Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 12

Genèse 12

Genesis 12:1 ^
Ug si Jehova miingon kang Abram: Pahawa ka gikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo.
Genèse 12:1 ^
L`Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Genesis 12:2 ^
Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka daku nga nasud, ug ikaw pagapanalanginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan, ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin.
Genèse 12:2 ^
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Genesis 12:3 ^
Ug pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo, ug ang mga magapanghimaraut kanimo, pagapanghimarauton ko; ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta.
Genèse 12:3 ^
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Genesis 12:4 ^
Mao nga milakaw si Abram, ingon sa gisulti kaniya ni Jehova; ug milakaw uban kaniya si Lot. Ug si Abram may panuigon nga kapitoan ug lima ka tuig sa pagpahawa niya sa Haran.
Genèse 12:4 ^
Abram partit, comme l`Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu`il sortit de Charan.
Genesis 12:5 ^
Ug gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa, ug si Lot nga anak sa iyang igsoon nga lalake ug ang tanang kahimtangan nila nga ilang nahipos, ug ang mga kalag nga ilang natigum sa Haran, ug nanglakaw sila pag-adto sa yuta sa Canaan, ug mingdangat sila sa yuta sa Canaan.
Genèse 12:5 ^
Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu`ils possédaient et les serviteurs qu`ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Genesis 12:6 ^
Ug si Abram milatas niadtong yutaa hangtud sa dapit sa Sichem, hangtud sa usa ka kahoy sa Moreh. Ug ang Canaanhon diha pa usab sa yuta.
Genèse 12:6 ^
Abram parcourut le pays jusqu`au lieu nommé Sichem, jusqu`aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
Genesis 12:7 ^
Ug mipakita si Jehova kang Abram ug miingon kaniya: Sa imong kaliwatan igahatag ko kining yutaa. Ug nagpatindog siya didto ug usa ka halaran alang kang Jehova, nga napakita kaniya.
Genèse 12:7 ^
L`Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l`Éternel, qui lui était apparu.
Genesis 12:8 ^
Ug mibalhin siya gikan didto ngadto sa usa ka bukid sa silangan sa Bethel, ug gibangon niya ang iyang balongbalong, nga diha ang Bethel sa kasadpan ug ang Hai sa silangan. Ug nagtukod siya didto ug usa ka halaran alang kang Jehova ug nangaliya sa ngalan ni Jehova.
Genèse 12:8 ^
Il se transporta de là vers la montagne, à l`orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l`occident et Aï à l`orient. Il bâtit encore là un autel à l`Éternel, et il invoqua le nom de l`Éternel.
Genesis 12:9 ^
Ug si Abram mipanaw padulong kanunay ngadto sa habagatan.
Genèse 12:9 ^
Abram continua ses marches, en s`avançant vers le midi.
Genesis 12:10 ^
Ug dihay gutom sa yuta, ug milugsong si Abram ngadto sa Egipto sa paglangyaw didto; kay daku ang gutom sa yuta.
Genèse 12:10 ^
Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays.
Genesis 12:11 ^
Ug nahitabo nga sa diha nga haduol na siya mosulod sa Egipto, miingon siya kang Sarai nga iyang asawa: Tan-awa, ginaila ko karon nga ikaw babaye nga maanyag nga pagatan-awon:
Genèse 12:11 ^
Comme il était près d`entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme: Voici, je sais que tu es une femme belle de figure.
Genesis 12:12 ^
Busa mahitabo nga kong makakita kanimo ang mga Egiptohanon, sila magaingon: Kini mao ang iyang asawa; ug ako pagapatyon nila ug ikaw luwason nila nga buhi.
Genèse 12:12 ^
Quand les Égyptiens te verront, ils diront: C`est sa femme! Et ils me tueront, et te laisseront la vie.
Genesis 12:13 ^
Busa karon, umingon ka nga ikaw igsoon ko nga babaye, aron nga ako adunay kaayohan tungod kanimo, ug mabuhi ang akong kalag tungod kanimo.
Genèse 12:13 ^
Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi.
Genesis 12:14 ^
Ug nahitabo nga, sa pagsulod ni Abram sa Egipto, nakita sa mga Egiptohanon nga ang babaye maanyag kaayo.
Genèse 12:14 ^
Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
Genesis 12:15 ^
Ug nakita usab siya sa mga principe ni Faraon, ug gipanagdayeg siya nila kang Faraon; ug gidala ang babaye ngadto sa balay ni Faraon:
Genèse 12:15 ^
Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon; et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
Genesis 12:16 ^
Ug siya nagbuhat ug maayo kang Abram tungod kaniya; ug siya may mga carnero, ug mga vaca, ug mga asno, ug mga ulipon nga lalake ug mga binatonan nga babaye, ug mga asno nga baye, ug mga camello.
Genèse 12:16 ^
Il traita bien Abram à cause d`elle; et Abram reçut des brebis, des boeufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des chameaux.
Genesis 12:17 ^
Apan gihampak ni Jehova si Faraon ug ang iyang panimalay pinaagi sa dagkung mga hampak, tungod kang Sarai nga asawa ni Abram.
Genèse 12:17 ^
Mais l`Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d`Abram.
Genesis 12:18 ^
Unya gitawag ni Faraon si Abram, ug siya miingon kaniya: Unsa ba kini nga imong gibuhat kanako? Ngano man nga wala ka magtug-an kanako nga siya imong asawa?
Genèse 12:18 ^
Alors Pharaon appela Abram, et dit: Qu`est-ce que tu m`as fait? Pourquoi ne m`as-tu pas déclaré que c`est ta femme?
Genesis 12:19 ^
Ngano man nga miingon ka, nga siya imong igsoon nga babaye, sa pagkaagi nga siya gikuha ko aron maasawa ko? Busa karon, tan-awa, ang imong asawa, dawata, ug lumakaw ka.
Genèse 12:19 ^
Pourquoi as-tu dit: C`est ma soeur? Aussi l`ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t-en!
Genesis 12:20 ^
Unya nagsugo si Faraon sa iyang mga tawo mahatungod kaniya, ug ilang gihatud siya sa dalan, ug ang iyang asawa ug ang tahan nga iya.
Genèse 12:20 ^
Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 12 - Genèse 12