Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 38

Genèse 38

Genesis 38:1 ^
Ug nahitabo niadtong panahona, nga si Juda milugsong gikan sa iyang mga igsoon, ug miadto sa usa ka lalake nga Ahullamahanon nga ginahinganlan si Hira.
Genèse 38:1 ^
En ce temps-là, Juda s`éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d`Adullam, nommé Hira.
Genesis 38:2 ^
Ug hingkit-an ni Juda didto ang anak nga babaye sa usa ka tawo nga Canaanhon, nga ginganlan si Sua, ug siya gikuha niya, ug siya miduol kaniya.
Genèse 38:2 ^
Là, Juda vit la fille d`un Cananéen, nommé Schua; il la prit pour femme, et alla vers elle.
Genesis 38:3 ^
Ug siya nanamkon, ug nag-anak siya ug usa ka anak nga lalake, ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Er.
Genèse 38:3 ^
Elle devint enceinte, et enfanta un fils, qu`elle appela Er.
Genesis 38:4 ^
Ug nanamkon siya sa pag-usab, ug nag-anak siya ug usa ka anak nga lalake, ug iyang gihinganlan ang ngalan niya si Onan.
Genèse 38:4 ^
Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu`elle appela Onan.
Genesis 38:5 ^
Ug miusab sa pagpanganak siya ug usa ka anak nga lalake, ug gihinganlan ang iyang ngalan si Sela. Ug didto si Juda si Chesib sa iyang pag-anak.
Genèse 38:5 ^
Elle enfanta de nouveau un fils, qu`elle appela Schéla; Juda était à Czib quand elle l`enfanta.
Genesis 38:6 ^
Ug si Juda nagpili ug usa ka asawa alang sa iyang panganay nga si Er, nga ginganlan si Tamar.
Genèse 38:6 ^
Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar.
Genesis 38:7 ^
Ug si Er, ang panganay ni Juda, maoy tawong dautan sa mga mata ni Jehova, ug gikuhaan siya ni Jehova sa kinabuhi.
Genèse 38:7 ^
Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l`Éternel; et l`Éternel le fit mourir.
Genesis 38:8 ^
Unya si Juda miingon kang Onan: Sumulod ka sa asawa sa imong igsoon, ug pagminyo kaniya, ug magbangon ka ug kaliwatan sa imong igsoon.
Genèse 38:8 ^
Alors Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère.
Genesis 38:9 ^
Ug nahibalo si Onan nga ang kaliwat dili maiya; ug nahitabo nga sa pagduol niya sa asawa sa iyang igsoon iyang giula kini sa yuta, aron sa dili paghatag ug kaliwat sa iyang igsoon nga lalake.
Genèse 38:9 ^
Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu`il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère.
Genesis 38:10 ^
Ug ang iyang gibuhat nakapasuko sa mga mata ni Jehova, ug ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi.
Genèse 38:10 ^
Ce qu`il faisait déplut à l`Éternel, qui le fit aussi mourir.
Genesis 38:11 ^
Ug si Juda miingon kang Tamar nga iyang umagad nga babaye: Magpuyo ka nga balo sa balay sa imong amahan hangtud nga madaku si Sela nga akong anak nga lalake kay miingon siya: Nga tingali siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsoon. Ug si Tamar milakaw ug mingpuyo sa balay sa iyang amahan.
Genèse 38:11 ^
Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille: Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu`à ce que Schéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne mourût comme ses frères. Tamar s`en alla, et elle habita dans la maison de son père.
Genesis 38:12 ^
Ug sa miagi ang daghang mga adlaw, namatay ang anak nga babaye ni Sua, nga asawa ni Juda; ug si Juda gilipay, ug mitungas sa mga manggugunting sa balahibo sa iyang mga carnero sa Timnat, siya ug ang iyang abyan nga si Hira ang Adullamahanon.
Genèse 38:12 ^
Les jours s`écoulèrent, et la fille de Schua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Thimna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l`Adullamite.
Genesis 38:13 ^
Ug gipahibalo si Tamar nga nagaingon: Ang imong ugangan mitungas sa Timnat sa paggunting sa balhibo sa iyang mga carnero.
Genèse 38:13 ^
On en informa Tamar, et on lui dit: Voici ton beau-père qui monte à Thimna, pour tondre ses brebis.
Genesis 38:14 ^
Unya iyang gikuha ang mga bisti sa iyang pagkabalo, ug nagtabon siya ug usa ka pandong, ug iyang giputos ang iyang nawong, ug milingkod siya sa pultahan sa Enaim nga diha sa luyo sa dalan sa Timnat; kay nakita niya nga nagdaku na si Sela, ug siya walay ikahatag nga maasawa niya.
Genèse 38:14 ^
Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d`un voile et s`enveloppa, et elle s`assit à l`entrée d`Énaïm, sur le chemin de Thimna; car elle voyait que Schéla était devenu grand, et qu`elle ne lui était point donnée pour femme.
Genesis 38:15 ^
Sa hingkit-an siya ni Juda, naghunahuna siya nga kini usa ka bigaon, kay gitabonan niya ang iyang nawong.
Genèse 38:15 ^
Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu`elle avait couvert son visage.
Genesis 38:16 ^
Ug misimang siya gikan sa dalan, ug miingon siya kaniya: Umari ka gipakilooy ko kanimo nga patiponon ako nimo sa paghigda. Kay wala siya mahibalo nga siya mao ang iyang umagad nga babaye. Ug siya miingon, unsa man ang ihatag mo kanako, aron ikaw makaduol kanako?
Genèse 38:16 ^
Il l`aborda sur le chemin, et dit: Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c`était sa belle-fille. Elle dit: Que me donneras-tu pour venir vers moi?
Genesis 38:17 ^
Ug siya mitubag. Padad-an ko ikaw ug usa ka nati nga kanding nga gikan sa panon. Ug siya miingon: Mohatag ka ba kanako ug saad hangtud nga ikaw makapadala niana?
Genèse 38:17 ^
Il répondit: Je t`enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu un gage, jusqu`à ce que tu l`envoies?
Genesis 38:18 ^
Unya miingon siya: Unsa ba nga saara ang igahatag ko kanimo? Ug siya mitubag: Ang imong singsing, ug ang imong baklaw, ug ang imong sungkod nga anaa sa imong kamot. Ug kini gihatag niya, ug siya miduol kaniya, ug siya nanamkon gikan kaniya.
Genèse 38:18 ^
Il répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle; et elle devint enceinte de lui.
Genesis 38:19 ^
Ug mitindog siya ug milakaw: ug iyang gikuha ang pandong sa ibabaw niya, ug gisul-ob niya ang mga bisti sa iyang pagkabalo.
Genèse 38:19 ^
Elle se leva, et s`en alla; elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve.
Genesis 38:20 ^
Ug gipadala ni Juda ang nati nga kanding gikan sa mga kanding nga baye, sa kamot sa iyang abyan nga Adullamahanon, aron sa pagkuha sa saad gikan sa kamot sa babaye: apan ang babaye wala hikaplagi niya.
Genèse 38:20 ^
Juda envoya le chevreau par son ami l`Adullamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point.
Genesis 38:21 ^
Ug nangutana siya sa mga tawo niadtong dapita, nga nagaingon: Hain ba ang bigaon nga nagpuyo sa daplin sa Enaim? Ug sila miingon kaniya: Wala makapuyo dinhi ang bigaon.
Genèse 38:21 ^
Il interrogea les gens du lieu, en disant: Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent: Il n`y a point eu ici de prostituée.
Genesis 38:22 ^
Unya siya mibalik kang Juda, ug miingon siya: Wala ko hikaplagi siya; ug miingon usab ang mga tawo niadtong dapita: Nga didto wala makapuyo ang bigaon.
Genèse 38:22 ^
Il retourna auprès de Juda, et dit: Je ne l`ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit: Il n`y a point eu ici de prostituée.
Genesis 38:23 ^
Ug si Juda miingon: Ipadawat kaniya kana nga kaniya, aron kita dili mahimong talamayon: tan-awa, akong gipadala kining kanding nga nati, ug wala mo hikaplagi siya.
Genèse 38:23 ^
Juda dit: Qu`elle garde ce qu`elle a! Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j`ai envoyé ce chevreau, et tu ne l`as pas trouvée.
Genesis 38:24 ^
Ug nahitabo nga sa katapusan sa ikatolo ka bulan gipahibalo si Juda, nga nagaingon: Si Tamar nga imong umagad nga babaye nakighilawas ug labut pa, siya nanamkon tungod sa pagpakighilawas. Ug si Juda miingon: Kuhaa ninyo siya, ug padaubi siya.
Genèse 38:24 ^
Environ trois mois après, on vint dire à Juda: Tamar, ta belle-fille, s`est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit: Faites-la sortir, et qu`elle soit brûlée.
Genesis 38:25 ^
Sa gipaatubang na siya nagsugo siya sa pag-ingon sa iyang ugangan nga lalake. Sa lalake nga tag-iya niining mga butanga nanamkon ako: ug miingon pa siya: Ilha, nagapakilooy ako, kang kinsa kining mga butanga, ang singsing, ug ang baklaw, ug ang sungkod.
Genèse 38:25 ^
Comme on l`amenait dehors, elle fit dire à son beau-père: C`est de l`homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte; reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton.
Genesis 38:26 ^
Ug si Juda miila kanila, ug miingon. Siya labing matarung kay kanako, kay siya wala ko ihatag kang Sela nga akong anak nga lalake. Ug wala na gayud siya moduol kaniya sa pag-usab.
Genèse 38:26 ^
Juda les reconnut, et dit: Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l`ai pas donnée à Schéla, mon fils. Et il ne la connut plus.
Genesis 38:27 ^
Ug nahitabo nga sa panahon sa iyang pag-anak, tan-awa, dihay duruha sa iyang tiyan.
Genèse 38:27 ^
Quand elle fut au moment d`accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre.
Genesis 38:28 ^
Ug nahatabo, sa pag-anak niya, nga migula ang kamot sa usa, ug gikuptan kini sa mananabang ug gihiktan ang iyang kamot sa usa ka lugas nga hilo nga mapula, nga nagaingon: Kini ang una nga migula.
Genèse 38:28 ^
Et pendant l`accouchement il y en eut un qui présenta la main; la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant: Celui-ci sort le premier.
Genesis 38:29 ^
Apan nahitabo nga sa gibalik niya pagsulod ang iyang kamot, tan-awa, ang iyang igsoon nga lalake migula: ug siya miingon; Ngano nga gibuhat mo ang pagbuak alang sa imong kaugalingon? Ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Phares.
Genèse 38:29 ^
Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: Quelle brèche tu as faite! Et elle lui donna le nom de Pérets.
Genesis 38:30 ^
Ug sa ulahi migula ang iyang igsoon nga lalake, ang may lugas sa hilo nga mapula sa iyang kamot, ug iyang gihinganlan ang iyang ngalan si Zara.
Genèse 38:30 ^
Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi; et on lui donna le nom de Zérach.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 38 - Genèse 38