Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Italiano

<<
>>

Mga Salmo 103

Salmi 103

Mga Salmo 103:1 ^
Dayegon mo si Jehova, Oh kalag ko; Ug ang tanan nga ania sa sulod nako dayega ninyo ang iyang balaan nga ngalan.
Salmi 103:1 ^
Di Davide. Benedici, anima mia, l’Eterno; e tutto quello ch’è in me, benedica il nome suo santo.
Mga Salmo 103:2 ^
Dayegon mo si Jehova, Oh kalag ko, Ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayohan:
Salmi 103:2 ^
Benedici, anima mia l’Eterno, e non dimenticare alcuno de’ suoi benefici.
Mga Salmo 103:3 ^
Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; Nga mao ang nagaayo sa tanan mong mga balatian;
Salmi 103:3 ^
Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità,
Mga Salmo 103:4 ^
Nga mao ang nagabawi sa imong kinabuhi gikan sa pagkalaglag; Nga mao ang nagapurongpurong kanimo sa mahigugmaong-kalolot ug sa malomong mga kalooy;
Salmi 103:4 ^
che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni,
Mga Salmo 103:5 ^
Nga mao ang nagatagbaw sa maayong mga butang sa imong tinguha, Aron nga ang imong pagkabatanon nabag-o sama sa agila.
Salmi 103:5 ^
che sazia di beni la tua bocca, che ti fa ringiovanire come l’aquila.
Mga Salmo 103:6 ^
Si Jehova nagabuhat ug mga buhat nga matarung, Ug mga paghukom alang niadtong mga dinaugdaug.
Salmi 103:6 ^
L’Eterno fa giustizia e ragione a tutti quelli che sono oppressi.
Mga Salmo 103:7 ^
Iyang gipahibalo ang iyang mga dalan ngadto kang Moises, Ang iyang mga binuhatan ngadto sa mga anak sa Israel.
Salmi 103:7 ^
Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figliuoli d’Israele le sue opere.
Mga Salmo 103:8 ^
Si Jehova maloloy-on man ug puno sa gracia, Mahinay sa pagkasuko, ug madagayaon sa mahigugmaong-kalolot.
Salmi 103:8 ^
L’Eterno è pietoso e clemente, lento all’ira e di gran benignità.
Mga Salmo 103:9 ^
Dili man sa kanunay magabadlong siya; Ni magatipig siya sa iyang kasuko sa walay katapusan.
Salmi 103:9 ^
Egli non contende in eterno, né serba l’ira sua in perpetuo.
Mga Salmo 103:10 ^
Wala niya buhata kanato ang angay sa atong mga sala, Ni magabalus siya kanato sa angay sa atong mga kasal-anan.
Salmi 103:10 ^
Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità.
Mga Salmo 103:11 ^
Kay ingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta, Ingon man kadaku ang iyang mahigugmaong-kalolot ngadto kanila nga may kahadlok kaniya.
Salmi 103:11 ^
Poiché quanto i cieli sono alti al disopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono.
Mga Salmo 103:12 ^
Ingon sa pagkahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, Sa mao nga gilay-on iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan.
Salmi 103:12 ^
Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre trasgressioni.
Mga Salmo 103:13 ^
Sama sa usa ka amahan nga nalooy sa iyang mga anak, Sa mao nga pagkaagi nalooy si Jehova kanila nga may kahadlok kaniya.
Salmi 103:13 ^
Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l’Eterno verso quelli che lo temono.
Mga Salmo 103:14 ^
Kay siya nahibalo sa atong kahimtang; Nahinumdum siya nga kita mga abug lamang.
Salmi 103:14 ^
Poiché egli conosce la nostra natura; egli si ricorda che siam polvere.
Mga Salmo 103:15 ^
Mahitungod sa tawo, ang iyang mga adlaw ingon sa balili; Ingon sa bulak sa kapatagan, mao man ang iyang paglabong.
Salmi 103:15 ^
I giorni dell’uomo son come l’erba; egli fiorisce come il fiore del campo;
Mga Salmo 103:16 ^
Kay ang hangin molabay sa ibabaw niya, ug kini mahanaw; Ug ang dapit nga gitugkan niini dili na makaila kaniya.
Salmi 103:16 ^
se un vento gli passa sopra ei non è più, e il luogo dov’era non lo riconosce più.
Mga Salmo 103:17 ^
Apan ang mahigugmaong-kalolot ni Jehova nagagikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan ibabaw kanila nga may kahadlok kaniya, Ug ang iyang pagkamatarung ngadto sa mga anak sa mga anak;
Salmi 103:17 ^
Ma la benignità dell’Eterno dura ab eterno e in eterno, sopra quelli che lo temono, e la sua giustizia sopra i figliuoli de’ figliuoli
Mga Salmo 103:18 ^
Alang niadtong nanagbantay sa iyang tugon, Ug niadtong mga nahinumdum sa iyang mga lagda sa pagtuman kanila.
Salmi 103:18 ^
di quelli che osservano il suo patto, e si ricordano de’ suoi comandamenti per metterli in opra.
Mga Salmo 103:19 ^
Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan; Ug ang iyang gingharian nagagahum sa ibabaw sa tanan.
Salmi 103:19 ^
L’Eterno ha stabilito il suo trono ne’ cieli, e il suo regno signoreggia su tutto.
Mga Salmo 103:20 ^
Dayegon ninyo si Jehova, kamo nga mga manolonda niya, Nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyang pulong, Nga nanagpatalinghug sa tingog sa iyang pulong.
Salmi 103:20 ^
Benedite l’Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò ch’egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola!
Mga Salmo 103:21 ^
Dayegon ninyo si Jehova, ngatanan kamong mga panon niya, Kamong mga alagad niya, nga nanagbuhat sa iyang kabubut-on.
Salmi 103:21 ^
Benedite l’Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che gli piace!
Mga Salmo 103:22 ^
Dayegon ninyo si Jehova, kamong tanan niyang mga binuhat, Sa tanang mga dapit sa iyang gingharian: Dayegon mo si Jehova, Oh kalag ko.
Salmi 103:22 ^
Benedite l’Eterno, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi della sua signoria! Anima mia, benedici l’Eterno!
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
<<
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Italiano | Mga Salmo 103 - Salmi 103