Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 25

Genèse 25

Genesis 25:1 ^
Ug si Abraham mikuha ug laing asawa, ug ang iyang ngalan mao si Cetura.
Genèse 25:1 ^
Abraham prit encore une femme, nommée Ketura.
Genesis 25:2 ^
Ug siya nanganak kang Zimram, ug kang Joksan, ug kang Medan, ug kang Midiam, ug kang Ishbak, ug kang Sua.
Genèse 25:2 ^
Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et Schuach.
Genesis 25:3 ^
Ug si Joksan nanganak kang Seba, ug kang Dedan. Ug ang mga anak nga lalake ni Dedan mao si Assurim, ug si Letusim ug si Leummin.
Genèse 25:3 ^
Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim.
Genesis 25:4 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Midiam, si Epha, ug si Epher, ug si Enech, ug si Abida, ug si Eldaa. Ngatanan kini sila maoy mga anak ni Cetura.
Genèse 25:4 ^
Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là tous les fils de Ketura.
Genesis 25:5 ^
Ug gihatag ni Abraham ang tanan nga iya kang Isaac.
Genèse 25:5 ^
Abraham donna tous ses biens à Isaac.
Genesis 25:6 ^
Apan ang mga anak nga lalake sa iyang mga puyopuyo gihatagan ni Abraham ug mga gasa; ug sila gipalakaw niya sa halayo kang Isaac nga iyang anak, sa nagpuyo pa siya dapit sa silangan, ngadto sa yuta sa silangan.
Genèse 25:6 ^
Il fit des dons aux fils de ses concubines; et, tandis qu`il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l`orient, dans le pays d`Orient.
Genesis 25:7 ^
Ug kini mao ang mga adlaw sa mga tuig sa kinabuhi ni Abraham nga iyang gikinabuhi; usa ka gatus ug kapitoan ug lima ka tuig.
Genèse 25:7 ^
Voici les jours des années de la vie d`Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.
Genesis 25:8 ^
Ug gitugyan ni Abraham ang espiritu, ug namatay siya sa hilabihang pagkatigulang, usa ka tawong tigulang, ug puno sa mga tuig, ug gitipon siya sa iyang katawohan.
Genèse 25:8 ^
Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple.
Genesis 25:9 ^
Ug siya gilubong ni Isaac ug ni Ismael nga iyang mga anak nga lalake didto sa langub sa Macpela, didto sa kapatagan ni Ephron, nga anak nga lalake ni Zoar nga Hetehanon, nga anaa sa atbang sa Mamre;
Genèse 25:9 ^
Isaac et Ismaël, ses fils, l`enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d`Éphron, fils de Tsochar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré.
Genesis 25:10 ^
Ang kapatagan nga gipalit ni Abraham sa mga anak ni Heth: didto gilubong si Abraham, ug si Sara nga iyang asawa.
Genèse 25:10 ^
C`est le champ qu`Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sara, sa femme.
Genesis 25:11 ^
Ug nahitabo sa tapus ang kamatayon ni Abraham, nga gipanalanginan sa Dios si Isaac ang iyang anak; ug mipuyo si Isaac sa haduol sa atabay sa Beer-lahai-roi (atabay niadtong Buhi nga nagatan-aw kanako).
Genèse 25:11 ^
Après la mort d`Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï roï.
Genesis 25:12 ^
Ug kini mao ang mga kaliwatan ni Ismael, anak nga lalake ni Abraham, nga gianak kaniya ni Agar, nga Egiptohanon, ang ulipon nga babaye ni Sara:
Genèse 25:12 ^
Voici la postérité d`Ismaël, fils d`Abraham, qu`Agar, l`Égyptienne, servante de Sara, avait enfanté à Abraham.
Genesis 25:13 ^
Busa kini mao ang mga ngalan sa mga anak nga lalake ni Ismael, pinaagi sa mga ngalan nila, pinaagi sa ilang mga kaliwatan; ang panganay ni Ismael, si Nabaioth; unya si Cedar ug si Abdeel, ug si Mibsam,
Genèse 25:13 ^
Voici les noms des fils d`Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d`Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,
Genesis 25:14 ^
Ug si Misma, ug si Duma, ug si Massa,
Genèse 25:14 ^
Mischma, Duma, Massa,
Genesis 25:15 ^
Ug si Hadad, ug si Tema ug si Jetur, ug si Naphis, ug si Cedema.
Genèse 25:15 ^
Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma.
Genesis 25:16 ^
Ug kini sila mao ang mga anak nga lalake ni Ismael, ug kining mga ngalan nila pinaagi sa ilang mga lungsod, ug sumala sa ilang mga hunonganan napulo ug duha ka mga punoan sumala sa ilang mga panimalay.
Genèse 25:16 ^
Ce sont là les fils d`Ismaël; ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples.
Genesis 25:17 ^
Ug kini mao ang mga tuig sa kinabuhi ni Ismael, usa ka gatus katloan ug pito ka tuig, ug gitugyan niya ang iyang espiritu, ug namatay siya; ug gitipon siya sa iyang lungsod.
Genèse 25:17 ^
Et voici les années de la vie d`Ismaël: cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple.
Genesis 25:18 ^
Ug nanagpuyo sila gikan sa Havila hangtud sa Shur nga diha sa atbang sa Egipto sa magapadulong ikaw ngadto sa Asiria; ug mipuyo siya sa atbang sa tanan niyang mga igsoon.
Genèse 25:18 ^
Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu`à Schur, qui est en face de l`Égypte, en allant vers l`Assyrie. Il s`établit en présence de tous ses frères.
Genesis 25:19 ^
Ug kini mao ang mga kaliwatan ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham nanganak kang Isaac.
Genèse 25:19 ^
Voici la postérité d`Isaac, fils d`Abraham.
Genesis 25:20 ^
Ug may panuigon si Isaac nga kap-atan ka tuig sa pagpangasawa niya kang Rebeca, nga anak ni Bethuel, nga Aramehanon sa Padan-aram nga igsoon nga babaye ni Laban, nga Aramehanon.
Genèse 25:20 ^
Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l`Araméen, de Paddan Aram, et soeur de Laban, l`Araméen.
Genesis 25:21 ^
Ug nangamuyo si Isaac kang Jehova alang sa iyang asawa, tungod kay siya apuli; ug miuyon si Jehova ug nanamkon si Rebeca nga iyang asawa.
Genèse 25:21 ^
Isaac implora l`Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l`Éternel l`exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte.
Genesis 25:22 ^
Ug ang mga anak nanagbusog diha sa sulod niya; ug miingon siya: Kong mao kini, ngano nga mabuhi pa ako? Ug siya miadto sa pagpangutana kang Jehova.
Genèse 25:22 ^
Les enfants se heurtaient dans son sein; et elle dit: S`il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l`Éternel.
Genesis 25:23 ^
Ug si Jehova mitubag kaniya: Adunay duruha ka nasud sa sulod nimo, ug ang duruha ka katawohan pagabahinon gikan sa sulod sa imong ginhawaan; ug ang usa ka katawohan labing malig-on kay sa usa ka katawohan, ug ang magulang magaalagad sa manghud.
Genèse 25:23 ^
Et l`Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l`autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Genesis 25:24 ^
Ug sa natuman na ang iyang mga adlaw sa pag-anak, ania karon, dihay kaluha sa iyang taguangkan.
Genèse 25:24 ^
Les jours où elle devait accoucher s`accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre.
Genesis 25:25 ^
Ug ang nahauna nga migula bulagaw, ug ang tibook nga lawas balhiboon ingon sa usa ka bisti nga gisapawan ug balhibo; ug gihinganlan nila ang iyang ngalan si Esau.
Genèse 25:25 ^
Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le nom d`Ésaü.
Genesis 25:26 ^
Ug sa ulahi migula ang iyang igsoon nga lalake, nga mikupot ang iyang kamot sa tikod ni Esau; ug gihinganlan ang iyang ngalan si Jacob. Ug si Isaac may panuigon nga kan-uman ka tuig sa iyang pag-anak kanila.
Genèse 25:26 ^
Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d`Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu`ils naquirent.
Genesis 25:27 ^
Ug ang mga bata nanagtubo, ug si Esau nahimong batid sa pangayam, tawo sa kapatagan: apan si Jacob mao ang tawo nga hilumon nga nagpuyo sa mga balongbalong.
Genèse 25:27 ^
Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes.
Genesis 25:28 ^
Ug si Esau gihigugma ni Isaac, kay nakakaon siya sa iyang pinangayaman; apan si Rebeca nahigugma kang Jacob.
Genèse 25:28 ^
Isaac aimait Ésaü, parce qu`il mangeait du gibier; et Rebecca aimait Jacob.
Genesis 25:29 ^
Ug nagluto si Jacob ug sud-an nga sinabawan; ug mipauli si Esau gikan sa kapatagan ug gikapuyan siya:
Genèse 25:29 ^
Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue.
Genesis 25:30 ^
Ug si Esau miingon kang Jacob; Nangayo ako kanimo nga pakan-on mo ako nianang mapulapula nga linat-an, kay hilabihan nga pagkakapoy ko. Busa gihinganlan ang iyang ngalan si Edom.
Genèse 25:30 ^
Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C`est pour cela qu`on a donné à Ésaü le nom d`Édom.
Genesis 25:31 ^
Ug si Jacob mitubag: Ibaligya mo una kanako niining adlawa ang imong pagkapanganay.
Genèse 25:31 ^
Jacob dit: Vends-moi aujourd`hui ton droit d`aînesse.
Genesis 25:32 ^
Unya miingon si Esau: Tan-awa, himalatyon na ako: unsa man ang kapuslanan kanako sa akong pagkapanganay?
Genèse 25:32 ^
Ésaü répondit: Voici, je m`en vais mourir; à quoi me sert ce droit d`aînesse?
Genesis 25:33 ^
Ug si Jacob miingon: Manumpa ka kanako niining adlawa. Ug siya nanumpa kaniya, ug gibaligya niya kang Jacob ang iyang pagkapanganay.
Genèse 25:33 ^
Et Jacob dit: Jure-le moi d`abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d`aînesse à Jacob.
Genesis 25:34 ^
Unya si Esau gihatagan ni Jacob sa tinapay ug sa linuto nga mga liso; ug siya mikaon ug miinum, ug mitindog ug milakaw. Niini gitamay ni Esau ang iyang pagkapanganay.
Genèse 25:34 ^
Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s`en alla. C`est ainsi qu`Ésaü méprisa le droit d`aînesse.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 25 - Genèse 25