Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 40

Genèse 40

Genesis 40:1 ^
Ug nahitabo sa human niining mga butanga, nga ang magbalantay sa vino sa hari sa Egipto, ug ang magbubuhat sa tinapay nakapasuko sa ilang ginoo, ang hari sa Egipto.
Genèse 40:1 ^
Après ces choses, il arriva que l`échanson et le panetier du roi d`Égypte, offensèrent leur maître, le roi d`Égypte.
Genesis 40:2 ^
Ug nasuko si Faraon batok sa iyang duruha ka tinugyanan, batok sa pangulo sa mga magbalantay sa vino, ug batok sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay.
Genèse 40:2 ^
Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers.
Genesis 40:3 ^
Ug sila gipasulod niya nga binilanggo sa balay sa pangulo sa bantay nga harianon, ngadto sa bilanggoan, sa dapit diin si Jose nahibilanggo.
Genèse 40:3 ^
Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé.
Genesis 40:4 ^
Ug gitugyan sila sa pangulo sa bantay kang Jose, ug siya nag-alagad kanila; ug nagpadayon nga binilanggo sila sa usa ka panahon.
Genèse 40:4 ^
Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d`eux; et ils passèrent un certain temps en prison.
Genesis 40:5 ^
Ug silang duruha nanagdamgo ug usa ka damgo sa usa niana ka gabii, tagsatagsa sumala sa hubad sa kahulogan sa iyang damgo, ang magbalantay sa vino ug ang magbubuhat sa tinapay, nga didto ginapus sa bilanggoan.
Genèse 40:5 ^
Pendant une même nuit, l`échanson et le panetier du roi d`Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
Genesis 40:6 ^
Ug si Jose misulod ngadto kanila sa pagkabuntag ug mitan-aw kanila, ug ania karon, nga nanagsubo sila.
Genèse 40:6 ^
Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda; et voici, ils étaient tristes.
Genesis 40:7 ^
Ug nangutana siya sa mga tinugyanan ni Faraon nga diha kauban niya sa bilanggoan sa balay sa iyang agalon, nga nagaingon: Unsay hinungdan nga nasubo karon ang inyong mga nawong?
Genèse 40:7 ^
Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd`hui?
Genesis 40:8 ^
Ug sila nanagpanubag kaniya: Nagdamgo kami ug usa ka damgo ug walay kinsa nga makahubad. Ug si Jose miingon kanila: Dili ba iya sa Dios ang paghubad sa kahulogan? Ginapangaliyupo ko kaninyo nga isugilon ninyo kini kanako.
Genèse 40:8 ^
Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n`y a personne pour l`expliquer. Joseph leur dit: N`est-ce pas à Dieu qu`appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
Genesis 40:9 ^
Ug ang pangulo sa mga magbalantay sa nagsugilon kang Jose sa iyang damgo, nga nagaingon: Sa nagadamgo ako, ania karon, ang usa ka punoan nga parras sa atubangan ko:
Genèse 40:9 ^
Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi.
Genesis 40:10 ^
Ug sa punoan sa parras adunay totolo ka mga sanga, ug kini ingon sa nagapanalingsing, ug namulak, ug ang iyang mga pinungpung namunga ug mga parras nga hinog.
Genèse 40:10 ^
Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs.
Genesis 40:11 ^
Ug ako nagakupot sa copa ni Faraon, ug nagkuha ako sa mga parras ug gipuga ko kini sa copa ni Faraon, ug gitunol ko ang copa sa kamot ni Faraon.
Genèse 40:11 ^
La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
Genesis 40:12 ^
Unya miingon kaniya si Jose. Kini mao ang kahulogan niini: ang totolo ka mga sanga mao ang totolo ka adlaw.
Genèse 40:12 ^
Joseph lui dit: En voici l`explication. Les trois sarments sont trois jours.
Genesis 40:13 ^
Sulod sa totolo ka adlaw pagabayawon ni Faraon ang imong ulo, ug ikaw igauli niya sa imong bulohaton: ug magatunol ka kang Faraon sa copa, ingon sa gibuhat mo kaniadto sa magtitiing pa ikaw.
Genèse 40:13 ^
Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge; tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l`habitude lorsque tu étais son échanson.
Genesis 40:14 ^
Apan hinumdumi ako kong maayo ang imong madangat, ug nagapangaliyupo ako kanimo, nga malooy ka kanako, ug isulti mo ako kang Faraon, aron ako makuha mo gikan niining balaya.
Genèse 40:14 ^
Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard; parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison.
Genesis 40:15 ^
Kay sa pagkamatuod, gikawat ako sa yuta sa mga Hebreohanon, ug ako walay nahimo tungod niana, aron ako ikabalhog niini nga bilanggoan.
Genèse 40:15 ^
Car j`ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n`ai rien fait pour être mis en prison.
Genesis 40:16 ^
Ug sa nakita sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay nga ang hubad sa damgo maayo, miingon siya kang Jose: Ako usab nagdamgo nga ania karon, may totolo ka bukag sa tinapay nga maputi sa ibabaw sa akong ulo;
Genèse 40:16 ^
Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête.
Genesis 40:17 ^
Ug sa bukag nga didto sa ibabaw diha ang tanang linuto nga kalan-on alang kang Faraon; ug gikuha sa mga langgam ang mga tinapay sa bukag nga didto sa ibabaw sa akong ulo.
Genèse 40:17 ^
Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.
Genesis 40:18 ^
Unya mitubag si Jose ug miingon: Kini mao ang iyang kahulogan. Ang totolo ka mga bukag mao ang totolo ka adlaw.
Genèse 40:18 ^
Joseph répondit, et dit: En voici l`explication. Les trois corbeilles sont trois jours.
Genesis 40:19 ^
Sa pagkatapus sa totolo ka adlaw ibton ni Faraon ang imong ulo gikan kanimo, ug ikaw ipabitay niya sa usa ka kahoy, ug ang mga langgam magatuka sa imong unod gikan kanimo.
Genèse 40:19 ^
Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair.
Genesis 40:20 ^
Ug mao nga sa ikatolo ka adlaw, ang adlaw sa pagkatawo ni Faraon, nga naghimo siya ug kombira sa tanan niyang mga alagad: ug gibayaw niya ang ulo sa pangulo sa mga magtitiing, ug ang ulo sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay sa taliwala sa iyang mga alagad.
Genèse 40:20 ^
Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs; et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs:
Genesis 40:21 ^
Ug iyang gipabalik sa iyang katungdanan ang pangulo sa mga magtitiing ug gihatag niya ang copa sa kamot ni Faraon.
Genèse 40:21 ^
il rétablit le chef des échansons dans sa charge d`échanson, pour qu`il mît la coupe dans la main de Pharaon;
Genesis 40:22 ^
Apan iyang gipabitay ang pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay, ingon sa gipahayag ni Jose kaniya.
Genèse 40:22 ^
mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l`explication que Joseph leur avait donnée.
Genesis 40:23 ^
Apan ang pangulo sa mga magtitiing wala mahinumdum kang Jose, kondili hingkalimtan siya.
Genèse 40:23 ^
Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l`oublia.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 40 - Genèse 40