The Bible - Bilingual

English - Cebuano

<<
>>

Ephesians 1

Mga Taga Efeso 1

Ephesians 1:1 ^
Paul, an Apostle of Christ Jesus by the purpose of God, to the saints who are at Ephesus, and those who have faith in Christ Jesus:
Mga Taga Efeso 1:1 ^
Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa kabobut-on sa Dios, Nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug kasaligan usab diha kang Cristo Jesus:
Ephesians 1:2 ^
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Mga Taga Efeso 1:2 ^
Kaninyo maanaa unta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo.
Ephesians 1:3 ^
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has given us every blessing of the Spirit in the heavens in Christ:
Mga Taga Efeso 1:3 ^
Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga diha kang Cristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalanging espirituhanon diha sa mga langitnong dapit.
Ephesians 1:4 ^
Even as he made selection of us in him from the first, so that we might be holy and free from all evil before him in love:
Mga Taga Efeso 1:4 ^
Diha kaniya, sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios.
Ephesians 1:5 ^
As we were designed before by him for the position of sons to himself, through Jesus Christ, in the good pleasure of his purpose,
Mga Taga Efeso 1:5 ^
Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Jesu-Cristo, sumala sa tuyo sa iyang kabobut-on,
Ephesians 1:6 ^
To the praise of the glory of his grace, which he freely gave to us in the Loved One:
Mga Taga Efeso 1:6 ^
aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa Pinalangga.
Ephesians 1:7 ^
In whom we have salvation through his blood, the forgiveness of our sins, through the wealth of his grace,
Mga Taga Efeso 1:7 ^
Diha kaniya kita may katubsanan pinaagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios,
Ephesians 1:8 ^
Which he gave us in full measure in all wisdom and care;
Mga Taga Efeso 1:8 ^
nga iyang gipadagaya kanato.
Ephesians 1:9 ^
Having made clear to us the secret of his purpose, in agreement with the design which he had in mind, to put into his hands
Mga Taga Efeso 1:9 ^
Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabut, iyang gipabihalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabobut-on, sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Cristo.
Ephesians 1:10 ^
The ordering of the times when they are complete, so that all things might come to a head in Christ, the things in heaven and the things on the earth; in him, I say,
Mga Taga Efeso 1:10 ^
Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Cristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta.
Ephesians 1:11 ^
In whom we have a heritage, being marked out from the first in his purpose who does all things in agreement with his designs;
Mga Taga Efeso 1:11 ^
Pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa usab kita nahimong panulondon, kita gibut-an nang daan sumala sa katuyoan sa nagpalihok sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot,
Ephesians 1:12 ^
So that his glory might have praise through us who first had hope in Christ:
Mga Taga Efeso 1:12 ^
aron kitang mga unang nanagpanoo kang Cristo magakinabuhi alang sa pagdayeg sa iyang himaya.
Ephesians 1:13 ^
In whom you, having been given the true word, the good news of your salvation, and through your faith in him, were given the sign of the Holy Spirit of hope,
Mga Taga Efeso 1:13 ^
Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo,
Ephesians 1:14 ^
Which is the first-fruit of our heritage, till God gets back that which is his, to the praise of his glory.
Mga Taga Efeso 1:14 ^
nga mao ang patinga sa atong panulondon hangtud nga makapanag-iya na kita niini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya.
Ephesians 1:15 ^
For this cause I, having had news of the faith in the Lord Jesus which is among you, and which you make clear to all the saints,
Mga Taga Efeso 1:15 ^
Tungod niini, sa akong pagkadungog mahitungod sa inyong pagsalig sa Ginoong Jesus ug sa iyong gugma alang sa tanang mga balaan,
Ephesians 1:16 ^
Give praise without end for you, keeping you in mind in my prayers;
Mga Taga Efeso 1:16 ^
ako wala mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga nagalakip kaninyo sa akong mga pag-ampo,
Ephesians 1:17 ^
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him;
Mga Taga Efeso 1:17 ^
nga unta ang Dios sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang mahimayaong Amahan, magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diha sa kahibalo mahitungod kaniya,
Ephesians 1:18 ^
And that having the eyes of your heart full of light, you may have knowledge of what is the hope of his purpose, what is the wealth of the glory of his heritage in the saints,
Mga Taga Efeso 1:18 ^
nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasingkasing, aron inyong masayran kon unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kon unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulondon diha sa mga balaan,
Ephesians 1:19 ^
And how unlimited is his power to us who have faith, as is seen in the working of the strength of his power,
Mga Taga Efeso 1:19 ^
ug kon unsa ang dili masukod nga pagkadaku sa iyang gahum nga ania kanato nga nanagtoo, sumala sa paglihok sa iyang dakung gahum
Ephesians 1:20 ^
By which he made Christ come back from the dead, and gave him a place at his right hand in heaven,
Mga Taga Efeso 1:20 ^
nga iyang gipalihok diha kang Cristo, sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kaniya diha sa iyang too sulod sa mga langitnong dapit,
Ephesians 1:21 ^
Far over all rule and authority and power and every name which is named, not only in the present order, but in that which is to come:
Mga Taga Efeso 1:21 ^
ibabaw sa tanang pamunoan ug pagbulot-an ug gahum ug kaginoohan, ug ibabaw sa tanang ngalan nga ginangalan, dili lamang niining kapanahonan karon kondili usab niadtong umalabut;
Ephesians 1:22 ^
And he has put all things under his feet, and has made him to be head over all things to the church,
Mga Taga Efeso 1:22 ^
ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalum sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia,
Ephesians 1:23 ^
Which is his body, the full measure of him in whom all things are made complete.
Mga Taga Efeso 1:23 ^
nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Books


Chapters
1 2 3 4 5 6

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Neutral Bay

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
The Bible - Bilingual | English - Cebuano | Ephesians 1 - Mga Taga Efeso 1