Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 24

Genèse 24

Genesis 24:1 ^
Ug si Abraham tigulang na, ug hilabihan na gayud pagkatigulang niya; ug si Jehova nagpanalangin kang Abraham sa tanang butang.
Genèse 24:1 ^
Abraham était vieux, avancé en âge; et l`Éternel avait béni Abraham en toute chose.
Genesis 24:2 ^
Ug miingon si Abraham sa iyang sulogoon, ang labing tigulang sa iyang balay, nga mao siya ang nagbantay sa tanan nga iya: Ibutang mo, nangaliyupo ako kanimo, ang imong kamot sa ilalum sa akong paa;
Genèse 24:2 ^
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l`intendant de tous ses biens: Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse;
Genesis 24:3 ^
Ug ikaw papanumpaon ko tungod kang Jehova ang Dios sa mga langit, ang Dios sa yuta, aron dili ka magpili ug usa ka asawa alang sa akong anak nga lalake gikan sa mga anak nga babaye sa mga Canaanhon diin ako magpuyo;
Genèse 24:3 ^
et je te ferai jurer par l`Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j`habite,
Genesis 24:4 ^
Kondili nga umadto ka sa akong yuta ug sa akong kaubanan, ug magakuha ka ug asawa alang sa akong anak nga si Isaac.
Genèse 24:4 ^
mais d`aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac.
Genesis 24:5 ^
Ug ang sulogoon mitubag kaniya: Tingali ang babaye dili buot monunot kanako sa pag-anhi niining yutaa. Busa, igabalik ko ba ang imong anak nga lalake ngadto sa yuta nga gigikanan mo?
Genèse 24:5 ^
Le serviteur lui répondit: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci; devrai-je mener ton fils dans le pays d`où tu es sorti?
Genesis 24:6 ^
Ug si Abraham miingon: Matngonan mo nga dili mo ibalik ang akong anak nga lalake didto.
Genèse 24:6 ^
Abraham lui dit: Garde-toi d`y mener mon fils!
Genesis 24:7 ^
Si Jehova, ang Dios sa mga langit, nga mikuha kanako sa balay sa akong amahan ug sa yuta nga akong natawohan, ug siya nagsulti kanako, ug nanumpa siya kanako, ug nag-ingon: Sa imong kaliwatan igahatag ko kining yutaa, siya magasugo sa iyang manolonda sa atubangan mo, ug ikaw magakuha gikan didto ug asawa alang sa akong anak nga lalake.
Genèse 24:7 ^
L`Éternel, le Dieu du ciel, qui m`a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m`a parlé et qui m`a juré, en disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi; et c`est de là que tu prendras une femme pour mon fils.
Genesis 24:8 ^
Ug kong ang babaye dili buot monunot kanimo makagawas ka niining akong panumpa, apan nga dili mo lamang ibalik didto ang akong anak nga lalake.
Genèse 24:8 ^
Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n`y mèneras pas mon fils.
Genesis 24:9 ^
Ug ang sulogoon mibutang sa iyang kamot sa ilalum sa paa ni Abraham, nga iyang agalon, ug siya nanumpa kaniya mahitungod niining butanga.
Genèse 24:9 ^
Le serviteur mit sa main sous la cuisse d`Abraham, son seigneur, et lui jura d`observer ces choses.
Genesis 24:10 ^
Ug ang ulipon mikuha ug napulo ka mga camello, sa mga camello sa iyang agalon, ug milakaw siya; kay sa iyang kabubut-on anaa ang tanan nga mga bahandi sa iyang agalon; ug milakaw, ug miabut siya sa Mesopotamia sa lungsod ni Nachor.
Genèse 24:10 ^
Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor.
Genesis 24:11 ^
Ug gipalubog niya ang mga camello sa gawas sa lungsod, haduol sa usa ka atabay sa tubig, sa takna sa kahaponon, sa takna sa paggula sa mga babaye aron sa pagkalos ug tubig.
Genèse 24:11 ^
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d`un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l`eau.
Genesis 24:12 ^
Ug miingon siya: O Jehova, nga Dios sa akong agalon nga si Abraham, hatagi ako, pangayoon ko kanimo, ug maayong paglakaw karong adlawa, ug kaloy-i ang akong agalon nga si Abraham.
Genèse 24:12 ^
Et il dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd`hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham!
Genesis 24:13 ^
Ania karon, ako nagatindog haduol sa tuburan sa tubig, ug ang mga anak nga babaye sa mga tawo niining lungsora nagapaingon nganhi sa pagkalos ug tubig:
Genèse 24:13 ^
Voici, je me tiens près de la source d`eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l`eau.
Genesis 24:14 ^
Ug mahitabo unta nga ang dalaga nga akong pagaingnon: Ipaubos ang imong banga, nangayo ako kanimo, aron nga paimnon mo ako; ug siya motubag unta: Uminum ka, ug pagapaimnon ko usab ang imong mga camello: hinaut unta nga siya mahimo nga imong pinili alang sa imong alagad nga si Isaac; ug sa ingon niini maila ko nga ikaw nagapakita ug kalooy sa akong agalon.
Genèse 24:14 ^
Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur.
Genesis 24:15 ^
Ug nahitabo nga sa wala pa siya makahuman sa iyang pagsulti, nga, ania karon, si Rebeca, nga gianak ni Bethuel, nga anak nga lalake ni Milca, nga asawa ni Nachor, igsoon nga lalake ni Abraham, migula siya uban ang iyang banga diha sa ibabaw sa iyang abaga.
Genèse 24:15 ^
Il n`avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l`épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d`Abraham.
Genesis 24:16 ^
Ug ang dalaga maanyag kaayo nga pagatan-awon, ulay, wala pay lalake nga nakaila kaniya; ug mikanaug siya sa tuburan, ug gipuno niya ang iyang banga, ug misaka siya.
Genèse 24:16 ^
C`était une jeune fille très belle de figure; elle était vierge, et aucun homme ne l`avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta.
Genesis 24:17 ^
Ug ang sulogoon midalagan sa pagsugat kaniya, ug miingon: Paimna ako, nangamuyo ako kanimo, ug diyutay nga tubig sa imong banga.
Genèse 24:17 ^
Le serviteur courut au-devant d`elle, et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d`eau de ta cruche.
Genesis 24:18 ^
Ug siya mitubag: Uminum ka, ginoo ko; ug iyang gidali, ug gipaubos ang iyang banga sa ibabaw sa iyang kamot, ug siya gipainum niya.
Genèse 24:18 ^
Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle s`empressa d`abaisser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire.
Genesis 24:19 ^
Ug sa human siya paimna, miingon siya: Alang sa imong mga camello usab magakalos ako ug tubig hangtud nga mahuman sila pag-inum.
Genèse 24:19 ^
Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu`à ce qu`ils aient assez bu.
Genesis 24:20 ^
Ug midali siya, ug gibubo niya ang iyang banga sa pasung, ug midalagan siya pag-usab sa atabay sa pagtimba ug tubig, ug mikalos siya alang sa tanan niyang mga camello.
Genèse 24:20 ^
Et elle s`empressa de vider sa cruche dans l`abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser; et elle puisa pour tous les chameaux.
Genesis 24:21 ^
Ug ang tawo mitutok kaniya, ug naghilum siya aron sa pag-ila kong si Jehova nagpanalangin kun wala sa iyang panaw.
Genèse 24:21 ^
L`homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l`Éternel faisait réussir son voyage, ou non.
Genesis 24:22 ^
Ug nahitabo nga sa human makainum ang mga camello, gihatagan siya sa tawo ug usa ka ariyos nga bulawan, nga nagatimbang ug tunga sa siclo, ug duruha ka pulceras alang sa iyang mga kamot nga timbang ug napulo ka siclo nga bulawan,
Genèse 24:22 ^
Quand les chameaux eurent fini de boire, l`homme prit un anneau d`or, du poids d`un demi-sicle, et deux bracelets, du poids de dix sicles d`or.
Genesis 24:23 ^
Ug miingon siya: Kang kinsa ka ba nga anak? Gipangayo ko kanimo nga itug-an mo kanako. Aduna bay dapit sa balay sa imong amahan nga aron among kaabutan?
Genèse 24:23 ^
Et il dit: De qui es-tu fille? dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit?
Genesis 24:24 ^
Ug siya mitubag: Ako mao ang anak nga babaye ni Bethuel, nga anak nga lalake ni Milca, nga gianak niya kang Nachor.
Genèse 24:24 ^
Elle répondit: Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor.
Genesis 24:25 ^
Siya nag-ingon pa kaniya: Ingon usab sa among balay kami adunay dagami ug daghan nga kompay, ug dapit alang sa pagpahulay.
Genèse 24:25 ^
Elle lui dit encore: Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit.
Genesis 24:26 ^
Ug ang tawo miduko, ug misimba kang Jehova.
Genèse 24:26 ^
Alors l`homme s`inclina et se prosterna devant l`Éternel,
Genesis 24:27 ^
Ug miingon siya: Dalayegon si Jehova, Dios sa akong agalon nga si Abraham, nga wala mahabulag ang iyang mahigugmaong kalolot ug ang iyang kamatuoran sa akong agalon; ug nagamando kanako si Jehova sa dalan sa balay sa mga igsoon sa akong agalon.
Genèse 24:27 ^
en disant: Béni soit l`Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n`a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur! Moi-même, l`Éternel m`a conduit à la maison des frères de mon seigneur.
Genesis 24:28 ^
Ug ang dalaga midalagan ug nagpahibalo kanila sa balay sa iyang inahan sumala niining mga pulonga.
Genèse 24:28 ^
La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère.
Genesis 24:29 ^
Ug si Rebeca may usa ka igsoon nga lalake nga gihinganlan si Laban, nga midalagan sa gawas padulong sa tawo nga didto sa tuburan.
Genèse 24:29 ^
Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l`homme, près de la source.
Genesis 24:30 ^
Ug nahitabo nga sa pagpakakita niya sa singsing ug sa mga pulceras sa mga kamot sa iyang igsoon nga babaye ug sa pagpakadungog niya sa mga pulong ni Rebeca nga iyang igsoon nga nagaingon: Mao kini ang gisulti kanako niadtong tawohana; nga siya miadto kaniya, ug ania karon, nga siya didto sa tuburan uban sa mga camello.
Genèse 24:30 ^
Il avait vu l`anneau et les bracelets aux mains de sa soeur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa soeur, disant: Ainsi m`a parlé l`homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source,
Genesis 24:31 ^
Ug siya miingon kaniya: Umari ka, ikaw nga gipanalanginan ni Jehova; ngano nga ania ka sa gawas? Gihikay ko ang balay ug ang dapit alang sa mga camello.
Genèse 24:31 ^
et il dit: Viens, béni de l`Éternel! Pourquoi resterais-tu dehors? J`ai préparé la maison, et une place pour les chameaux.
Genesis 24:32 ^
Unya ang tawo misulod sa balay, ug gihubaran ni Laban ang mga camello, ug iyang gihatagan sila ug dagami ug kompay, ug tubig sa paghimasa sa iyang mga tiil, ug sa mga tiil sa mga tawo nga ming-uban kaniya.
Genèse 24:32 ^
L`homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l`eau pour laver les pieds de l`homme et les pieds des gens qui étaient avec lui.
Genesis 24:33 ^
Ug ilang gidulot sa iyang atubangan ang pagkaon; apan siya miingon: Dili ako mokaon hangtud nga ikasulti ko ang gisugo kanako. Ug siya miingon kaniya: Isulti mo.
Genèse 24:33 ^
Puis, il lui servit à manger. Mais il dit: Je ne mangerai point, avant d`avoir dit ce que j`ai à dire. Parle! dit Laban.
Genesis 24:34 ^
Ug miingon siya: Ako maoy sulogoon ni Abraham.
Genèse 24:34 ^
Alors il dit: Je suis serviteur d`Abraham.
Genesis 24:35 ^
Ug gipanalanginan ni Jehova ang akong agalon sa hilabiban uyamut, ug midaku siya ug siya gihatagan ug mga carnero, ug mga vaca, ug salapi ug bulawan, ug mga sulogoon nga lalake ug mga sulogoon nga babaye, ug mga camello ug mga asno.
Genèse 24:35 ^
L`Éternel a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des boeufs, de l`argent et de l`or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes.
Genesis 24:36 ^
Ug si Sara nga asawa sa akong ginoo nag-anak kaniya sa usa ka anak nga lalake, sa iyang pagkatigulang; ug kaniya gihatag ang tanan nga iyang katigayonan.
Genèse 24:36 ^
Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon seigneur; et il lui a donné tout ce qu`il possède.
Genesis 24:37 ^
Ug ako gipapanumpa sa akong agalon nga nag-ingon: Dili ka magpili ug usa ka asawa alang sa akong anak nga lalake gikan sa mga babaye sa mga Canaanhon kang kinsang yuta maoy akong gipuy-an.
Genèse 24:37 ^
Mon seigneur m`a fait jurer, en disant: Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j`habite;
Genesis 24:38 ^
Apan umadto ka sa balay sa akong amahan, ug sa akong kaubanan ug magpili ka ug usa ka asawa alang sa akong anak nga lalake.
Genèse 24:38 ^
mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils.
Genesis 24:39 ^
Ug giingon ko ang akong agalon: Tingali ang babaye dili buot mosunod kanako.
Genèse 24:39 ^
J`ai dit à mon seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre.
Genesis 24:40 ^
Ug siya miingon kanako: Si Jehova, nga sa iyang atubangan naglakaw ako, magapadala sa iyang manolonda kuyog kanimo, ug magapauswag sa imong dalan; nga ikaw magkuha ug usa ka asawa alang sa akong anak nga lalake sa akong kaubanan sa panimalay sa akong amahan.
Genèse 24:40 ^
Et il m`a répondu: L`Éternel, devant qui j`ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton voyage; et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père.
Genesis 24:41 ^
Unya makagawas ikaw niining pagpanumpa, kong moabut ka sa akong kaubanan; ug kong ikaw dili nila hatagan sa dalaga makagawas ka sa akong pagpanumpa.
Genèse 24:41 ^
Tu seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers ma famille; si on ne te l`accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais.
Genesis 24:42 ^
Ug nakadangat ako karong adlawa didto sa atabay, ug miingon ako: O Jehova, Dios sa akong agalon nga si Abraham, kong ikaw magapauswag sa akong dalan nga akong pagalaktan.
Genèse 24:42 ^
Je suis arrivé aujourd`hui à la source, et j`ai dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j`accomplis,
Genesis 24:43 ^
Ania ako nagatindog duol sa atabay sa tubig ug mahitabo unta nga ang dalaga nga moanhi aron sa pagkalos ug tubig, ug moingon ako kaniya: Hatagi ako, nagaampo ako kanimo, ug madiyutay nga tubig nga ilimnon gikan sa imong banga.
Genèse 24:43 ^
voici, je me tiens près de la source d`eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d`eau de ta cruche, et qui me répondra:
Genesis 24:44 ^
Ug motubag unta siya: Uminum ka ug ingon man usab ang imong mga camello mokuha ako ug tubig; kini mao unta ang babaye nga gitagana sa Dios alang sa anak nga lalake sa akong agalon.
Genèse 24:44 ^
Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l`Éternel a destinée au fils de mon seigneur!
Genesis 24:45 ^
Ug sa wala pa mahuman ang akong pagsulti sa sulod sa akong kasingkasing, ania karon, si Rebeca nga nagadala sa iyang banga sa tubig diha sa iyang abaga, ug nanaug didto sa atabay ug mikalos sa tubig; ug ako nag-ingon: Paimna ako.
Genèse 24:45 ^
Avant que j`eusse fini de parler en mon coeur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l`épaule; elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit: Donne-moi à boire, je te prie.
Genesis 24:46 ^
Ug midali siya ug gipaubos niya ang iyang banga gikan sa iyang abaga, ug nag-ingon siya: Uminum ka ug paimnon ko usab ang imong mga camello. Ug miinum ako ug gipainum niya usab ang akong mga camello.
Genèse 24:46 ^
Elle s`est empressée d`abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J`ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux.
Genesis 24:47 ^
Ug ako nangutana kaniya, ug miingon: Kang kinsa ba ikaw nga anak? Ug mitubag siya: Anak ni Bethuel nga anak nga lalake ni Nachor nga gianak kaniya ni Milca. Ug gibutang ko ang ariyos sa iyang ilong ug ang mga pulceras sa iyang mga bukton.
Genèse 24:47 ^
Je l`ai interrogée, et j`ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J`ai mis l`anneau à son nez, et les bracelets à ses mains.
Genesis 24:48 ^
Ug miduko ako ug misimba ako kang Jehova ug gidalayeg ko si Jehova, ang Dios sa akong agalon nga si Abraham, nga nagmando kanako sa dalan nga matul-id aron sa pagkuha sa anak nga babaye sa igsoon sa akong agalon aron nga mahimo siya nga asawa sa iyang anak nga lalake.
Genèse 24:48 ^
Puis je me suis incliné et prosterné devant l`Éternel, et j`ai béni L`Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m`a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils.
Genesis 24:49 ^
Nan, karon kong buhaton ninyo ang mahigugmaong kalolot ug pagkamatinumanon sa akong agalon, magpahayag kamo kanako; ug kong dili ugaling, magpahayag kamo kanako, aron ako mosimang ngadto sa kamot nga too kun sa wala.
Genèse 24:49 ^
Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon seigneur, déclarez-le-moi; sinon, déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche.
Genesis 24:50 ^
Unya si Laban ug si Bethuel mingtubag ug ming-ingon sila: Kang Jehova nagagula kini nga butanga, dili kami makahimo sa pagsulti kanimo ug dautan ni maayo.
Genèse 24:50 ^
Laban et Bethuel répondirent, et dirent: C`est de l`Éternel que la chose vient; nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien.
Genesis 24:51 ^
Anaa diha si Rebeca sa atubangan mo, dawata siya, ug lumakaw ka ug ipaasawa siya sa anak nga lalake sa imong agalon, ingon sa gipamulong na ni Jehova.
Genèse 24:51 ^
Voici Rebecca devant toi; prends et va, et qu`elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme l`Éternel l`a dit.
Genesis 24:52 ^
Ug nahitabo nga sa nakabati ang sulogoon ni Abraham sa ilang mga pulong, siya sa iyang kaugalingon miyukbo sa yuta kang Jehova.
Genèse 24:52 ^
Lorsque le serviteur d`Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l`Éternel.
Genesis 24:53 ^
Ug ang sulogoon nagkuha sa mga alahas nga salapi, ug mga alahas nga bulawan, ug mga saput ug kini gihatag kang Rebeca; ingon man usab siya mihatag ug mga butang hamili sa iyang igsoon nga lalake ug sa iyang inahan.
Genèse 24:53 ^
Et le serviteur sortit des objets d`argent, des objets d`or, et des vêtements, qu`il donna à Rebecca; il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère.
Genesis 24:54 ^
Ug sila nangaon ug nanginum, siya ug ang mga tawo nga mingkuyog kaniya, ug minghigda didto sa tibook nga gabii; ug mingbangon sila sa pagkabuntag, ug siya miingon: Papaulia ako ninyo ngadto sa akong agalon.
Genèse 24:54 ^
Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: Laissez-moi retournez vers mon seigneur.
Genesis 24:55 ^
Unya mingtubag ang iyang igsoon nga lalake ug ang iyang inahan: Pahulata ang dalaga kanamo sa pila lamang ka adlaw, bisan napulo lamang ka adlaw ug sa human niini makalakaw siya.
Genèse 24:55 ^
Le frère et la mère dirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours; ensuite, tu partiras.
Genesis 24:56 ^
Ug siya miingon kanila: Ayaw kamo pagpugong kanako, kay nagatan-aw kamo nga si Jehova nagapanalangin sa akong panaw; papaulia na ako aron moadto ako sa akong agalon.
Genèse 24:56 ^
Il leur répondit: Ne me retardez pas, puisque l`Éternel a fait réussir mon voyage; laissez-moi partir, et que j`aille vers mon seigneur.
Genesis 24:57 ^
Unya sila mingtubag: Tawgon nato ang dalaga ug atong pangutan-on siya.
Genèse 24:57 ^
Alors ils répondirent: Appelons la jeune fille et consultons-la.
Genesis 24:58 ^
Ug gitawag nila si Rebeca, ug sila ming-ingon kaniya: Mouban ka ba niining tawohana? Ug siya mitubag: Oo, mouban ako.
Genèse 24:58 ^
Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: J`irai.
Genesis 24:59 ^
Unya gitugotan nila sa pagpalakaw si Rebeca nga igsoon nila nga babaye, ug ang iyang iwa, ug ang sulogoon ni Abraham ug ang iyang mga tawo,
Genèse 24:59 ^
Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur d`Abraham et ses gens.
Genesis 24:60 ^
Ug gipanalanginan nila si Rebeca, ug sila miingon kaniya: Igsoon namo, mainahan ka unta sa linibolibo, ug ang imong kaliwatan makapanag-iya sa pultahan niadtong nanagdumot kanila.
Genèse 24:60 ^
Ils bénirent Rebecca, et lui dirent: O notre soeur, puisse-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis!
Genesis 24:61 ^
Unya mitindog si Rebeca ug ang iyang mga sulogoon nga babaye, ug nangabayo sila sa mga camello, ug ming-uban sila sa tawo; ug ang sulogoon nga lalake midawat kang Rebeca ug milakaw siya.
Genèse 24:61 ^
Rebecca se leva, avec ses servantes; elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l`homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit.
Genesis 24:62 ^
Ug mianhi si Isaac gikan sa atabay Beer-lahai-roi (atabay niadtong Buhi nga nagatan-aw kanako), kay siya nagpuyo sa yuta sa habagatan.
Genèse 24:62 ^
Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï roï, et il habitait dans le pays du midi.
Genesis 24:63 ^
Ug migula si Isaac sa pagpalandong didto sa kapatagan sa takna sa kahaponon; ug giyahat niya ang iyang mga mata, ug hingtan-awan niya, ug ania karon, ang mga camello nga nanagpaingon kaniya.
Genèse 24:63 ^
Un soir qu`Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux arrivaient.
Genesis 24:64 ^
Si Rebeca usab miyahat sa iyang mga mata, ug hingkit-an niya si Isaac, ug mikanaug siya sa camello.
Genèse 24:64 ^
Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau.
Genesis 24:65 ^
Ug nangutana siya sa sulogoon: Kinsa ba kining tawohana nga gikan sa kapatagan nga nagasugat kanato? Ug ang ulipon mitubag: Kini mao ang akong agalon. Unya gikuha niya ang iyang pandong ug nagtabon siya sa iyang kaugalingon.
Genèse 24:65 ^
Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: C`est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit.
Genesis 24:66 ^
Ug ang sulogoon nagsugilon kang Isaac sa tanan nga iyang gibuhat.
Genèse 24:66 ^
Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu`il avait faites.
Genesis 24:67 ^
Ug gipasulod siya ni Isaac ngadto sa balongbalong sa iyang inahan nga si Sara, ug gidawat niya si Rebeca ug siya naasawa niya; ug siya gihigugma niya, ug ginalipay si Isaac sa tapus na ang kamatayon sa iyang inahan.
Genèse 24:67 ^
Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l`aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 24 - Genèse 24