Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Tsino

<<
>>

Judas 1

猶太書 1

Judas 1:1 ^
Si Judas, ulipon ni Jesu-Cristo ug igsoon ni Santiago,
猶太書 1:1 ^
耶 穌 基 督 的 僕 人 、 雅 各 的 弟 兄 猶 大 、 寫 信 給 那 被 召 、 在 父   神 裡 蒙 愛 、 為 耶 穌 基 督 保 守 的 人 .
Judas 1:2 ^
Hinaut nga ang kalooy, kalinaw, ug gugma padagayaon unta kaninyo.
猶太書 1:2 ^
願 憐 恤 、 平 安 、 慈 愛 、 多 多 的 加 給 你 們 。
Judas 1:3 ^
Mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakung kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan, naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisug kamo sa pagpanalipod sa tinoohan nga sa makausa ra ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan.
猶太書 1:3 ^
親 愛 的 弟 兄 阿 、 我 想 盡 心 寫 信 給 你 們 、 論 我 們 同 得 救 恩 的 時 候 、 就 不 得 不 寫 信 勸 你 們 、 要 為 從 前 一 次 交 付 聖 徒 的 真 道 、 竭 力 的 爭 辯 。
Judas 1:4 ^
Kay kaninyo nanagpakasulod sa hilum ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang niining maong pagkahinukman sa silot, mga tawong dili diosnon nga nanaghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang ug nanagpanghimakak sa atong Bugtong Agalon ug Ginoo, si Jesu-Cristo.
猶太書 1:4 ^
因 為 有 些 人 偷 著 進 來 、 就 是 自 古 被 定 受 刑 罰 的 、 是 不 虔 誠 的 、 將 我 們   神 的 恩 變 作 放 縱 情 慾 的 機 會 、 並 且 不 認 獨 一 的 主 宰 我 們 〔 我 們 或 作 和 我 們 〕 主 耶 穌 基 督 。
Judas 1:5 ^
Karon buot kong ipahinumdom kaninyo, bisan tuod sa makausa ug sa dayon nasayran na ninyo ang tanan, nga ang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Egipto, siya sa kapulihay milaglag diha kanila niadtong wala managpanoo.
猶太書 1:5 ^
從 前 主 救 了 他 的 百 姓 出 埃 及 地 、 後 來 就 把 那 些 不 信 的 滅 絕 了 . 這 一 切 的 事 、 你 們 雖 然 都 知 道 、 我 卻 仍 要 題 醒 你 們 。
Judas 1:6 ^
Ug ang mga manolunda nga wala managpabilin diha sa ilang nahimutangan hinonoa nanagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan, kini sila iyang gikapahimutang diha sa mga talikala nga dayon ilalum sa kangitngit alang sa panudya unya sa dakung adlaw.
猶太書 1:6 ^
又 有 不 守 本 位 、 離 開 自 己 住 處 的 天 使 、 主 用 鎖 鍊 把 他 們 永 遠 拘 留 在 黑 暗 裡 、 等 候 大 日 的 審 判 。
Judas 1:7 ^
Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomorra ug ang silingang kalungsuran, nga sa samang paagi nanagpatuyang sa pagpakighilawas ug sa dili kinaiya nga kaulag, nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paghiagum sa silot sa kalayong dayon.
猶太書 1:7 ^
又 如 所 多 瑪 、 蛾 摩 拉 、 和 周 圍 城 邑 的 人 、 也 照 他 們 一 味 的 行 淫 、 隨 從 逆 性 的 情 慾 、 就 受 永 火 的 刑 罰 、 作 為 鑑 戒 。
Judas 1:8 ^
Ngani, bisan pa niini, sa ingon nga paagi kining mga tawhana sa ilang mga pagdamgo nanaghugawhugaw sa lawas, nanagsalikway sa kagamhanan, ug nagapasipala sa mga halangdon.
猶太書 1:8 ^
這 些 作 夢 的 人 、 也 像 他 們 污 穢 身 體 、 輕 慢 主 治 的 、 毀 謗 在 尊 位 的 。
Judas 1:9 ^
Apan si Miguel, ang manolunda nga punoan, sa iyang pakiglantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises, wala gani siya mangahas sa paglitok ug mapasipalahong hukom batok kaniya, kondili miingon lamang, "Ang Ginoo magabadlong unta kanimo."
猶太書 1:9 ^
天 使 長 米 迦 勒 、 為 摩 西 的 屍 首 與 魔 鬼 爭 辯 的 時 候 、 尚 且 不 敢 用 毀 謗 的 話 罪 責 他 、 只 說 、 主 責 備 你 罷 。
Judas 1:10 ^
Apan kining mga tawhana nagapasipala sa bisan unsang butang nga dili nila masabut, ug sa mga butang nga ilang masabut pinaagi sa balatian nga dala sa kinaiya ingon sa mga mananap nga walay kabuot, pinaagi niining mga butanga sila nangalaglag.
猶太書 1:10 ^
但 這 些 人 毀 謗 他 們 所 不 知 道 的 . 他 們 本 性 所 知 道 的 事 與 那 沒 有 靈 性 的 畜 類 一 樣 、 在 這 事 上 竟 敗 壞 了 自 己 。
Judas 1:11 ^
Alaut sila! Kay sila nanaglakaw subay sa agi ni Cain, ug tungod sa pagpanapi nagapataka silag panalagan ngadto sa kasaypanan ni Balaam, ug nangawagtang sila diha sa pagsupil ni Core.
猶太書 1:11 ^
他 們 有 禍 了 . 因 為 走 了 該 隱 的 道 路 、 又 為 利 往 巴 蘭 的 錯 謬 裡 直 奔 、 並 在 可 拉 的 背 叛 中 滅 亡 了 。
Judas 1:12 ^
Kini sila maoy mga buling diha sa inyong mga kombira sa gugma, nga sa walay pagkaikog managhudyaka sa pag-inom-kaon sa walay pagtagad sa uban gawas sa ilang kaugalingon lamang; kini sila mga panganud nga walay dalang ulan, nga ginataral sa hangin; kini sila larag nga mga kahoy nga walay mga bunga, makaduha pil-a ang pagkapatay, nangaibot;
猶太書 1:12 ^
這 樣 的 人 、 在 你 們 的 愛 席 上 、 與 你 們 同 喫 的 時 候 、 正 是 礁 石 . 〔 或 作 玷 污 〕 他 們 作 牧 人 、 只 知 餧 養 自 己 、 無 所 懼 怕 . 是 沒 有 雨 的 雲 彩 、 被 風 飄 蕩 . 是 秋 天 沒 有 果 子 的 樹 、 死 而 又 死 、 連 根 被 拔 出 來 .
Judas 1:13 ^
kini sila mabangis nga mga balud sa dagat nga nagapabola sa ilang kaugalingong pagkamakauulaw; kini sila laag nga mga bitoon kang kinsa ang kangi-ob sa kangitngit gitagana hangtud sa kahangturan.
猶太書 1:13 ^
是 海 裡 的 狂 浪 、 湧 出 自 己 可 恥 的 沫 子 來 . 是 流 蕩 的 星 、 有 墨 黑 的 幽 暗 為 他 們 永 遠 存 留 。
Judas 1:14 ^
Mahitungod usab kanila si Enoc, usa sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan, naghimog profesiya nga nag-ingon, "Tan-awa, ang Ginoo nahiabut uban sa iyang balaang mga panon,
猶太書 1:14 ^
亞 當 的 七 世 孫 以 諾 、 曾 豫 言 這 些 人 說 、 看 哪 、 主 帶 著 他 的 千 萬 聖 者 降 臨 、
Judas 1:15 ^
aron iyang igapatuman ang paghukom sa tanan, ug sa pagpadayag sa pagkamasad-anon sa tanang mga tawong dili diosnon, diha sa ilang tanang dili diosnong binuhatan nga ilang nahimo sa dili diosnong paagi, ug sa tanang mapait nga mga butang nga batok kaniya gikapamulong sa mga makasasala nga dili diosnon."
猶太書 1:15 ^
要 在 眾 人 身 上 行 審 判 、 證 實 那 一 切 不 敬 虔 的 人 、 所 妄 行 一 切 不 敬 虔 的 事 、 又 證 實 不 敬 虔 之 罪 人 所 說 頂 撞 他 的 剛 愎 話 。
Judas 1:16 ^
Kini sila mga bagolbolan, tigmulo, nanaggawi pahiuyon sa ilang kaugalingong mga pangibog, ug ang ilang mga baba nagasultig mga pasiatab, nga nagaulog-ulog sa mga tawo aron sa pagpamintaha kanila.
猶太書 1:16 ^
這 些 心 是 私 下 議 論 、 常 發 怨 言 的 、 隨 從 自 己 的 情 慾 而 行 、 口 中 說 誇 大 的 話 、 為 得 便 宜 諂 媚 人 。
Judas 1:17 ^
Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan inyong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Cristo;
猶太書 1:17 ^
親 愛 的 弟 兄 阿 、 你 們 要 記 念 我 們 主 耶 穌 基 督 之 使 徒 從 前 所 說 的 話 .
Judas 1:18 ^
sila miingon kaninyo, "Sa ulahiayng panahon may manungha nga mga mayubiton, nga managpahiuyon sa ilang kaugalingong dili diosnon nga mga pangibog."
猶太書 1:18 ^
他 們 曾 對 你 們 說 過 、 末 世 必 有 好 譏 誚 的 人 、 隨 從 自 己 不 敬 虔 的 私 慾 而 行 。
Judas 1:19 ^
Mao kini sila ang nagahimog mga pagbahinbahin, mga tawong kalibutanon nga wala magabaton sa Espiritu.
猶太書 1:19 ^
這 就 是 那 些 引 人 結 黨 、 屬 乎 血 氣 、 沒 有 聖 靈 的 人 。
Judas 1:20 ^
Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinoohan; pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo;
猶太書 1:20 ^
親 愛 的 弟 兄 阿 、 你 們 卻 要 在 至 聖 的 真 道 上 造 就 自 己 、 在 聖 靈 裡 禱 告 、
Judas 1:21 ^
bantayi ninyo ang inyong kaugalingon diha sa gugma sa Dios; paabuta ninyo ang kalooy sa atong Ginoong Jesu-Cristo, alang sa kinabuhing dayon.
猶太書 1:21 ^
保 守 自 己 常 在   神 的 愛 中 、 仰 望 我 們 主 耶 穌 基 督 的 憐 憫 、 直 到 永 生 。
Judas 1:22 ^
Ug patooha ninyo ang uban nga nagaduhaduha;
猶太書 1:22 ^
有 些 人 存 疑 心 、 你 們 要 憐 憫 他 們 .
Judas 1:23 ^
luwasa ninyo ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo; ang uban kaloy-i ninyo dinuyogan sa kahadlok, nga pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod.
猶太書 1:23 ^
有 些 人 你 們 要 從 火 中 搶 出 來 搭 救 他 們 . 有 些 人 你 們 要 存 懼 怕 的 心 憐 憫 他 們 . 連 那 被 情 慾 沾 染 的 衣 服 也 當 厭 惡 。
Judas 1:24 ^
猶太書 1:24 ^
那 能 保 守 你 們 不 失 腳 、 叫 你 們 無 瑕 無 疵 、 歡 歡 喜 喜 站 在 他 榮 耀 之 前 的 、 我 們 的 救 主 獨 一 的   神 、
Judas 1:25 ^
Karon ngadto kaniya nga may gahum sa pagbantay kaninyo nga dili mangahulog ug sa pagpasundayag kaninyo nga walay buling diha sa atubangan sa iyang himaya dinuyogan sa dakung kalipay,
猶太書 1:25 ^
願 榮 耀 、 威 嚴 、 能 力 、 權 柄 、 因 我 們 的 主 耶 穌 基 督 、 歸 與 他 、 從 萬 古 以 前 、 並 現 今 、 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 。
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Kapitulo
1

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Tsino | Judas 1 - 猶太書 1