The Bible - Bilingual

English - Cebuano

<<
>>

Genesis 2

Genesis 2

Genesis 2:1 ^
And the heaven and the earth and all things in them were complete.
Genesis 2:1 ^
Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibook nga panon kanila.
Genesis 2:2 ^
And on the seventh day God came to the end of all his work; and on the seventh day he took his rest from all the work which he had done.
Genesis 2:2 ^
Ug sa adlaw nga ikapito natapus sa Dios ang buhat nga iyang gihimo; ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
Genesis 2:3 ^
And God gave his blessing to the seventh day and made it holy: because on that day he took his rest from all the work which he had made and done.
Genesis 2:3 ^
Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini; tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios.
Genesis 2:4 ^
These are the generations of the heaven and the earth when they were made.
Genesis 2:4 ^
Kini mao ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta, sa pagbuhat kanila, sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit.
Genesis 2:5 ^
In the day when the Lord God made earth and heaven there were no plants of the field on the earth, and no grass had come up: for the Lord God had not sent rain on the earth and there was no man to do work on the land.
Genesis 2:5 ^
Ug wala pay tanum sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tanum sa kapatagan nga misugod sa pagturok, kay si Jehova nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tawo nga makauma sa yuta.
Genesis 2:6 ^
But a mist went up from the earth, watering all the face of the land.
Genesis 2:6 ^
Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibook nga nawong sa yuta.
Genesis 2:7 ^
And the Lord God made man from the dust of the earth, breathing into him the breath of life: and man became a living soul.
Genesis 2:7 ^
Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.
Genesis 2:8 ^
And the Lord God made a garden in the east, in Eden; and there he put the man whom he had made.
Genesis 2:8 ^
Ug si Jehova nga Dios nagbuhat ng usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol.
Genesis 2:9 ^
And out of the earth the Lord made every tree to come, delighting the eye and good for food; and in the middle of the garden, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil.
Genesis 2:9 ^
Ug nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-aw, ug maayo nga kalan-on: ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman, ug ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan.
Genesis 2:10 ^
And a river went out of Eden giving water to the garden; and from there it was parted and became four streams.
Genesis 2:10 ^
Ug migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini ug nahimong upat ka mga sanga.
Genesis 2:11 ^
The name of the first is Pishon, which goes round about all the land of Havilah where there is gold.
Genesis 2:11 ^
Ang ngalan sa usa Pison: Kini mao ang nagalikos sa tibook nga yuta sa Habila nga didto adunay bulawan.
Genesis 2:12 ^
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Genesis 2:12 ^
Ug ang bulawan niadtong yutaa maayo: didto usab may bdelio ug onyx nga bato.
Genesis 2:13 ^
And the name of the second river is Gihon: this river goes round all the land of Cush.
Genesis 2:13 ^
Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba Gihon: kini mao ang nagalikos sa tibook nga yuta sa Etiopia.
Genesis 2:14 ^
And the name of the third river is Tigris, which goes to the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Genesis 2:14 ^
Ug ang ngalan sa ikatolo ka suba Hidekel: kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Asiria. Ug ang ikaupat ka suba mao ang Eufrates.
Genesis 2:15 ^
And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to do work in it and take care of it.
Genesis 2:15 ^
Ug gikuha ni jehova nga Dios ang tawo ug gibutang siya tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon ug bantayan.
Genesis 2:16 ^
And the Lord God gave the man orders, saying, You may freely take of the fruit of every tree of the garden:
Genesis 2:16 ^
Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon: Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman:
Genesis 2:17 ^
But of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil you may not take; for on the day when you take of it, death will certainly come to you.
Genesis 2:17 ^
Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayud.
Genesis 2:18 ^
And the Lord God said, It is not good for the man to be by himself: I will make one like himself as a help to him
Genesis 2:18 ^
Ug miingon si Jehova nga Dios: Dili maayo nga ang tawo mag-inusara; pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya.
Genesis 2:19 ^
And from the earth the Lord God made every beast of the field and every bird of the air, and took them to the man to see what names he would give them: and whatever name he gave to any living thing, that was its name.
Genesis 2:19 ^
Ug giumol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan, ug ang tanan nga langgam sa kalangitan, ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kong unsaon niya paghingalan kanila: ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi, kana mao ang ngalan niini.
Genesis 2:20 ^
And the man gave names to all cattle and to the birds of the air and to every beast of the field; but Adam had no one like himself as a help.
Genesis 2:20 ^
Ug gihatagan ni Adam ug mga ngalan ang tanan nga kahayopan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan; apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya.
Genesis 2:21 ^
And the Lord God sent a deep sleep on the man, and took one of the bones from his side while he was sleeping, joining up the flesh again in its place:
Genesis 2:21 ^
Ug gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug nahakatulog siya; unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini.
Genesis 2:22 ^
And the bone which the Lord God had taken from the man he made into a woman, and took her to the man.
Genesis 2:22 ^
Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa lalake.
Genesis 2:23 ^
And the man said, This is now bone of my bone and flesh of my flesh: let her name be Woman because she was taken out of Man.
Genesis 2:23 ^
Ug miingon si Adam: Kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa Lalake.
Genesis 2:24 ^
For this cause will a man go away from his father and his mother and be joined to his wife; and they will be one flesh.
Genesis 2:24 ^
Tungod niini, ang lalake magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod.
Genesis 2:25 ^
And the man and his wife were without clothing, and they had no sense of shame.
Genesis 2:25 ^
Ug silang duruha mga hubo, si Adam ug ang iyang asawa, ug sila wala mangaulaw.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Books


Chapters
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Neutral Bay

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
The Bible - Bilingual | English - Cebuano | Genesis 2 - Genesis 2