Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 16

Genèse 16

Genesis 16:1 ^
Ug si Sarai, nga asawa ni Abram, wala mag-anak kaniya, ug siya may usa ka binatonan nga babaye nga Egiptohanon nga gihinganlan si Agar.
Genèse 16:1 ^
Saraï, femme d`Abram, ne lui avait point donné d`enfants. Elle avait une servante Égyptienne, nommée Agar.
Genesis 16:2 ^
Busa miingon si Sarai kang Abram: Nakita mo na nga ako nahimo ni Jehova nga apuli; mangayo ako kanimo nga dumuol ka sa akong binatonan nga babaye; tingali nga ako makabaton ug mga anak pinaagi kaniya. Ug gipatalinghugan ni Abram ang giingon ni Sarai.
Genèse 16:2 ^
Et Saraï dit à Abram: Voici, l`Éternel m`a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï.
Genesis 16:3 ^
Ug si Sarai nga asawa ni Abram, nagkuha kang Agar nga iyang binatonan nga Egiptohanon, sa tapus ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni Abram sa yuta sa Canaan, ug siya gipaasawa niya kang Abram nga iyang bana.
Genèse 16:3 ^
Alors Saraï, femme d`Abram, prit Agar, l`Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu`Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan.
Genesis 16:4 ^
Ug siya miduol kang Agar, ug siya nanamkon; ug sa pagkakita niya nga nanamkon siya, ang iyang agalon nga babaye ginatan-aw niya uban ang pagtamay.
Genèse 16:4 ^
Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris.
Genesis 16:5 ^
Unya miingon si Sarai kang Abram: Ang akong kaulaw sa ibabaw nimo; akong gihatag ang akong binatonan nga babaye sa imong sabakan, ug sa ginatan-aw niya nga nanamkon siya, nagatan-aw siya kanako uban ang pagtamay; pahukma si Jehova sa taliwala kanako ug kanimo.
Genèse 16:5 ^
Et Saraï dit à Abram: L`outrage qui m`est fait retombe sur toi. J`ai mis ma servante dans ton sein; et, quand elle a vu qu`elle était enceinte, elle m`a regardée avec mépris. Que l`Éternel soit juge entre moi et toi!
Genesis 16:6 ^
Apan mitubag si Abram kang Sarai: Tan-awa, ang imong ulipon nga babaye anaa sa imong kamot; buhaton mo kaniya ang ginahunahuna mo nga maayo. Ug si Sarai nagsakit kaniya pag-ayo ug mikalagiw siya gikan sa iyang atubangan.
Genèse 16:6 ^
Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita; et Agar s`enfuit loin d`elle.
Genesis 16:7 ^
Ug hingkaplagan siya sa manolonda ni Jehova sa tupad sa usa ka tuburan sa tubig didto sa kamingawan, nga haduol sa tuburan nga diha sa dalan paingon sa Sur.
Genèse 16:7 ^
L`ange de l`Éternel la trouva près d`une source d`eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Schur.
Genesis 16:8 ^
Ug miingon siya: Agar, ulipon ni Sarai, diin ba ikaw gikan, ug asa ka ba paingon? Ug siya mitubag: Mikalagiw ako gikan sa atubangan ni Sarai nga akong agalon.
Genèse 16:8 ^
Il dit: Agar, servante de Saraï, d`où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse.
Genesis 16:9 ^
Ug miingon kaniya ang manolonda ni Jehova: Bumalik ka sa imong agalon nga babaye, ug magpaubos ka sa ilalum sa iyang mga kamot.
Genèse 16:9 ^
L`ange de l`Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main.
Genesis 16:10 ^
Miingon usab kaniya ang manolonda ni Jehova: Pagadaghanon ko gayud ang imong kaliwatan, nga kini dili arang maisip tungod sa gidaghanon.
Genèse 16:10 ^
L`ange de l`Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu`on ne pourra la compter.
Genesis 16:11 ^
Miingon pa gayud ang manolonda ni Jehova: Tan-awa, ikaw nanamkon, ug magaanak ka ug usa ka anak nga lalake, ug pagahinganlan mo ang iyang ngalan Ismael, kay gipatalinghugan ni Jehova ang imong kagul-anan.
Genèse 16:11 ^
L`ange de l`Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d`Ismaël; car l`Éternel t`a entendue dans ton affliction.
Genesis 16:12 ^
Ug siya mahimong sama sa ihalas nga asno sa taliwala sa mga katawohan; ang iyang kamot batok sa tanan, ug ang mga kamot sa tanang tawo batok usab kaniya, ug sa atubangan sa tanan nga iyang mga igsoon magapuyo siya.
Genèse 16:12 ^
Il sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il habitera en face de tous ses frères.
Genesis 16:13 ^
Unya nangaliya siya kang Jehova nga nakigsulti kaniya: Ikaw mao ang Dios nga nagatan-aw: kay miingon siya: Wala ba usab ako makakita dinhi sa nagatan-aw kanako?
Genèse 16:13 ^
Elle appela Atta El roï le nom de l`Éternel qui lui avait parlé; car elle dit: Ai-je rien vu ici, après qu`il m`a vue?
Genesis 16:14 ^
Tungod niana gihinganlan niya ang atabay, Beer-Lahai-roi (Atabay nga Buhi), nga nagatan-aw kanako. Tan-awa, anaa siya sa taliwala sa Cades ug sa Bered.
Genèse 16:14 ^
C`est pourquoi l`on a appelé ce puits le puits de Lachaï roï; il est entre Kadès et Bared.
Genesis 16:15 ^
Ug nanganak si Agar kang Abram ug usa ka anak nga lalake; ug gihinganlan ni Abram ang iyang anak nga lalake, nga gianak ni Agar kaniya, si Ismael.
Genèse 16:15 ^
Agar enfanta un fils à Abram; et Abram donna le nom d`Ismaël au fils qu`Agar lui enfanta.
Genesis 16:16 ^
Ug ang panuigon ni Abram kawaloan ug unom ka tuig sa pag-anak ni Agar kang Ismael.
Genèse 16:16 ^
Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu`Agar enfanta Ismaël à Abram.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 16 - Genèse 16