Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Frances

<<
>>

Genesis 10

Genèse 10

Genesis 10:1 ^
Kini mao ang mga kaliwatan sa mga anak nga lalake ni Noe, si Sem, si Ham, ug si Japhet; ug kanila nangatawo ang mga anak nga lalake sa human na ang lunop.
Genèse 10:1 ^
Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge.
Genesis 10:2 ^
Ang mga anak nga lalake ni Japhet; si Gomer, si Magog, ug si Madal, ug si Javan, ug si Tubal, ug si Mashech, ug si Tiras.
Genèse 10:2 ^
Les fils de Japhet furent: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras.
Genesis 10:3 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Gomer: si Ashkenaz, ug si Riphat, ug si Togorma.
Genèse 10:3 ^
Les fils de Gomer: Aschkenaz, Riphat et Togarma.
Genesis 10:4 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Javan: si Elisa, ug si Tarsis, si Kittim, ug si Dodanim.
Genèse 10:4 ^
Les fils de Javan: Élischa, Tarsis, Kittim et Dodanim.
Genesis 10:5 ^
Tungod niini kanila gibahinbahin ang kapupud-an sa mga nasud sa ilang mga yuta, ang tagsatagsa sumala sa ilang sinultihan, sumala sa ilang mga panimalay sa ilang mga nasud.
Genèse 10:5 ^
C`est par eux qu`ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leurs familles, selon leurs nations.
Genesis 10:6 ^
Ang mga anak nga lalake ni Ham si Cush, ug si Mizraim, ug si Phut, ug si Canaan.
Genèse 10:6 ^
Les fils de Cham furent: Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan.
Genesis 10:7 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Cush: si Seba, si Havila, ug si Sabta, ug si Raama, ug si Sabtecha. Ug ang mga anak nga lalake ni Raama: si Seba, ug si Dedan.
Genèse 10:7 ^
Les fils de Cusch: Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. Les fils de Raema: Séba et Dedan.
Genesis 10:8 ^
Ug si Cush nanganak kang Nimrod: kini misugod sa pagkahimo nga gamhanan sa yuta.
Genèse 10:8 ^
Cusch engendra aussi Nimrod; c`est lui qui commença à être puissant sur la terre.
Genesis 10:9 ^
Siya mao ang tigpangayam nga kusgan sa atubangan ni Jehova; nga tungod niana kini ginaingon: Sama kang Nimrod nga tigpangayam nga kusgan sa atub angan ni Jehova.
Genèse 10:9 ^
Il fut un vaillant chasseur devant l`Éternel; c`est pourquoi l`on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l`Éternel.
Genesis 10:10 ^
Ug ang sinugdan sa iyang gingharian ang Babel, ug ang Erech, ug ang Accad, ug ang Calneh sa yuta sa Shinar.
Genèse 10:10 ^
Il régna d`abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au pays de Schinear.
Genesis 10:11 ^
Gikan niadtong yutaa miadto siya sa Asiria, ug nagtukod sa Ninive ug sa Rehoboth, ug sa Calah,
Genèse 10:11 ^
De ce pays-là sortit Assur; il bâtit Ninive, Rehoboth Hir, Calach,
Genesis 10:12 ^
Ug sa Ressen sa taliwala sa Ninive ug sa Calah, (nga mao ang lungsod nga daku).
Genèse 10:12 ^
et Résen entre Ninive et Calach; c`est la grande ville.
Genesis 10:13 ^
Ug si Mizraim nanganak kang Ludim, ug Anamim, ug Lehabim, ug Nephtuhim,
Genèse 10:13 ^
Mitsraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim,
Genesis 10:14 ^
Ug kang Pathrusim, ug Casluim, (nga mao ang kagikanan sa mga Filistihanon), ug kang Caphtorim.
Genèse 10:14 ^
les Patrusim, les Casluhim, d`où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim.
Genesis 10:15 ^
Ug si Canaan nag-anak kang Sidon nga iyang panganay, ug kang Heth,
Genèse 10:15 ^
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth;
Genesis 10:16 ^
Ug sa Jebusehanon, ug sa Amorrehanon, ug sa Gergesehanon,
Genèse 10:16 ^
et les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens,
Genesis 10:17 ^
Ug sa Hevehanon, ug sa Aracehanon, ug sa Sinehanon,
Genèse 10:17 ^
les Héviens, les Arkiens, les Siniens,
Genesis 10:18 ^
Ug sa Aradihanon, ug sa Samarehanon, ug sa Amatehanon: ug unya nanagpatlaag ang mga kabanayan sa mga Canaanhon.
Genèse 10:18 ^
les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent.
Genesis 10:19 ^
Ug ang utlanan sa mga Canaanhon nagsugod sa Sidon, sa magapaingon ikaw sa Gerar, ngadto sa Gaza, sa magapingon ikaw ngadto sa Sodoma ug sa Gomorra, ug sa Adma, ug sa Zeboim, ngadto sa Lasa.
Genèse 10:19 ^
Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu`à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d`Adma et de Tseboïm, jusqu`à Léscha.
Genesis 10:20 ^
Kini sila mao ang mga anak nga lalake ni Ham, sumala sa ilang mga kabanayan, sumala sa ilang mga sinultihan, sa ilang mga yuta, sa ilang mga nasud.
Genèse 10:20 ^
Ce sont là les fils de Cham, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations.
Genesis 10:21 ^
Ug kang Sem, ang amahan sa tanang mga anak ni Heber, ang magulang anak nga lalake ni Japhet, kaniya usab may mga anak nga nangatawo.
Genèse 10:21 ^
Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d`Héber, et frère de Japhet l`aîné.
Genesis 10:22 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Sem: si Elam ug si Assur, ug si Arphaxad, ug si Lud, ug si Aram.
Genèse 10:22 ^
Les fils de Sem furent: Élam, Assur, Arpacschad, Lud et Aram.
Genesis 10:23 ^
Ug ang mga anak nga lalake ni Aram: si Uz, si Hul, ug si Gether, ug si Mas.
Genèse 10:23 ^
Les fils d`Aram: Uts, Hul, Guéter et Masch.
Genesis 10:24 ^
Ug si Arphaxad nanganak kang Sala, ug si Sala nanganak kang Heber.
Genèse 10:24 ^
Arpacschad engendra Schélach; et Schélach engendra Héber.
Genesis 10:25 ^
Ug kang Heber nangatawo ang duruha ka mga anak nga lalake: ang ngalan sa usa mao si Peleg, kay sa iyang mga adlaw nabahinbahin ang yuta; ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joctan.
Genèse 10:25 ^
Il naquit à Héber deux fils: le nom de l`un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan.
Genesis 10:26 ^
Ug si Joctan nanganak kang Almodad, ug kang Sheleph, ug kang Hazarmaveth, ug kang Jera,
Genèse 10:26 ^
Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach,
Genesis 10:27 ^
Ug kang Hadoram, ug kang Uzal, ug kang Dicla,
Genèse 10:27 ^
Hadoram, Uzal, Dikla,
Genesis 10:28 ^
Ug kang Obal, ug kang Abimael, ug kang Seba,
Genèse 10:28 ^
Obal, Abimaël, Séba,
Genesis 10:29 ^
Ug kang Ophir, ug kang Habila, ug kang Jobad: kining tanan mao ang mga anak nga lalake ni Joctan.
Genèse 10:29 ^
Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jokthan.
Genesis 10:30 ^
Ug ang ilang pinuy-anan kutub sa Mesa hangtud ngadto sa molakaw ikaw paingon sa Separ, ang bukid sa sidlakan.
Genèse 10:30 ^
Ils habitèrent depuis Méscha, du côté de Sephar, jusqu`à la montagne de l`orient.
Genesis 10:31 ^
Kini mao ang mga anak nga lalake ni Sem sumala sa ilang kabanayan, sumala sa ilang mga sinultihan, diha sa ilang mga yuta, sa ilang mga nasud.
Genèse 10:31 ^
Ce sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations.
Genesis 10:32 ^
Kini sila mao ang mga kabanayan sa mga anak nga lalake ni Noe sumala sa ilang mga kaliwatan, sa ilang mga nasud; ug niini kanila gibahinbahin ang mga nasud sa yuta sa human ang lunop.
Genèse 10:32 ^
Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, selon leurs nations. Et c`est d`eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.
<<
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2017. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Frances | Genesis 10 - Genèse 10