Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 27

Genèse 27

Genesis 27:1 ^
Ug nahitabo nga sa natigulang na si Isaac, ug ang iyang mga mata midulom na, sa pagkaagi nga siya nawad-an na sa panan-aw, gitawag niya si Esau, nga iyang anak nga magulang, ug siya miingon kaniya: Anak ko; ug siya mitubag: Ania ako.
Genèse 27:1 ^
Isaac devenait vieux, et ses yeux s`étaient affaiblis au point qu`il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il lui répondit: Me voici!
Genesis 27:2 ^
Ug miingon siya: Tan-awa karon, ako tigulang na, ako wala mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon:
Genèse 27:2 ^
Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort.
Genesis 27:3 ^
Busa karon, ako nangamuyo kanimo, kuhaa ang imong mga hinagiban, ang imong baslayan ug ang imong pana, ug lumakaw ka sa kapatagan ug ipangayam mo ako.
Genèse 27:3 ^
Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier.
Genesis 27:4 ^
Ug buhatan mo ako ug makaon nga lamian, ingon sa akong higugmaan ug dad-on mo nganhi kanako, ug mokaon ako aron panalanginan ka sa akong kalag, sa dili pa mamatay ako.
Genèse 27:4 ^
Fais-moi un mets comme j`aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure.
Genesis 27:5 ^
Ug si Rebeca nagpatalinghug, sa pagsulti ni Isaac kang Esau, nga iyang anak; ug milakaw si Esau sa kapatagan sa pagkuha ug inayaman nga iyang pagadad-on.
Genèse 27:5 ^
Rebecca écouta ce qu`Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s`en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter.
Genesis 27:6 ^
Ug si Rebeca nagsulti kang Jacob nga iyang anak, nga nagaingon: Ania karon hingdunggan ko sa imong amahan nga nagasulti kang Esau nga imong igsoon nga nagaingon:
Genèse 27:6 ^
Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j`ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère:
Genesis 27:7 ^
Dad-an mo ako nganhi ug inayaman, ug ibuhat ako ug makaon nga lamian aron makakaon ako, ug panalanginan ikaw sa atubangan ni Jehova sa dili pa mamatay ako.
Genèse 27:7 ^
Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai; et je te bénirai devant l`Éternel avant ma mort.
Genesis 27:8 ^
Busa karon, anak ko, tumana ang akong tingog sumala sa akong isugo kanimo:
Genèse 27:8 ^
Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l`égard de ce que je te commande.
Genesis 27:9 ^
Umadto ka karon sa panon, ug gikan didto dad-an mo ako ug duruha ka book nga mga maayong kanding nga gagmay nga lake, ug sila pagabuhaton ko ug mga sud-an nga lamian alang sa imong amahan, ingon sa iyang higugmaan.
Genèse 27:9 ^
Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux; j`en ferai pour ton père un mets comme il aime;
Genesis 27:10 ^
Ug dad-on mo kini sa imong amahan, aron mokaon siya, sa ingon niana ikaw panalanginan niya sa dili pa mamatay siya.
Genèse 27:10 ^
et tu le porteras à manger à ton père, afin qu`il te bénisse avant sa mort.
Genesis 27:11 ^
Ug si Jacob miingon kang Rebeca nga iyang inahan: Ania karon, si Esau nga akong igsoon, balhiboon man nga pagkatawo, ug ako hanglas nga pagkatawo:
Genèse 27:11 ^
Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n`ai point de poil.
Genesis 27:12 ^
Tingali unya hikapon ako sa akong amahan, ug ako pagadahumon niya nga malimbongon, ug modangat kanako ang tunglo, ug dili hinoon ang panalangin.
Genèse 27:12 ^
Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction.
Genesis 27:13 ^
Ug ang iyang inahan miingon kaniya: Anak ko, kanako mahulog ang tunglo nga mahaanha kanimo; magtuman ka lamang sa akong tingog, ug lumakaw ka, ug kini dad-on mo nganhi kanako.
Genèse 27:13 ^
Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi! Écoute seulement ma voix, et va me les prendre.
Genesis 27:14 ^
Ug siya milakaw, ug mikuha, ug gidala niya kini ngadto sa iyang nahan; ug ang iyang inahan nagbuhat ug makaon nga lamian ingon sa higugmaan sa iyang amahan.
Genèse 27:14 ^
Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait.
Genesis 27:15 ^
Ug si Rebeca mikuha sa mga maayong bisti ni Esau nga anak niya nga kamagulangan, nga didto uban kaniya sa iyang balay, ug gibisti niya kang Jacob nga iyang anak nga kamanghuran.
Genèse 27:15 ^
Ensuite, Rebecca prit les vêtements d`Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet.
Genesis 27:16 ^
Ug siya gisul-oban sa ibabaw sa iyang mga kamot sa mga panit sa mga nati nga kanding; ug sa ibabaw sa tingkoy sa dapit diin walay buhok.
Genèse 27:16 ^
Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui était sans poil.
Genesis 27:17 ^
Ug iyang gihatag ang makaon nga lamian ug ang tinapay nga gihikay niya, sa kamot ni Jacob nga iyang anak.
Genèse 27:17 ^
Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu`elle avait préparés.
Genesis 27:18 ^
Ug siya miadto sa iyang amahan, ug miingon siya: Amahan ko; ug siya mitubag: Ania ako; kinsa ba ikaw, anak ko?
Genèse 27:18 ^
Il vint vers son père, et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici! qui es-tu, mon fils?
Genesis 27:19 ^
Ug si Jacob miingon sa iyang amahan: Ako si Esau nga imong panganay; gibuhat ko ang butang sumala sa gisugo mo kanako; bumangon ka karon, nangamuyo ako, lumingkod ka, ug kumaon sa akong inayaman, aron panalanginan mo ako sa imong kalag.
Genèse 27:19 ^
Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, ton fils aîné; j`ai fait ce que tu m`as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse.
Genesis 27:20 ^
Ug si Isaac miingon sa iyang anak: Naunsa nga nakakaplag man ikaw niana sa madali, anak ko? Ug siya mitubag: Kay si Jehova nga imong Dios naghatag niini kanako sa madali.
Genèse 27:20 ^
Isaac dit à son fils: Eh quoi! tu en as déjà trouvé, mon fils! Et Jacob répondit: C`est que l`Éternel, ton Dieu, l`a fait venir devant moi.
Genesis 27:21 ^
Ug si Isaac miingon kang Jacob: Dumuol ka karon, nangamuyo ako kanimo, aron ikaw hikapon ko, anak ko, kong ikaw mao ba gayud ang akong anak nga si Esau o dili ba.
Genèse 27:21 ^
Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü, ou non.
Genesis 27:22 ^
Ug miduol si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac; ug iyang gihikap siya, ug miingon siya: Ang tingog mao ang tingog ni Jacob, apan ang mga kamot mao ang mga kamot ni Esau.
Genèse 27:22 ^
Jacob s`approcha d`Isaac, son père, qui le toucha, et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d`Ésaü.
Genesis 27:23 ^
Ug siya wala makaila kaniya; kay ang iyang mga kamot balhiboon man sama sa mga kamot ni Esau: Ug iyang gipanalanginan siya.
Genèse 27:23 ^
Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d`Ésaü, son frère; et il le bénit.
Genesis 27:24 ^
Ug miingon siya: Ikaw ba ang akong anak nga si Esau? Ug siya mitubag: Ako man.
Genèse 27:24 ^
Il dit: C`est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit: C`est moi.
Genesis 27:25 ^
Ug miingon siya: Ipaduol kana kanako, mokaon ako sa inayaman sa akong anak, aron magapanalangin kanimo ang akong kalag. Ug ang makaon iyang gipaduol ug mikaon siya; iyang gidad-an usab siya ug vino, ug miinum siya.
Genèse 27:25 ^
Isaac dit: Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea; il lui apporta aussi du vin, et il but.
Genesis 27:26 ^
Ug miingon kaniya si Isaac nga iyang amahan: Dumuol ka karon, ug halokan mo ako, anak ko.
Genèse 27:26 ^
Alors Isaac, son père, lui dit: Approche donc, et baise-moi, mon fils.
Genesis 27:27 ^
Ug siya miduol, ug iyang gihalokan siya; ug nakapanimaho si Isaac sa baho sa iyang mga bisti, ug iyang gipanalanginan siya, ug miingon siya: Tan-awa, ang baho sa akong anak. Ingon sa baho sa kapatagan nga gipanalanginan ni Jehova:
Genèse 27:27 ^
Jacob s`approcha, et le baisa. Isaac sentit l`odeur de ses vêtements; puis il le bénit, et dit: Voici, l`odeur de mon fils est comme l`odeur d`un champ que l`Éternel a béni.
Genesis 27:28 ^
Ug, pagahatagan ka sa Dios sa tun-og gikan sa langit. Ug sa mga kinatambokan sa yuta, Ug sa kadagaya sa trigo ug sa duga sa parras:
Genèse 27:28 ^
Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance!
Genesis 27:29 ^
Magaalagad kanimo ang mga katawohan; Ug ang mga nasud managyukbo kanimo: Magaginoo ikaw sa imong mga igsoon, Ug managyukbo kanimo ang mga anak sa imong inahan: Mga tinunglo ang mga magatunglo kanimo, Ug pagabulahanon ang mga nagapanalangin kanimo.
Genèse 27:29 ^
Que des peuples te soient soumis, Et que des nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te bénira.
Genesis 27:30 ^
Ug nahitabo nga sa human si Isaac makapanalangin kang Jacob, ug halus ngani makapahawa si Jacob sa atubangan ni Isaac nga iyang amahan, miabut na si Esau nga iyang igsoon gikan sa iyang pagpangayam.
Genèse 27:30 ^
Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu`Ésaü, son frère, revint de la chasse.
Genesis 27:31 ^
Ug siya mibuhat usab ug makaon nga lamian ug iyang gidala sa iyang amahan, ug siya miingon kaniya: Bumangon ka, amahan ko, ug kumaon ka sa inayaman sa imong anak, aron ang imong kalag magapanalangin kanako.
Genèse 27:31 ^
Il fit aussi un mets, qu`il porta à son père; et il dit à son père: Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse!
Genesis 27:32 ^
Ug si Isaac nga iyang amahan miingon kaniya: Kinsa ba ikaw? Ug siya mitubag: Ako mao ang imong anak, ang imong panganay, nga si Esau.
Genèse 27:32 ^
Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü.
Genesis 27:33 ^
Ug mikurog si Isaac sa hilabihan gayud, ug miingon: Kinsa man diay ang mianhi dinhi, nga mikuha ug inayaman, ug gidala dinhi kanako, ug mikaon ako sa tanan sa wala pa ikaw moabut? Ug siya gipanalanginan ko? Oo, mahimong bulahan siya.
Genèse 27:33 ^
Isaac fut saisi d`une grande, d`une violente émotion, et il dit: Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l`a apporté? J`ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l`ai béni. Aussi sera-t-il béni.
Genesis 27:34 ^
Sa pagkadungog ni Esau sa mga pulong sa iyang amahan, mitu-aw siya sa hilabihang kadaku ug pagkapait nga pagtu-aw, ug miingon sa iyang amahan: Panalanginan mo usab ako, Oh amahan ko.
Genèse 27:34 ^
Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d`amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père!
Genesis 27:35 ^
Ug siya miingon: Mianhi ang imong igsoon nga adunay limbong, ug mikuha sa imong panalangin.
Genèse 27:35 ^
Isaac dit: Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction.
Genesis 27:36 ^
Ug siya miingon: Dili ba maayo nga siya gihinganlan Jacob? kay gilimbongan na niya ako sa nakaduha; gikuha na niya ang akong pagkapanganay; ug, tan-awa, karon gikuha na usab niya ang akong panalangin. Ug miingon siya: Wala ba ikaw magtago ug panalangin alang kanako?
Genèse 27:36 ^
Ésaü dit: Est-ce parce qu`on l`a appelé du nom de Jacob qu`il m`a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d`aînesse, et voici maintenant qu`il vient d`enlever ma bénédiction. Et il dit: N`as-tu point réservé de bénédiction pour moi?
Genesis 27:37 ^
Si Isaac mitubag ug miingon kang Esau: Ania karon, gibutang ko siya sa pagkaginoo mo, ug akong gihatag kaniya ang tanan nga iyang mga igsoon nga mga ulipon niya; sa trigo ug sa bag-ong vino nga akong gitagana kaniya. Busa, unsa ang mahimo ko karon kanimo, anak ko?
Genèse 27:37 ^
Isaac répondit, et dit à Ésaü: Voici, je l`ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l`ai pourvu de blé et de vin: que puis-je donc faire pour toi, mon fils?
Genesis 27:38 ^
Ug si Esau mitubag sa iyang amahan: Usa ra ba gayud ang imong panalangin, amahan ko? Panalangini ako bisan ako usab, amahan ko. Ug gipatugbaw ni Esau ang iyang tingog ug mihilak siya.
Genèse 27:38 ^
Ésaü dit à son père: N`as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père! Et Ésaü éleva la voix, et pleura.
Genesis 27:39 ^
Ug si Isaac nga iyang amahan nagsulti, ug miingon kaniya: Ania karon, ang imong puloy-anan atua sa kinatambokan sa yuta, Ug sa tun-og sa mga langit gikan sa itaas;
Genèse 27:39 ^
Isaac, son père, répondit, et lui dit: Voici! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre Et de la rosée du ciel, d`en haut.
Genesis 27:40 ^
Ug pinaagi sa imong pinuti magakinabuhi ka, ug sa imong igsoon magaalagad ikaw: Ug mahitabo nga sa makagawas ikaw, Nga pagatangtangon mo ang iyang yugo sa imong liog.
Genèse 27:40 ^
Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère; Mais en errant librement çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou.
Genesis 27:41 ^
Ug nagdumot si Esau kang Jacob tungod sa panalangin nga gipanalangin kaniya sa iyang amahan, ug miingon siya sa iyang kasingkasing: Haduol na ang mga adlaw sa pagbalata tungod sa akong amahan; unya pagapatyon ko si Jacob nga akong igsoon.
Genèse 27:41 ^
Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l`avait béni; et Ésaü disait en son coeur: Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère.
Genesis 27:42 ^
Ug gisuginlan si Rebeca sa mga pulong ni Esau nga iyang anak nga kamagulangan; ug iyang gipasugoan ug gipatawag si Jacob nga anak niya nga kamanghuran, ug giingon siya: Ania karon, si Esau nga imong igsoon naglipay sa iyang kaugalingon mahitungod kanimo nga naninguha sa pagpatay kanimo.
Genèse 27:42 ^
On rapporta à Rebecca les paroles d`Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant.
Genesis 27:43 ^
Busa karon, anak ko, tumana ang akong tingog; tumindog ka, ug kumalagiw ka padulong kang Laban, akong igsoon nga lalake sa Haran;
Genèse 27:43 ^
Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan;
Genesis 27:44 ^
Ug pumuyo ka uban kaniya ug pipila ka adlaw, hangtud nga ang kasuko sa imong igsoon nga lalake, mapuypoy;
Genèse 27:44 ^
et reste auprès de lui quelque temps,
Genesis 27:45 ^
Hangtud nga mapuypoy ang kaligutgut sa imong igsoon batok kanimo, ug nga hikalimtan niya ang imong gibuhat kaniya; unya magasugo ako ug akong paanhion ikaw gikan didto. Ngano nga mawad-an ako kaninyong duruha sa usa ka adlaw?
Genèse 27:45 ^
jusqu`à ce que la fureur de ton frère s`apaise, jusqu`à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu`il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour?
Genesis 27:46 ^
Ug miingon si Rebeca kang Isaac: Napungot ako sa akong kinabuhi tungod sa mga anak nga babaye ni Heth. Kong si Jacob mangasawa sa mga anak nga babaye ni Heth, ingon niining mga anak nga babaye niining yutaa, unsay kapuslanan sa akong kinabuhi?
Genèse 27:46 ^
Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie?
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 27 - Genèse 27