga mapintas; apan dihay mga manolunda nga nanag-alagad kaniya.
Mark 1:14 ^
Now after John had been put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news of God,
Marcos 1:14 ^
Ug unya tapus sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita gikan sa Dios,
Mark 1:15 ^
And saying, The time has come, and the kingdom of God is near: let your hearts be turned from sin and have faith in the good news.
Marcos 1:15 ^
ug nag-ingon, "Ang panahon ania na gayud, ug ang gingharian sa Dios haduol na; paghinulsol kamo ug tumoo kamo sa Maayong Balita."
Mark 1:16 ^
And going by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew, the brother of Simon, putting a net into the sea: for they were fishermen.
Marcos 1:16 ^
Ug sa naglakaw siya sa ubay sa Lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres nga igsoon niya ni Simon, nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila.
Mark 1:17 ^
And Jesus said to them, Come after me, and I will make you fishers of men.
Marcos 1:17 ^
Ug si Jesus miingon kanila, "Sumunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mangingisdag tawo."
Mark 1:18 ^
And they went straight from their nets, and came after him.
Marcos 1:18 ^
Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya.
Mark 1:19 ^
And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who were in their boat stitching up their nets.
Marcos 1:19 ^
Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahag diyutay, nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsoon niya ni Santiago, nga nanagpuna sa mga pukot diha sa ilang sakayan.
Mark 1:20 ^
And he said, Come after me: and they went away from their father Zebedee, who was in the boat with the servants, and came after him.
Marcos 1:20 ^
Ug dihadiha gitawag niya sila; ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuholan, ug mikuyog sila kaniya.
Mark 1:21 ^
And they came to Capernaum; and on the Sabbath he went into the Synagogue and gave teaching.
Marcos 1:21 ^
Ug nangadto sila sa Capernaum; ug dihadiha sa adlaw nga igpapahulay misulod siya sa sinagoga ug nagpanudlo.
Mark 1:22 ^
And they were full of wonder at his teaching, because he gave it as one having authority, and not like the scribes.
Marcos 1:22 ^
Ug nahibulong sila sa iyang pagpanudlo, kay kanila nagpanudlo man siya ingon nga may kagahum; ug dili ingon sa mga escriba.
Mark 1:23 ^
And there was in their Synagogue a man with an unclean spirit; and he gave a cry,
Marcos 1:23 ^
Ug niadtong tungora, sa sulod sa ilang sinagoga didtoy tawo nga gisudlan sa usa ka mahugaw nga espiritu;
Mark 1:24 ^
Saying, What have we to do with you, Jesus of Nazareth? have you come to put an end to us? I see well who you are, the Holy One of God.
Marcos 1:24 ^
ug misinggit ang mahugawng espiritu nga nag-ingon, "Unsay imong labut kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios."
Mark 1:25 ^
And Jesus said to him sharply, Be quiet, and come out of him.
Marcos 1:25 ^
Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-ingon, "Hilum diha, ug gumula ka kaniya!"
Mark 1:26 ^
And the unclean spirit, shaking him violently, and crying with a loud voice, came out of him.
Marcos 1:26 ^
Ug ang mahugawng espiritu, sa nakapalit-ad ug nakapalimbag kaniya, ug sa nagsiyagit sa makusog nga tingog, migula gikan kaniya.
Mark 1:27 ^
And they were all greatly surprised, so that they put questions to one another, saying, What is this? a new teaching! with authority he gives orders even to the unclean spirits, and they do what he says.
Marcos 1:27 ^
Ug nahibulong silang tanan, nga tungod niana nagpinangutan-anay sila nga nanag-ingon, "Unsa ba kini? Usa ka bag-ong pagpanudlo! Uban sa kagahum mosugo siya bisan pa sa mga mahugawng espiritu, ug sila mosugot kaniya."
Mark 1:28 ^
And news of him went out quickly everywhere into all parts of Galilee round about.
Marcos 1:28 ^
Ug sa kalit ang iyang kabantug mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit sulod sa kayutaan sa Galilea.
Mark 1:29 ^
And when they came out of the Synagogue, they went into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Marcos 1:29 ^
Ug dihadiha mipahawa siya sa sinagoga, ug kinuyogan ni Santiago ug ni Juan, siya misulod sa balay nila ni Simon ug Andres.
Mark 1:30 ^
Now Simon's wife's mother was ill, with a burning heat; and they gave him word of her:
Marcos 1:30 ^
Ug ang babayeng ugangan ni Simon naghigda nga gihilantan, ug dihadiha gisuginlan nila si Jesus mahitungod kaniya.
Mark 1:31 ^
And he came and took her by the hand, lifting her up; and she became well, and took care of their needs.
Marcos 1:31 ^
Ug iyang giduol ug gikuptan siya diha sa kamot ug gipatindog, ug siya gihuwasan sa hilanat ug mialagad kanila.
Mark 1:32 ^
And in the evening, at sundown, they took to him all who were diseased, and those who had evil spirits.
Marcos 1:32 ^
Ug sa pagkasawomsom, sa pagsalop na sa Adlaw, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug mga gipangyawaan.
Mark 1:33 ^
And all the town had come together at the door.
Marcos 1:33 ^
Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod nanagtapok atbang sa pultahan.
Mark 1:34 ^
And a number, who were ill with different diseases, he made well, and sent out evil spirits; but he did not let the evil spirits say anything, because they had knowledge of him.
Marcos 1:34 ^
Ug iyang gipangayo ang daghang nanagmasakit sa nagkalainlaing mga balatian, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa; ug wala niya tugoti ang mga yawa sa pagsulti, kay nakaila man sila kaniya.
Mark 1:35 ^
And in the morning, a long time before daylight, he got up and went out to a quiet place, and there he gave himself up to prayer.
Marcos 1:35 ^
Ug unya sayo sa kaadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw, ug didto nag-ampo siya.
Mark 1:36 ^
And Simon and those who were with him came after him.
Marcos 1:36 ^
Ug siya giapas ni Simon ug sa iyang mga kauban,
Mark 1:37 ^
And when they came up with him, they said to him, Everyone is looking for you.
Marcos 1:37 ^
ug sa hingkaplagan na nila siya, sila miingon kaniya, "Ang tanan nangita kanimo."
Mark 1:38 ^
And he said to them, Let us go to other parts into the nearest towns, so that I may give teaching there, because for this purpose I came.
Marcos 1:38 ^
Siya miingon kanila, "Mangadto kita sa ubang dapit, sa mga silingang kalungsuran, aron didto usab magawali ako; kay mao kanay hinungdan ngano nga mianhi ako dinhi."
Mark 1:39 ^
And he went into their Synagogues in every part of Galilee, preaching and driving out evil spirits.
Marcos 1:39 ^
Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagwali sulod sa ilang mga sinagoga ug nagpagula sa mga yawa.
Mark 1:40 ^
And a leper came to him and, going down on his knees before him, made a request, saying, If it is your pleasure, you have the power to make me clean.
Marcos 1:40 ^
Ug didtoy usa ka sanlahon nga miduol ug nangamuyo kaniya, ug sa nagluhod siya miingon kaniya, "Kon buot ka, makahinlo ikaw kanako."
Mark 1:41 ^
And being moved with pity, he put out his hand, and touching him said to him, It is my pleasure; be made clean.
Marcos 1:41 ^
Ug sa giabut si Jesus ug kaluoy, gituyhad niya ang iyang kamot, ug mihikap ug miingon siya kaniya, "Buot ako; mamahinlo ka."
Mark 1:42 ^
And straight away the disease went from him, and he was made clean.
Marcos 1:42 ^
Ug dihadiha nawad-an siya sa sanla ug nahimong mahinlo.
Mark 1:43 ^
And he sent him away, saying to him very sharply,
Marcos 1:43 ^
Ug si Jesus mitugon kaniya sa mahigpit gayud, ug midali sa pagpalakaw kaniya,
Mark 1:44 ^
See that you say nothing to any man: but go and let the priest see you, and make yourself clean by an offering of the things ordered by Moses, for a witness to them.
Marcos 1:44 ^
ug miingon kaniya, "Bantayi baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan; apan umadto ka ug magpakita ka sa sacerdote, ug himoa ang halad nga gisugo ni Moises mahitungod sa imong pagkahinlo, miingon nga pagpamatuod ngadto sa katawhan."
Mark 1:45 ^
But he went out, and made it public, giving an account of it everywhere, so that Jesus was no longer able to go openly into a town, but was outside in the waste land; and they came to him from every part.
Marcos 1:45 ^
Apan milakaw siya ug misugod sa pagpanugilon sa hilabihan mahitungod niini, ug sa pagsabwag sa balita sa nahitabo, nga tungod niana si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsuylod ug lungsod, kondili adto na lamang siya sa mga dapit nga awaaw; ug ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Books


Chapters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Neutral Bay

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
The Bible - Bilingual | English - Cebuano | Mark 1 - Marcos 1