Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Tsino

<<
>>

Juan 3

約翰福音 3

Juan 3:1 ^
Ug dihay usa ka tawo sa mga Fariseo, nga ginganlan si Nicodemo, nga punoan sa mga Judio.
約翰福音 3:1 ^
有 一 個 法 利 賽 人 、 名 叫 尼 哥 底 母 、 是 猶 太 人 的 官 。
Juan 3:2 ^
Kining tawhana miadto kang Jesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, "Rabi, kami nasayud nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay wala gayuy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya."
約翰福音 3:2 ^
這 人 夜 裡 來 見 耶 穌 、 說 、 拉 比 、 我 們 知 道 你 是 由  神 那 裡 來 作 師 傅 的 . 因 為 你 所 行 的 神 蹟 、 若 沒 有  神 同 在 、 無 人 能 行 。
Juan 3:3 ^
Ug si Jesus mitubag kaniya, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios."
約翰福音 3:3 ^
耶 穌 回 答 說 、 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 人 若 不 重 生 、 就 不 能 見  神 的 國 。
Juan 3:4 ^
Ug si Nicodemo nangutana kaniya, "Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso?"
約翰福音 3:4 ^
尼 哥 底 母 說 、 人 已 經 老 了 、 如 何 能 重 生 呢 . 豈 能 再 進 母 腹 生 出 來 麼 。
Juan 3:5 ^
Ug si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.
約翰福音 3:5 ^
耶 穌 說 、 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 、 就 不 能 進  神 的 國 。
Juan 3:6 ^
Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espirutu man.
約翰福音 3:6 ^
從 肉 身 生 的 、 就 是 肉 身 . 從 靈 生 的 、 就 是 靈 。
Juan 3:7 ^
Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, `Kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab.`
約翰福音 3:7 ^
我 說 、 你 們 必 須 重 生 、 你 不 要 以 為 希 奇 。
Juan 3:8 ^
Ang hangin bitaw mohuros man ngadto sa buot niyang padulngan, ug mabati mo ang iyang tingog; ngani dili nimo mahibaloan diin siya gikan o asa siya padulong. Maingon usab niana ang tanan nga gianak sa Espiritu."
約翰福音 3:8 ^
風 隨 著 意 思 吹 、 你 聽 見 風 的 響 聲 、 卻 不 曉 得 從 那 裡 來 、 往 那 裡 去 . 凡 從 聖 靈 生 的 、 也 是 如 此 。
Juan 3:9 ^
Si Nicodemo miingon kaniya, "Unsaon man pagkahimo niini?"
約翰福音 3:9 ^
尼 哥 底 母 問 他 說 、 怎 能 有 這 事 呢 。
Juan 3:10 ^
Ug si Jesus mitubag kaniya, "Wala ka ba diay makasabut niini, nga magtutudlo ka man unta sa Israel?
約翰福音 3:10 ^
耶 穌 回 答 說 、 你 是 以 色 列 人 的 先 生 、 還 不 明 白 這 事 麼 。
Juan 3:11 ^
Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga kami nagasulti sa among nahibaloan ug nagapanghimatuod sa among nakita, apan kamo wala modawat sa among pamatuod.
約翰福音 3:11 ^
我 實 實 在 在 的 告 訴 你 、 我 們 所 說 的 、 是 我 們 知 道 的 、 我 們 所 見 證 的 、 是 我 們 見 過 的 . 你 們 卻 不 領 受 我 們 的 見 證 。
Juan 3:12 ^
Kon dili kamo motoo sa yutan-ong mga butang nga akong gisugilon kaninyo, unsaon man ninyo sa pagtoo kon suginlan ko kamog langitnong mga butang?
約翰福音 3:12 ^
我 對 你 們 說 地 上 的 事 、 你 們 尚 且 不 信 、 若 說 天 上 的 事 、 如 何 能 信 呢 。
Juan 3:13 ^
Walay nakasaka ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaug gikan sa langit, nga mao ang Anak sa Tawo nga anaa sa langit.
約翰福音 3:13 ^
除 了 從 天 降 下 仍 舊 在 天 的 人 子 、 沒 有 人 升 過 天 。
Juan 3:14 ^
Ug maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo,
約翰福音 3:14 ^
摩 西 在 曠 野 怎 樣 舉 蛇 、 人 子 也 必 照 樣 被 舉 起 來 .
Juan 3:15 ^
aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon."
約翰福音 3:15 ^
叫 一 切 信 他 的 都 得 永 生 。 〔 或 作 叫 一 切 信 的 人 在 他 裡 面 得 永 生 〕
Juan 3:16 ^
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.
約翰福音 3:16 ^
 神 愛 世 人 、 甚 至 將 他 的 獨 生 子 賜 給 他 們 、 叫 一 切 信 他 的 、 不 至 滅 亡 、 反 得 永 生 。
Juan 3:17 ^
Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot, kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.
約翰福音 3:17 ^
因 為  神 差 他 的 身 子 降 世 、 不 是 要 定 世 人 的 罪 、 〔 或 作 審 判 世 人 下 同 〕 乃 是 要 叫 世 人 因 他 得 救 。
Juan 3:18 ^
Ang mosalig kaniya dili pagahukman sa silot; apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak sa Dios.
約翰福音 3:18 ^
信 他 的 人 、 不 被 定 罪 . 不 信 的 人 、 罪 已 經 定 了 、 因 為 他 不 信  神 獨 生 子 的 名 。
Juan 3:19 ^
Ug ang paghukom mao kini, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang kangitngit maoy gipalabi sa mga tawo sa paghigugma kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga buhat.
約翰福音 3:19 ^
光 來 到 世 間 、 世 人 因 自 己 的 行 為 是 惡 的 、 不 愛 光 倒 愛 黑 暗 、 定 他 們 的 罪 就 是 在 此 。
Juan 3:20 ^
Kay ang tanan nga nagabuhat ug mangil-ad nagadumot sa kahayag, ug dili moduol sa kahayag, sa kahadlok nga tingali unya masuta ang ilang mga buhat.
約翰福音 3:20 ^
凡 作 惡 的 便 恨 光 、 並 不 來 就 光 、 恐 怕 他 的 行 為 受 責 備 。
Juan 3:21 ^
Apan siya nga nagahimo sa matuod moduol sa kahayag, aron ikapadayag nga ang iyang mga buhat nangahimo diha sa Dios.
約翰福音 3:21 ^
但 行 真 理 的 必 來 就 光 、 要 顯 明 他 所 行 的 是 靠  神 而 行 。
Juan 3:22 ^
Tapus niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa kayutaan sa Judea, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo.
約翰福音 3:22 ^
這 事 以 後 、 耶 穌 和 門 徒 到 了 猶 太 地 、 在 那 裡 居 住 施 洗 。
Juan 3:23 ^
Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig; ug ang mga tawo nangadto ug gibautismohan sila.
約翰福音 3:23 ^
約 翰 在 靠 近 撒 冷 的 哀 嫩 也 施 洗 、 因 為 那 裡 水 多 . 眾 人 都 去 受 洗 。
Juan 3:24 ^
Kay si Juan wala pa man ikabanlud sa bilanggoan.
約翰福音 3:24 ^
那 時 約 翰 還 沒 有 下 在 監 裡 。
Juan 3:25 ^
Ug nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipakiglalis nga usa ka Judio mahitungod sa pagpanghinlo.
約翰福音 3:25 ^
約 翰 的 門 徒 、 和 一 個 猶 太 人 辯 論 潔 淨 的 禮 。
Juan 3:26 ^
Ug sila miadto kang Juan ug miingon kaniya, "Rabi, kadtong tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan, nga imo ganing gipanghimatud-an, kini siya ania karon dinhi nagapangbautismo, ug ang tanang tawo nanugok ngadto kaniya."
約翰福音 3:26 ^
就 來 見 約 翰 說 、 拉 比 、 從 前 同 你 在 約 但 河 外 、 你 所 見 證 的 那 位 、 現 在 施 洗 、 眾 人 都 往 他 那 裡 去 了 。
Juan 3:27 ^
Ug si Juan mitubag, "Walay tawo nga makadawat ug bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit.
約翰福音 3:27 ^
約 翰 說 、 若 不 是 從 天 上 賜 的 、 人 就 不 能 得 甚 麼 。
Juan 3:28 ^
Kamo gayud makapanghimatuod sa akong pag-ingon, nga ako dili mao ang Cristo, kondili nga gipadala ako sa pag-una kaniya.
約翰福音 3:28 ^
我 曾 說 、 我 不 是 基 督 、 是 奉 差 遣 在 他 前 面 的 、 你 們 自 己 可 以 給 我 作 見 證 。
Juan 3:29 ^
Ang naasawa iya sa nabana; ang higala sa nabana, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, kini siya nagakalipay ug daku tungod sa tingog sa nabana; busa kining akong kalipay hingpit na karon.
約翰福音 3:29 ^
娶 新 婦 的 、 就 是 新 郎 . 新 郎 的 朋 友 站 著 聽 見 新 郎 的 聲 音 就 甚 喜 樂 . 故 此 我 這 喜 樂 滿 足 了 。
Juan 3:30 ^
Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod."
約翰福音 3:30 ^
他 必 興 旺 、 我 必 衰 微 。
Juan 3:31 ^
Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan; siya nga gikan sa yuta iya sa yuta ug nagasulti pinasukad sa yuta. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan.
約翰福音 3:31 ^
從 天 下 來 的 、 是 在 萬 有 之 上 . 從 地 上 來 的 、 是 屬 乎 地 、 他 所 說 的 、 也 是 屬 乎 地 . 從 天 上 來 的 、 是 在 萬 有 之 上 。
Juan 3:32 ^
Siya nagapanghimatuod sa iyang nakita ug nadungog, ngani walay midawat sa iyang panghimatuod.
約翰福音 3:32 ^
他 將 所 見 所 聞 的 見 證 出 來 、 只 是 沒 有 人 領 受 他 的 見 證 。
Juan 3:33 ^
Ang magadawat sa iyang panghimatuod magabutang sa iyang timaan niini, nga ang Dios matinuoron.
約翰福音 3:33 ^
那 領 受 他 見 證 的 、 就 印 上 印 、 證 明  神 是 真 的 。
Juan 3:34 ^
Kay siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu.
約翰福音 3:34 ^
 神 所 差 來 的 、 就 說  神 的 話 . 因 為  神 賜 聖 靈 給 他 、 是 沒 有 限 量 的 。
Juan 3:35 ^
Ang Amahan nagahigugma sa Anak, ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa iyang kamot.
約翰福音 3:35 ^
父 愛 子 、 已 將 萬 有 交 在 他 手 裡 。
Juan 3:36 ^
Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.
約翰福音 3:36 ^
信 子 的 人 有 永 生 . 不 信 子 的 人 得 不 著 永 生 、 〔 原 文 作 不 得 見 永 生 〕  神 的 震 怒 常 在 他 身 上 。
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Kapitulo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Tsino | Juan 3 - 約翰福音 3