Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 2

Genèse 2

Genesis 2:1 ^
Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibook nga panon kanila.
Genèse 2:1 ^
Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
Genesis 2:2 ^
Ug sa adlaw nga ikapito natapus sa Dios ang buhat nga iyang gihimo; ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
Genèse 2:2 ^
Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu`il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu`il avait faite.
Genesis 2:3 ^
Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini; tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios.
Genèse 2:3 ^
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu`en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu`il avait créée en la faisant.
Genesis 2:4 ^
Kini mao ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta, sa pagbuhat kanila, sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit.
Genèse 2:4 ^
Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés.
Genesis 2:5 ^
Ug wala pay tanum sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tanum sa kapatagan nga misugod sa pagturok, kay si Jehova nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tawo nga makauma sa yuta.
Genèse 2:5 ^
Lorsque l`Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n`était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore: car l`Éternel Dieu n`avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n`y avait point d`homme pour cultiver le sol.
Genesis 2:6 ^
Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibook nga nawong sa yuta.
Genèse 2:6 ^
Mais une vapeur s`éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.
Genesis 2:7 ^
Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.
Genèse 2:7 ^
L`Éternel Dieu forma l`homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l`homme devint un être vivant.
Genesis 2:8 ^
Ug si Jehova nga Dios nagbuhat ng usa ka tanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang giumol.
Genèse 2:8 ^
Puis l`Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l`orient, et il y mit l`homme qu`il avait formé.
Genesis 2:9 ^
Ug nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatan-aw, ug maayo nga kalan-on: ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman, ug ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan.
Genèse 2:9 ^
L`Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l`arbre de la vie au milieu du jardin, et l`arbre de la connaissance du bien et du mal.
Genesis 2:10 ^
Ug migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini ug nahimong upat ka mga sanga.
Genèse 2:10 ^
Un fleuve sortait d`Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras.
Genesis 2:11 ^
Ang ngalan sa usa Pison: Kini mao ang nagalikos sa tibook nga yuta sa Habila nga didto adunay bulawan.
Genèse 2:11 ^
Le nom du premier est Pischon; c`est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l`or.
Genesis 2:12 ^
Ug ang bulawan niadtong yutaa maayo: didto usab may bdelio ug onyx nga bato.
Genèse 2:12 ^
L`or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d`onyx.
Genesis 2:13 ^
Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba Gihon: kini mao ang nagalikos sa tibook nga yuta sa Etiopia.
Genèse 2:13 ^
Le nom du second fleuve est Guihon; c`est celui qui entoure tout le pays de Cusch.
Genesis 2:14 ^
Ug ang ngalan sa ikatolo ka suba Hidekel: kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Asiria. Ug ang ikaupat ka suba mao ang Eufrates.
Genèse 2:14 ^
Le nom du troisième est Hiddékel; c`est celui qui coule à l`orient de l`Assyrie. Le quatrième fleuve, c`est l`Euphrate.
Genesis 2:15 ^
Ug gikuha ni jehova nga Dios ang tawo ug gibutang siya tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon ug bantayan.
Genèse 2:15 ^
L`Éternel Dieu prit l`homme, et le plaça dans le jardin d`Éden pour le cultiver et pour le garder.
Genesis 2:16 ^
Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon: Makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman:
Genèse 2:16 ^
L`Éternel Dieu donna cet ordre à l`homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin;
Genesis 2:17 ^
Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayud.
Genèse 2:17 ^
mais tu ne mangeras pas de l`arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Genesis 2:18 ^
Ug miingon si Jehova nga Dios: Dili maayo nga ang tawo mag-inusara; pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya.
Genèse 2:18 ^
L`Éternel Dieu dit: Il n`est pas bon que l`homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.
Genesis 2:19 ^
Ug giumol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanang mga mananap sa kapatagan, ug ang tanan nga langgam sa kalangitan, ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kong unsaon niya paghingalan kanila: ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi, kana mao ang ngalan niini.
Genèse 2:19 ^
L`Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l`homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l`homme.
Genesis 2:20 ^
Ug gihatagan ni Adam ug mga ngalan ang tanan nga kahayopan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan; apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya.
Genèse 2:20 ^
Et l`homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l`homme, il ne trouva point d`aide semblable à lui.
Genesis 2:21 ^
Ug gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug nahakatulog siya; unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini.
Genèse 2:21 ^
Alors l`Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l`homme, qui s`endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.
Genesis 2:22 ^
Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa lalake.
Genèse 2:22 ^
L`Éternel Dieu forma une femme de la côte qu`il avait prise de l`homme, et il l`amena vers l`homme.
Genesis 2:23 ^
Ug miingon si Adam: Kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa Lalake.
Genèse 2:23 ^
Et l`homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l`appellera femme, parce qu`elle a été prise de l`homme.
Genesis 2:24 ^
Tungod niini, ang lalake magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod.
Genèse 2:24 ^
C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Genesis 2:25 ^
Ug silang duruha mga hubo, si Adam ug ang iyang asawa, ug sila wala mangaulaw.
Genèse 2:25 ^
L`homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n`en avaient point honte.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 2 - Genèse 2