Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 41

Genèse 41

Genesis 41:1 ^
Ug nahitabo nga sa ming-agi na gayud ang duha ka tuig, nagdamgo si Faraon ug usa ka damgo. Ug, ania karon, nga didto siya sa haduol sa suba;
Genèse 41:1 ^
Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve.
Genesis 41:2 ^
Ug ania karon, gikan sa suba misaka ang pito ka mga vaca nga maanindot sa panagway, ug hilabihan gayud pagkatambok, ug nanagsibsib sila sa mga kabugangan:
Genèse 41:2 ^
Et voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie.
Genesis 41:3 ^
Ug ania karon, may laing pito ka mga vaca nga misaka sa ulahi nila gikan sa suba, mangil-ad sa panagway, ug mga maniwang sa unod, ug nanag-urong sila duol sa mga vaca nga mga maanindot didto sa daplin sa suba.
Genèse 41:3 ^
Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve.
Genesis 41:4 ^
Ug ang mga vaca nga mangil-ad sa panagway ug maniwang sa unod, mingsubad sa pito ka mga vaca nga maanindot ug matambok kaayo. Ug nahagmata si Faraon.
Genèse 41:4 ^
Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s`éveilla.
Genesis 41:5 ^
Ug mikatulog siya pag-usab, ug nagdamgo siya sa ikaduha; ug, ania karon, may pito ka uhay nga puno ug maanindot mibuswak kini sa usa lamang ka uhot.
Genèse 41:5 ^
Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige.
Genesis 41:6 ^
Ug ania karon, may pito ka uhay nga gagmay ug nakusokuso sa hangin sa silangan, nga nanagpanggula sa ulah niini;
Genèse 41:6 ^
Et sept épis maigres et brûlés par le vent d`orient poussèrent après eux.
Genesis 41:7 ^
Ug ang pito ka uhay nga gagmay mingsubad sa pito ka uhay nga matambok ug puno. Ug nahagmata si Faraon, ug, tan-awa, nga damgo man diay kadto.
Genèse 41:7 ^
Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s`éveilla. Voilà le songe.
Genesis 41:8 ^
Ug nahitabo nga sa pagkabuntag naghiwasa ang iyang espiritu; ug nagsugo siya ug gipatawag niya ang tanan nga mga salamangkero sa Egipto, ug ang tanan niya nga mga manggialamon: ug si Faraon nagsugilon kanila sa iyang mga damgo, apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulogan niini kang Faraon.
Genèse 41:8 ^
Le matin, Pharaon eut l`esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l`Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon.
Genesis 41:9 ^
Unya ang pangulo sa mga magtitiing misulti kang Faraon nga nagaingon: Nahinumdum ako karong adlawa sa akong mga sayup:
Genèse 41:9 ^
Alors le chef des échansons prit la parole, et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd`hui le souvenir de ma faute.
Genesis 41:10 ^
Si Faraon nasuko sa iyang mga alagad, ug ako gibutang niya sa bilanggoan sa balay sa pangulo sa magbalantay, ako ug ang pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay:
Genèse 41:10 ^
Pharaon s`était irrité contre ses serviteurs; et il m`avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers.
Genesis 41:11 ^
Ug nagdamgo kami ug usa ka damgo sa maong gabii, ako ug siya: kami nagdamgo, ang tagsatagsa sumala sa pahayag sa kahulogan sa iyang damgo.
Genèse 41:11 ^
Nous eûmes l`un et l`autre un songe dans une même nuit; et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu`il avait eu.
Genesis 41:12 ^
Ug nakaipon kanamo didto ang usa ka batan-on nga Hebreohanon, nga mag-aalagad sa pangulo sa mga bantay; ug siya gisuginlan namo, ug siya nagpahayag kanamo sa kahulogan sa among mga damgo; sa tagsatagsa gipahayag niya ang tagsatagsa ingon sa iyang damgo.
Genèse 41:12 ^
Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua.
Genesis 41:13 ^
Ug nahatabo nga ingon sa iyang gipahayag kanamo, natuman kini; gipabalik ako sa akong katungdanan, ug gipabitay ang usa.
Genèse 41:13 ^
Les choses sont arrivées selon l`explication qu`il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers.
Genesis 41:14 ^
Unya si Faraon nagsugo ug gipatawag niya si Jose; ug siya gipagula nila sa madali gikan sa bilanggoan; ug nanghimungot usa siya, ug nag-ilis sa iyang mga bisti, ug miadto kang Faraon.
Genèse 41:14 ^
Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon.
Genesis 41:15 ^
Ug miingon si Faraon kang Jose: Ako nagdamgo ug usa ka damgo, ug walay bisan kinsa nga nakasaysay sa kahulogan niini; ug nakadungog ako ug balita mahatungod kanimo, nga kong ikaw makadungog ug mga damgo, ikaw makahimo sa pagsaysay sa kahulogan niini.
Genèse 41:15 ^
Pharaon dit à Joseph: J`ai eu un songe. Personne ne peut l`expliquer; et j`ai appris que tu expliques un songe, après l`avoir entendu.
Genesis 41:16 ^
Ug mitubag si Jose kang Faraon, nga nagaingon: Kini wala kanako; ang Dios mao ang magahatag ug tubag sa pakigdait kang Faraon.
Genèse 41:16 ^
Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n`est pas moi! c`est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
Genesis 41:17 ^
Unya si Faraon miingon kang Jose: Sa akong damgo, ania karon, nga didto ako sa daplin sa suba.
Genèse 41:17 ^
Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve.
Genesis 41:18 ^
Ug ania karon, misaka gikan sa suba ang pito ka vaca nga matambok ug unod ug maanindot sa panagway, ug sila nanagsibsib sa kabugangan.
Genèse 41:18 ^
Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d`apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie.
Genesis 41:19 ^
Ug ania karon, nga may laing pito ka mga vaca nga misaka sa ulahi nila, nga maniwang ug nga mangil-ad kaayo sa panagway, nga hilabihan pagkaniwang nga wala pa ako makakita ug sama niini sa kangil-ad sa tibook nga yuta sa Egipto:
Genèse 41:19 ^
Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d`apparence, et décharnées: je n`en ai point vu d`aussi laides dans tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:20 ^
Ug ang mga vaca nga maniwang ug nga mangil-ad, misubad sa nahaunang pito ka vaca nga matambok:
Genèse 41:20 ^
Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses.
Genesis 41:21 ^
Ug sa nasubad na nila, dili hiilhan nga nakasubad sila niini, kay mangil-ad man gihapon sila, ingon sa sinugdan. Niana nahagmata ako.
Genèse 41:21 ^
Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu`on s`aperçût qu`elles y fussent entrées; et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m`éveillai.
Genesis 41:22 ^
Ug, nakita ko sa akong damgo ug ania karon, ang pito ka uhay nga mga puno ug maayo mibuswak sa usa ka uhot.
Genèse 41:22 ^
Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige.
Genesis 41:23 ^
Ug, ania karon, ang laing pito ka uhay nga laya, manipis, ug kinusokuso sa hangin sa silangan, mibuswak sa ulahi niini.
Genèse 41:23 ^
Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d`orient, poussèrent après eux.
Genesis 41:24 ^
Ug ang uhay nga manipis mingsubad sa pito ka mga uhay nga maanindot: ug gisugilon ko kini sa mga manggialamon, apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulogan kanako niini.
Genèse 41:24 ^
Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l`ai dit aux magiciens, mais personne ne m`a donné l`explication.
Genesis 41:25 ^
Ug mitubag si Jose kang Faraon: Ang damgo ni Faraon usa lamang: ang Dios nagpahayag kang Faraon sa haduol na niyang pagabuhaton.
Genèse 41:25 ^
Joseph dit à Pharaon: Ce qu`a songé Pharaon est une seule chose; Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu`il va faire.
Genesis 41:26 ^
Ang pito ka mga vaca nga maanindot mao ang pito ka tuig; ug ang mga uhay nga maanindot mao ang pito ka tuig: ang damgo usa lamang.
Genèse 41:26 ^
Les sept vaches belles sont sept années: et les sept épis beaux sont sept années: c`est un seul songe.
Genesis 41:27 ^
Ug ang pito ka mga vaca nga maniwang ug mangil-ad, nga misaka sa ulahi niini, mao ang pito ka tuig; ug ang pito ka uhay nga walay unod nga kinusokuso sa hangin sa silangan, sila mao ang pito ka tuig nga gutom.
Genèse 41:27 ^
Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d`orient, seront sept années de famine.
Genesis 41:28 ^
Mao kini ang ginasulti ko kang Faraon. Ang haduol nang pagabuhaton sa Dios, ginapakita niya kang Faraon.
Genèse 41:28 ^
Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu`il va faire.
Genesis 41:29 ^
Ania karon, moabut ang pito ka tuig sa dakung pagkadagaya sa tibook nga yuta sa Egipto:
Genèse 41:29 ^
Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:30 ^
Ug niini sa ulahi moabut ang pito ka tuig nga gutom; ug ang tibook nga pagkadagaya pagahikalimtan sa yuta sa Egipto; ug ang gutom magalaglag sa yuta.
Genèse 41:30 ^
Sept années de famine viendront après elles; et l`on oubliera toute cette abondance au pays d`Égypte, et la famine consumera le pays.
Genesis 41:31 ^
Ug kadtong kadagaya dili na hibaloan tungod sa gutom nga mosunod, nga hilabihan pagkalisud.
Genèse 41:31 ^
Cette famine qui suivra sera si forte qu`on ne s`apercevra plus de l`abondance dans le pays.
Genesis 41:32 ^
Ug tungod niini ang damgo gihimo sa nakaduha kang Faraon tungod kay ang maong butang gitukod sa Dios, ug nga ang Dios nagadali sa pagbuhat niini.
Genèse 41:32 ^
Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c`est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l`exécuter.
Genesis 41:33 ^
Busa, mangita karon si Faraon ug usa ka tawo nga buotan ug makinaadmanon, ug igabutang siya sa ibabaw sa yuta sa Egipto.
Genèse 41:33 ^
Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu`il le mette à la tête du pays d`Égypte.
Genesis 41:34 ^
Buhaton kini ni Faraon, ug magbutang siya ug mga magtatan-aw sa ibabaw sa kayutaan ug pagakuhaon, ang ikalima ka bahin sa yuta sa Egipto sulod sa pito ka tuig nga kadagaya.
Genèse 41:34 ^
Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l`Égypte pendant les sept années d`abondance.
Genesis 41:35 ^
Ug ipatigum nila ang tanan nga kalan-on niining maayong tuig nga moabut, ug ang trigo nga moabut tingbon nila sa ilalum sa kamot ni Faraon nga sa kalan-on sa mga kalungsoran; ug kini patipigan mo kanila.
Genèse 41:35 ^
Qu`ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir; qu`ils fassent, sous l`autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu`ils en aient la garde.
Genesis 41:36 ^
Ug ang kalan-on patipigan mo alang sa kayutaan, tagana sa pito ka tuig nga gutom nga mahitabo sa yuta sa Egipto; aron ang yuta dili malaglag tungod sa gutom.
Genèse 41:36 ^
Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d`Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine.
Genesis 41:37 ^
Ug ang butang nakapahamuot sa mga mata ni Faraon ug sa mga mata sa iyang mga alagad.
Genèse 41:37 ^
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.
Genesis 41:38 ^
Ug si Faraon nagaingon sa iyang mga alagad, Makakaplag ba kaha kita ug usa ka tawo nga ingon niini, nga kaniya anaa ang Espiritu sa Dios?
Genèse 41:38 ^
Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l`esprit de Dieu?
Genesis 41:39 ^
Ug si Faraon miingon kang Jose: Tungod kay ang Dios nagpahibalo kanimo niining tanan, walay bisan kinsa nga buotan ug manggialamon nga sama kanimo.
Genèse 41:39 ^
Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t`a fait connaître toutes ces choses, il n`y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
Genesis 41:40 ^
Ikaw magagahum sa akong panimalay, ug sumala sa imong pulong magadumala ikaw sa akong tibook nga katawohan. Sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo.
Genèse 41:40 ^
Je t`établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m`élèvera au-dessus de toi.
Genesis 41:41 ^
Ug si Faraon miingon kang Jose: Tan-awa, ginabutang ko ikaw sa ibabaw sa tibook nga yuta sa Egipto.
Genèse 41:41 ^
Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:42 ^
Ug gikuha ni Faraon ang singsing sa iyang kamot, ug gibutang niya sa kamot ni Jose, ug gibistihan siya sa mga panapton nga lino nga labing fino, ug gibutangan siya ug usa ka kolintas nga bulawan sa liog.
Genèse 41:42 ^
Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph; il le revêtit d`habits de fin lin, et lui mit un collier d`or au cou.
Genesis 41:43 ^
Ug gipasakay siya sa iyang ikaduha ka carro nga iyang kaugalingon, ug nanagsinggit sila sa atubangan niya: Pangluhod kamo. Ug gibutang siya ibabaw sa tibook nga yuta sa Egipto.
Genèse 41:43 ^
Il le fit monter sur le char qui suivait le sien; et l`on criait devant lui: A genoux! C`est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:44 ^
Ug si Faraon miingon kang Jose: Ako mao si Faraon, gawas kanimo walay tawo nga makapatindog sa iyang kamot kun sa iyang tiil sa tibook nga yuta sa Egipto.
Genèse 41:44 ^
Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:45 ^
Ug si Faraon naghingalan kang Jose, Zaphnath-paaneah, ug gihatag kaniya nga asawa si Asenath, anak nga babaye ni Potipherah, sacerdote sa On. Ug milibod si Jose sa yuta sa Egipto.
Genèse 41:45 ^
Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath Paenéach; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti Phéra, prêtre d`On. Et Joseph partit pour visiter le pays d`Égypte.
Genesis 41:46 ^
Ug si Jose may panuigon na nga katloan ka tuig, sa pag-atubang niya kang Faraon nga hari sa Egipto. Ug si Jose mipahawa sa atubangan ni Faraon, ug milibod sa tibook nga yuta sa Egipto.
Genèse 41:46 ^
Joseph était âgé de trente ans lorsqu`il se présenta devant Pharaon, roi d`Égypte; et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d`Égypte.
Genesis 41:47 ^
Ug giabut ang yuta niadtong pito ka mga tuig sa kadagaya sa daghanan nga mga tinapok.
Genèse 41:47 ^
Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment.
Genesis 41:48 ^
Ug gitigum niya sulod sa pito ka tuig ang tanan nga makaon nga diha sa yuta sa Egipto, ug gitigum kini sa mga dapa sa mga kalungsoran; ginabutang niya sa tagsa ka lungsod ang makaon sa kaumahan libot sa maong lungsod.
Genèse 41:48 ^
Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d`Égypte; il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l`intérieur de chaque ville les productions des champs d`alentour.
Genesis 41:49 ^
Ug gitigum ni Jose ang trigo nga ingon sa balas sa dagat, hilabihan pagkadaghan, hangtud nga wala na siya makaihap; kay dili na gayud maihap.
Genèse 41:49 ^
Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l`on cessa de compter, parce qu`il n`y avait plus de nombre.
Genesis 41:50 ^
Ug nangatawo kang Jose ang duruha ka anak nga mga lalake sa wala pa umabut ang nahauna nga tuig sa gutom, nga sila gianak kaniya ni Asenath, anak nga babaye ni Potipherah, nga sacerdote sa On.
Genèse 41:50 ^
Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Poti Phéra, prêtre d`On.
Genesis 41:51 ^
Ug gihinganlan ni Jose ang ngalan sa panganay si Manases; kay, matud niya, ang Dios nagpahikalimot kanako sa tanan ko nga kahago, ug sa tibook nga panimalay sa akong amahan.
Genèse 41:51 ^
Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m`a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père.
Genesis 41:52 ^
Ug ang ngalan sa ikaduha gihinganlan niya si Ephraim: kay ang Dios naghimo kanako nga mabungaon sulod sa yuta sa akong kaguol.
Genèse 41:52 ^
Et il donna au second le nom d`Éphraïm, car, dit-il, Dieu m`a rendu fécond dans le pays de mon affliction.
Genesis 41:53 ^
Ug natapus ang pito ka tuig sa kadagaya didto sa yuta sa Egipto.
Genèse 41:53 ^
Les sept années d`abondance qu`il y eut au pays d`Égypte s`écoulèrent.
Genesis 41:54 ^
Ug misugod sa pag-abut ang pito ka tuig nga gutom, sumala sa giingon ni Jose: ug dihay gutom sa tanan nga kayutaan, apan sa tibook nga yuta sa Egipto dihay tinapay.
Genèse 41:54 ^
Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l`avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays; mais dans tout le pays d`Égypte il y avait du pain.
Genesis 41:55 ^
Ug sa pagbati ug gutom sa tibook nga yuta sa Egipto, ang katawohan mitu-aw kang Faraon tungod sa makaon. Ug miingon si Faraon sa tanan nga mga Egiptohanon: Pangadto kamo kang Jose; ug buhaton ninyo ang iyang igaingon kaninyo.
Genèse 41:55 ^
Quand tout le pays d`Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez vers Joseph, et faites ce qu`il vous dira.
Genesis 41:56 ^
Ug ang gutom milukop na sa tibook nga nawong sa yuta. Unya gibuksan ni Jose ang tanan nga kamalig, ug gibaligyaan niya ang mga Egiptohanon; ug daku uyamut ang gutom sa yuta sa Egipto.
Genèse 41:56 ^
La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d`approvisionnement, et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d`Égypte.
Genesis 41:57 ^
Ug ang tanan nga kayutaan miadto sa Egipto sa pagpamalit ug trigo kang Jose, kay sa tibook nga kayutaan midaku na ang gutom.
Genèse 41:57 ^
Et de tous les pays on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph; car la famine était forte dans tous les pays.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 41 - Genèse 41