The Bible - Bilingual

English - Cebuano

 
>>

Genesis 1

Genesis 1

Genesis 1:1 ^
In the beginning God made the heaven and the earth.
Genesis 1:1 ^
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.
Genesis 1:2 ^
And the earth was waste and without form; and it was dark on the face of the deep: and the Spirit of God was moving on the face of the waters.
Genesis 1:2 ^
Ug ang yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman; ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig.
Genesis 1:3 ^
And God said, Let there be light: and there was light.
Genesis 1:3 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag: ug dina ang kahayag.
Genesis 1:4 ^
And God, looking on the light, saw that it was good: and God made a division between the light and the dark,
Genesis 1:4 ^
Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo; ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit.
Genesis 1:5 ^
Naming the light, Day, and the dark, Night. And there was evening and there was morning, the first day.
Genesis 1:5 ^
Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii: ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw.
Genesis 1:6 ^
And God said, Let there be a solid arch stretching over the waters, parting the waters from the waters.
Genesis 1:6 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig.
Genesis 1:7 ^
And God made the arch for a division between the waters which were under the arch and those which were over it: and it was so.
Genesis 1:7 ^
Ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalum sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan; ug nahimo kini.
Genesis 1:8 ^
And God gave the arch the name of Heaven. And there was evening and there was morning, the second day.
Genesis 1:8 ^
Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga Langit. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaduha.
Genesis 1:9 ^
And God said, Let the waters under the heaven come together in one place, and let the dry land be seen: and it was so.
Genesis 1:9 ^
Ug miingon ang Dios: Matingub ang mga tubig nga anaa sa ilalum sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug tumungha ang yuta nga mamala: ug nahimo kini.
Genesis 1:10 ^
And God gave the dry land the name of Earth; and the waters together in their place were named Seas: and God saw that it was good.
Genesis 1:10 ^
Ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga Yuta; ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga Dagat: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:11 ^
And God said, Let grass come up on the earth, and plants producing seed, and fruit-trees giving fruit, in which is their seed, after their sort: and it was so.
Genesis 1:11 ^
Ug miingon ang Dios: Magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga magahatag ug binhi; ug himunga nga mga kahoy nga magahatag ug bunga ingon sa ilang matang diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini.
Genesis 1:12 ^
And grass came up on the earth, and every plant producing seed of its sort, and every tree producing fruit, in which is its seed, of its sort: and God saw that it was good.
Genesis 1:12 ^
Ug ang yuta nagpaturok ug balili, talamnon nga nagahatag ug binhi, ingon sa ilang matang; ug mga kahoy nga nagahatag ug bunga, nga maoy binhi niini, ingon sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:13 ^
And there was evening and there was morning, the third day.
Genesis 1:13 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikatolo.
Genesis 1:14 ^
And God said, Let there be lights in the arch of heaven, for a division between the day and the night, and let them be for signs, and for marking the changes of the year, and for days and for years:
Genesis 1:14 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii; ug himoa sila nga alang sa mga ilhanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan;
Genesis 1:15 ^
And let them be for lights in the arch of heaven to give light on the earth: and it was so.
Genesis 1:15 ^
Ug himoa sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini.
Genesis 1:16 ^
And God made the two great lights: the greater light to be the ruler of the day, and the smaller light to be the ruler of the night: and he made the stars.
Genesis 1:16 ^
Ug gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkung mga kahayag: ang labing dakung kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabii; gibuhat usab niya ang mga bitoon.
Genesis 1:17 ^
And God put them in the arch of heaven, to give light on the earth;
Genesis 1:17 ^
Ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag sa ibabaw sa yuta,
Genesis 1:18 ^
To have rule over the day and the night, and for a division between the light and the dark: and God saw that it was good.
Genesis 1:18 ^
Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:19 ^
And there was evening and there was morning, the fourth day.
Genesis 1:19 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat.
Genesis 1:20 ^
And God said, Let the waters be full of living things, and let birds be in flight over the earth under the arch of heaven.
Genesis 1:20 ^
Ug miingon ang Dios: Dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit.
Genesis 1:21 ^
And God made great sea-beasts, and every sort of living and moving thing with which the waters were full, and every sort of winged bird: and God saw that it was good.
Genesis 1:21 ^
Ug gibuhat sa Dios ang dagkung mga mananap, ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig, ingon sa ilang matang ug ang tagsatagsa ka langgam nga pak-an, ingon sa iyang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:22 ^
And God gave them his blessing, saying, Be fertile and have increase, making all the waters of the seas full, and let the birds be increased in the earth.
Genesis 1:22 ^
Ug gipanalanginan sila sa Dios, nga nagaingon: Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga langgam sa yuta.
Genesis 1:23 ^
And there was evening and there was morning, the fifth day.
Genesis 1:23 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikalima.
Genesis 1:24 ^
And God said, Let the earth give birth to all sorts of living things, cattle and all things moving on the earth, and beasts of the earth after their sort: and it was so.
Genesis 1:24 ^
Ug miingon ang Dios: Magpatubo ang yuta ug mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayopan, ug mga butang nga nakagamang sa yuta, ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang: ug nahimo kini.
Genesis 1:25 ^
And God made the beast of the earth after its sort, and the cattle after their sort, and everything moving on the face of the earth after its sort: and God saw that it was good.
Genesis 1:25 ^
Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang, ug ang kahayopan ingon sa ilang matang, ug ngatanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:26 ^
And God said, Let us make man in our image, like us: and let him have rule over the fish of the sea and over the birds of the air and over the cattle and over all the earth and over every living thing which goes flat on the earth.
Genesis 1:26 ^
Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.
Genesis 1:27 ^
And God made man in his image, in the image of God he made him: male and female he made them.
Genesis 1:27 ^
Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat sila.
Genesis 1:28 ^
And God gave them his blessing and said to them, Be fertile and have increase, and make the earth full and be masters of it; be rulers over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing moving on the earth.
Genesis 1:28 ^
Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini, ug magbaton kamo sa pagbulot-an sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta.
Genesis 1:29 ^
And God said, See, I have given you every plant producing seed, on the face of all the earth, and every tree which has fruit producing seed: they will be for your food:
Genesis 1:29 ^
Ug miingon ang Dios: Tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag ug binhi, nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag ug binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalan-on;
Genesis 1:30 ^
And to every beast of the earth and to every bird of the air and every living thing moving on the face of the earth I have given every green plant for food: and it was so.
Genesis 1:30 ^
Ug sa tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanang langgam sa kalangitan, ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw, aron ilang kan-on: ug nahimo kini.
Genesis 1:31 ^
And God saw everything which he had made and it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.
Genesis 1:31 ^
Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, ug tan-awa, kini maayo kaayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom.
 
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Books


Chapters
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Neutral Bay

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
The Bible - Bilingual | English - Cebuano | Genesis 1 - Genesis 1