Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Tsino

<<
>>

Juan 15

約翰福音 15

Juan 15:1 ^
"Ako mao ang tinuod nga tanum nga parsas, ug ang akong Amahan mao ang tig-alima.
約翰福音 15:1 ^
我 是 真 葡 萄 樹 、 我 父 是 栽 培 的 人 。
Juan 15:2 ^
Ang tanan kong sanga nga dili mamunga, kini iyang pamutlon; ug ang tanang sanga nga mamunga, kini iyang pagahinloan aron mamungag labi pang daghan.
約翰福音 15:2 ^
凡 屬 我 不 結 果 子 的 枝 子 、 他 就 剪 去 . 凡 結 果 子 的 、 他 就 修 理 乾 淨 、 使 枝 子 結 果 子 更 多 。
Juan 15:3 ^
Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo.
約翰福音 15:3 ^
現 在 你 們 因 我 講 給 你 們 的 道 、 已 經 乾 淨 了 。
Juan 15:4 ^
Pabilin kamo kanako, ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iya rang kaugalingon dili makabunga, gawas kon magapabilin kini sa tanum, sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilini kamo kanako.
約翰福音 15:4 ^
你 們 要 常 在 我 裡 面 、 我 也 常 在 你 們 裡 面 。 枝 子 若 不 常 在 葡 萄 樹 上 、 自 己 就 不 能 結 果 子 . 你 們 若 不 常 在 我 裡 面 、 也 是 這 樣 。
Juan 15:5 ^
Ako mao ang tanum nga parras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.
約翰福音 15:5 ^
我 是 葡 萄 樹 、 你 們 是 枝 子 . 常 在 我 裡 面 的 、 我 也 常 在 他 裡 面 、 這 人 就 多 結 果 子 . 因 為 離 了 我 、 你 們 就 不 能 作 甚 麼 。
Juan 15:6 ^
Ang tawo nga dili magapabilin kanako, igasalibay siya sama sa sanga ug malaya; ug ang mga sanga pamuniton ug igaitsa ngadto sa kalayo ug mangasunog sila.
約翰福音 15:6 ^
人 若 不 常 在 我 裡 面 、 就 像 枝 子 丟 在 外 面 枯 乾 、 人 拾 起 來 、 扔 在 火 裡 燒 了 。
Juan 15:7 ^
Kon kamo pabilin kanako, ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamog bisan unsa nga inyong gusto, ug kini pagabuhaton alang kaninyo.
約翰福音 15:7 ^
你 們 若 常 在 我 裡 面 、 我 的 話 也 常 在 你 們 裡 面 、 凡 你 們 所 願 意 的 、 祈 求 就 給 你 們 成 就 。
Juan 15:8 ^
Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha nga mamunga kamog daghan, ug nga sa ingon pagahimatud-an nga kamo akong mga tinun-an.
約翰福音 15:8 ^
你 們 多 結 果 子 、 我 父 就 因 此 得 榮 耀 、 你 們 也 就 是 我 的 門 徒 了 。
Juan 15:9 ^
Sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon nahigugma kaninyo; pabilin kamo diha sa akong gugma.
約翰福音 15:9 ^
我 愛 你 們 、 正 如 父 愛 我 一 樣 . 你 們 要 常 在 我 的 愛 裡 。
Juan 15:10 ^
Kon tumanon ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma.
約翰福音 15:10 ^
你 們 若 遵 守 我 的 命 令 、 就 常 在 我 的 愛 裡 . 正 如 我 遵 守 了 我 父 的 命 令 、 常 在 他 的 愛 裡 。
Juan 15:11 ^
Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit.
約翰福音 15:11 ^
這 些 事 我 已 經 對 你 們 說 了 、 是 要 叫 我 的 喜 樂 、 存 在 你 們 心 裡 、 並 叫 你 們 的 喜 樂 可 以 滿 足 。
Juan 15:12 ^
"Mao kini ang akong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa sama sa akong paghigugma kaninyo.
約翰福音 15:12 ^
你 們 要 彼 此 相 愛 、 像 我 愛 你 們 一 樣 、 這 就 是 我 的 命 令 。
Juan 15:13 ^
Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala.
約翰福音 15:13 ^
人 為 朋 友 捨 命 、 人 的 愛 心 沒 有 比 這 個 大 的 。
Juan 15:14 ^
Kamo mga higala nako kon magatuman kamo sa akong isugo kaninyo.
約翰福音 15:14 ^
你 們 若 遵 行 我 所 吩 咐 的 、 就 是 我 的 朋 友 了 。
Juan 15:15 ^
Dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili masayud sa ginabuhat sa iyang agalon. Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong Amahan, kini gipahibalo ko man kaninyo.
約翰福音 15:15 ^
以 後 我 不 再 稱 你 們 為 僕 人 . 因 僕 人 不 知 道 主 人 所 作 的 事 . 我 乃 稱 你 們 為 朋 友 . 因 我 從 我 父 所 聽 見 的 、 已 經 都 告 訴 你 們 了 。
Juan 15:16 ^
Kamo wala magpili kanako, hinonoa ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo ug managpamunga, ug magalungtad ang inyong bunga; aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya.
約翰福音 15:16 ^
不 是 你 們 揀 選 了 我 、 是 我 揀 選 了 你 們 、 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 、 叫 你 們 的 果 子 常 存 . 使 你 們 奉 我 的 名 、 無 論 向 父 求 甚 麼 、 他 就 賜 給 你 們 。
Juan 15:17 ^
Ang akong sugo kaninyo mao kini, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa.
約翰福音 15:17 ^
我 這 樣 吩 咐 你 們 、 是 要 叫 你 們 彼 此 相 愛 。
Juan 15:18 ^
"Kon ang kalibutan nagadumot man kaninyo, hibaloi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.
約翰福音 15:18 ^
世 人 若 恨 你 們 、 你 們 知 道 〔 或 作 該 知 道 〕 恨 你 們 以 先 、 已 經 恨 我 了 。
Juan 15:19 ^
Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo.
約翰福音 15:19 ^
你 們 若 屬 世 界 、 世 界 必 愛 屬 自 己 的 . 只 因 你 們 不 屬 世 界 . 乃 是 我 從 世 界 中 揀 選 了 你 們 、 所 以 世 界 就 恨 你 們 。
Juan 15:20 ^
Hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo, `Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Kon ako ilang gilutos, kamo usab ilang pagalutoson; kon ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan.
約翰福音 15:20 ^
你 們 要 記 念 我 從 前 對 你 們 所 說 的 話 、 僕 人 不 能 大 於 主 人 。 他 們 若 逼 迫 了 我 、 也 要 逼 迫 你 們 . 若 遵 守 了 我 的 話 、 也 要 遵 守 你 們 的 話 。
Juan 15:21 ^
Apan kining tanan ilang buhaton kaninyo tungod sa akong ngalan, kay sila wala man makaila kaniya nga mao ang nagpadala kanako.
約翰福音 15:21 ^
但 他 們 因 我 的 名 、 要 向 你 們 行 這 一 切 的 事 、 因 為 他 們 不 認 識 那 差 我 來 的 。
Juan 15:22 ^
Kon wala pa ako mahianhi ug wala pa makasulti kanila, wala unta silay sala; apan karon wala silay ikapangulipas sa ilang sala.
約翰福音 15:22 ^
我 若 沒 有 來 教 訓 他 們 、 他 們 就 沒 有 罪 . 但 如 今 他 們 的 罪 無 可 推 諉 了 。
Juan 15:23 ^
Ang nagadumot kanako nagadumot sa akong Amahan usab.
約翰福音 15:23 ^
恨 我 的 、 也 恨 我 的 父 。
Juan 15:24 ^
Kon wala pa nako mahimo diha kanila ang mga buhat nga walay laing nakabuhat, wala unta silay sala; apan karon sila nakakita ug ilang gidumtan ako ug ang akong Amahan.
約翰福音 15:24 ^
我 若 沒 有 在 他 們 中 間 行 過 別 人 未 曾 行 的 事 、 他 們 就 沒 有 罪 . 但 如 今 連 我 與 我 的 父 、 他 們 也 看 見 也 恨 惡 了 。
Juan 15:25 ^
Apan kini nahitabo aron matuman ang pulong nga nahisulat sa ilang kasugoan nga nagaingon, `Kanako nanagdumot sila nga walay naingnan.
約翰福音 15:25 ^
這 要 應 驗 他 們 律 法 上 所 寫 的 話 、 說 、 『 他 們 無 故 恨 我 。 』
Juan 15:26 ^
Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.
約翰福音 15:26 ^
但 我 要 從 父 那 裡 差 保 惠 師 來 、 就 是 從 父 出 來 真 理 的 聖 靈 . 他 來 了 、 就 要 為 我 作 見 證 。
Juan 15:27 ^
Ug kamo usab magahimog panghimatuod, kay kamo nagpakig-uban man kanako sukad sa sinugdan.
約翰福音 15:27 ^
你 們 也 要 作 見 證 、 因 為 你 們 從 起 頭 就 與 我 同 在 。
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Kapitulo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Tsino | Juan 15 - 約翰福音 15