Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 37

Genèse 37

Genesis 37:1 ^
Ug nagpuyo si Jacob sa yuta nga gipuy-an sa iyang amahan, sa yuta sa Canaan.
Genèse 37:1 ^
Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père.
Genesis 37:2 ^
Kini mao ang mga kaliwatan ni Jacob; si Jose sa may panuigon nga napulo ug pito ka tuig, nagpasibsib siya ug mga carnero uban sa iyang mga igsoon nga lalake, ug batan-on siya uban sa mga anak nga lalake ni Bilha ug sa mga anak nga lalake ni Zilpha, nga mga asawa sa iyang amahan; ug si Jose nagdala sa dautan nga taho ngadto sa iyang amahan mahitungod kanila.
Genèse 37:2 ^
Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères; cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.
Genesis 37:3 ^
Ug si Jose gihigugma ni Israel nga labaw sa tanan niya nga mga anak, kay siya gianak sa iyang pagkatigulang: ug iyang gibuhatan siya ug usa ka sinina nga sa nagakalainlaing bulok.
Genèse 37:3 ^
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu`il l`avait eu dans sa vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
Genesis 37:4 ^
Ug nakita sa iyang mga igsoon nga ang ilang amahan nahigugma kaniya labaw kay sa tanan niya nga mga igsoon; ug sila nagdumot kaniya, ug wala makahimo sa pagsulti kaniya sa makigdaiton gayud.
Genèse 37:4 ^
Ses frères virent que leur père l`aimait plus qu`eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Genesis 37:5 ^
Ug si Jose nagdamgo ug usa ka damgo ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon; ug milabi ang ilang pagdumot kaniya.
Genèse 37:5 ^
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.
Genesis 37:6 ^
Ug siya miingon kanila: Patalinghugi ninyo karon kining damgo nga akong gidamgo:
Genèse 37:6 ^
Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j`ai eu!
Genesis 37:7 ^
Kay, ania karon, nagabugkos kita ug mga binangan sa kapatagan, ug tan-awa, ang akong binugkos mitindog ug mituy-od, ug ang inyong mga binugkos ming-alirong, ug mingyukbo kini sa akong binugkos.
Genèse 37:7 ^
Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l`entourèrent et se prosternèrent devant elle.
Genesis 37:8 ^
Ug mingtubag kaniya ang iyang mga igsoon: Magahari ba diay ikaw kanamo? Kun magaginoo ba diay ikaw kanamo? Ug milabi pa gayud ang ilang pagdumot kaniya tungod sa iyang mga damgo, ug sa iyang mga pulong.
Genèse 37:8 ^
Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Genesis 37:9 ^
Ug nagdamgo pa gayud siya ug lain na usab nga damgo, ug gisugilon niya kini sa iyang mga igsoon: Ania karon, nagdamgo ako ug lain na usab nga damgo: ug, ania karon, ang adlaw ug ang bulan, ug ang napulo ug usa ka bitoon nanglubod kanako.
Genèse 37:9 ^
Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J`ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
Genesis 37:10 ^
Ug kini gisugilon niya sa iyang amahan ug sa iyang mga igsoon; ug ang iyang amahan nagbadlong kaniya, ug miingon kaniya: Unsa ba nga damgoha kini nga imong gidamgo? Manganhi ba diay kami, ako ug ang imong inahan, ug ang imong mga igsoon sa pagluhod kanimo sa yuta?
Genèse 37:10 ^
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?
Genesis 37:11 ^
Ug ang iyang mga igsoon nasina kaniya; apan kini nga pulonga gitagoan sa hunahuna sa iyang amahan.
Genèse 37:11 ^
Ses frères eurent de l`envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Genesis 37:12 ^
Ug ang iyang mga igsoon nanagpangadto sa pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan sa Sichem.
Genèse 37:12 ^
Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père,
Genesis 37:13 ^
Ug miingon si Israel kang Jose. Wala ba magpasibsib ang imong mga igsoon sa mga carnero didto sa Sichem? Umari ka, ug sugoon ko ikaw ngadto kanila. Ug siya mitubag kaniya: Ania ako.
Genèse 37:13 ^
Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t`envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici!
Genesis 37:14 ^
Ug siya miingon kaniya. Umadto ka karon, tan-awon mo kong maayo ba ang imong mga igsoon, ug kong maayo ba ang kahayupan; ug balitaan mo ako. Niini gipaadto siya gikan sa walog sa Hebron, ug napaingon siya ngadto sa Sichem.
Genèse 37:14 ^
Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état; et tu m`en rapporteras des nouvelles. Il l`envoya ainsi de la vallée d`Hébron; et Joseph alla à Sichem.
Genesis 37:15 ^
Ug hingkaplagan siya sa usa ka tawo; ug ania karon, nga nagasalaag siya didto sa kapatagan; ang tawo nangutana kaniya nga nagaingon: Unsay ginapangita mo?
Genèse 37:15 ^
Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en disant: Que cherches-tu?
Genesis 37:16 ^
Ug mitubag siya: Nangita ako sa akong mga igsoon. Ginapangaliyupo ko kanimo, nga suginlan mo ako kong diin nila pasibsiba ang panon.
Genèse 37:16 ^
Joseph répondit: Je cherche mes frères; dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau.
Genesis 37:17 ^
Ug miingon ang tawo: Mingpahawa sila dinhi ug hingdunggan ko sila nga nanag-ingon: Mangadto kita sa Dotham. Ug si Jose misubay sa iyang mga igsoon, ug sila hingkaplagan niya sa Dotham.
Genèse 37:17 ^
Et l`homme dit: Ils sont partis d`ici; car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan.
Genesis 37:18 ^
Apan siya hingkit-an nila didto sa halayo, ug sa wala pa siya moabut kanila, nanagsabut sila batok kaniya, sa pagpatay kaniya.
Genèse 37:18 ^
Ils le virent de loin; et, avant qu`il fût près d`eux, ils complotèrent de le faire mourir.
Genesis 37:19 ^
Ug nanag-ingon ang usa ug usa kanila: Ania karon, nagapadulong nganhi kining hinamgo.
Genèse 37:19 ^
Ils se dirent l`un à l`autre: Voici le faiseur de songes qui arrive.
Genesis 37:20 ^
Busa, moadto kita ug patyon nato siya ug ihulog nato siya sa usa nianang mga gahong; ug ingnon ta lamang unya: May usa ka mananap nga mapintas mitukob kaniya; ug tan-awon ta, kong unsa ang madangat sa iyang mga damgo.
Genèse 37:20 ^
Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu`une bête féroce l`a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes.
Genesis 37:21 ^
Ug nakadungog niini si Ruben, ug siya giluwas niya sa ilang mga kamot, nga nagaingon: Dili nato siya pagpatyon.
Genèse 37:21 ^
Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons pas la vie.
Genesis 37:22 ^
Ug miingon kanila si Ruben: Dili kamo magpatulo ug dugo; ihulog siya niining gahong nga anaa sa kamingawan, apan ayaw ninyo pagbakyawa ang kamot batok kaniya. Kini ginaingon niya sa pagluwas kaniya gikan sa ilang mga kamot, aron siya ikabalik sa iyang amahan.
Genèse 37:22 ^
Ruben leur dit: Ne répandez point de sang; jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père.
Genesis 37:23 ^
Ug nahitabo nga sa pag-abut ni Jose sa iyang mga igsoon, nga gihuboan siya nila sa iyang sinina, sa sinina nga nagkalainlain bulok, nga iyang ginasul-ob.
Genèse 37:23 ^
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu`il avait sur lui.
Genesis 37:24 ^
Ug siya gidakup ug siya gihulog nila sa gahong; apan ang gahong walay sulod, kay kini walay tubig.
Genèse 37:24 ^
Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide; il n`y avait point d`eau.
Genesis 37:25 ^
Ug nanglingkod sila sa pagkaon sa tinapay, ug giyahat ang ilang mga mata ug nanagtan-aw sila, ug ania karon ang usa ka panon sa mga Ismaelihanon nga nagapadulong kanila gikan sa Galaad uban ang ilang mga camello, nga nagatangkil sa pahumot, haplas ug mirra, nga ginadala nila ngadto sa Egipto.
Genèse 37:25 ^
Ils s`assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d`Ismaélites venant de Galaad; leurs chameaux étaient chargés d`aromates, de baume et de myrrhe, qu`ils transportaient en Égypte.
Genesis 37:26 ^
Ug si Juda miingon sa iyang mga igsoon: Unsay kapuslanan kong mapatay nato ang atong igsoon ug matago nato ang iyang dugo?
Genèse 37:26 ^
Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang?
Genesis 37:27 ^
Umari kamo, ug ibaligya nato siya niining mga Ismaelihanon, ug dili nato pagbakyawon ang atong mga kamot batok kaniya; kay atong igsoon siya, ato usab nga unod. Ug nagpatalinghug kaniya ang iyang mga igsoon.
Genèse 37:27 ^
Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l`écoutèrent.
Genesis 37:28 ^
Ug may minglabay nga mga magpapatigayon nga Mediahanon; ug gikuha ug gipasaka nila si Jose, gikan sa gahong; ug ilang gibaligya si Jose sa mga Ismaelihanon, sa kaluhaan ka book nga salapi. Ug ilang gidala si Jose ngadto sa Egipto.
Genèse 37:28 ^
Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d`argent aux Ismaélites, qui l`emmenèrent en Égypte.
Genesis 37:29 ^
Ug mibalik si Ruben sa gahong; ug ania karon, si Jose wala na sa gahong, ug gigisi niya ang iyang mga bisti.
Genèse 37:29 ^
Ruben revint à la citerne; et voici, Joseph n`était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements,
Genesis 37:30 ^
Ug mibalik siya sa iyang mga igsoon, ug siya miingon kanila: Ang bata wala na: ug ako asa man ako paingon?
Genèse 37:30 ^
retourna vers ses frères, et dit: L`enfant n`y est plus! Et moi, où irai-je?
Genesis 37:31 ^
Apan gikuha nila ang sinina ni Jose; ug nagpatay sila ug usa ka kanding nga lake, gitunlob nila sa dugo ang sinina.
Genèse 37:31 ^
Ils prirent alors la tunique de Joseph; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang.
Genesis 37:32 ^
Unya gipadala nila ang sinina nga nagkalainlaing bulok, ug kini gidala nila ngadto sa iyang amahan, ug ming-ingon: Kini mao ang among hingkaplagan. Ilha karon kong mao ba kini ang sinina sa imong anak o dili.
Genèse 37:32 ^
Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: Voici ce que nous avons trouvé! reconnais si c`est la tunique de ton fils, ou non.
Genesis 37:33 ^
Ug kini naila niya ug miingon: Mao ang sinina sa akong anak, usa ka mananap nga mapintas mitukob kaniya; sa walay duhaduha giwatas-watas si Jose.
Genèse 37:33 ^
Jacob la reconnut, et dit: C`est la tunique de mon fils! une bête féroce l`a dévoré! Joseph a été mis en pièces!
Genesis 37:34 ^
Ug gigisi ni Jacob ang iyang mga bisti, ug misul-ob sa bisti sa kasubo, ug nagbalata tungod sa iyang anak sulod sa hataas nga mga adlaw.
Genèse 37:34 ^
Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils.
Genesis 37:35 ^
Ug mingtindog ang tanan niya nga mga anak nga babaye sa paglipay kaniya: apan siya wala bumuot nga pagalipayon, ug siya nagaingon: Kay mokanaug ako ngadto sa lubnganan nga magabalata tungod sa akong anak. Ug mihilak ang iyang amahan tungod kaniya.
Genèse 37:35 ^
Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler; mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: C`est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts! Et il pleurait son fils.
Genesis 37:36 ^
Ug si Jose gibaligya sa mga Mediahanon didto sa Egipto kang Potiphar, ang sinaligan ni Faraon, ang pangulo sa bantay nga harianon.
Genèse 37:36 ^
Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 37 - Genèse 37