Bibliya - Bilingüe

Sugboanon - Amerikano

 
>>

Genesis 1

Genesis 1

Genesis 1:1 ^
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.
Genesis 1:1 ^
In the beginning God created the heavens and the earth.
Genesis 1:2 ^
Ug ang yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman; ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig.
Genesis 1:2 ^
And the earth was waste and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the waters
Genesis 1:3 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag: ug dina ang kahayag.
Genesis 1:3 ^
And God said, Let there be light: and there was light.
Genesis 1:4 ^
Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo; ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit.
Genesis 1:4 ^
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
Genesis 1:5 ^
Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii: ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw.
Genesis 1:5 ^
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.
Genesis 1:6 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig.
Genesis 1:6 ^
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
Genesis 1:7 ^
Ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalum sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan; ug nahimo kini.
Genesis 1:7 ^
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
Genesis 1:8 ^
Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga Langit. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaduha.
Genesis 1:8 ^
And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, a second day.
Genesis 1:9 ^
Ug miingon ang Dios: Matingub ang mga tubig nga anaa sa ilalum sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug tumungha ang yuta nga mamala: ug nahimo kini.
Genesis 1:9 ^
And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
Genesis 1:10 ^
Ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga Yuta; ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga Dagat: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:10 ^
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
Genesis 1:11 ^
Ug miingon ang Dios: Magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga magahatag ug binhi; ug himunga nga mga kahoy nga magahatag ug bunga ingon sa ilang matang diin anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini.
Genesis 1:11 ^
And God said, Let the earth put forth grass, herbs yielding seed, [and] fruit-trees bearing fruit after their kind, wherein is the seed thereof, upon the earth: and it was so.
Genesis 1:12 ^
Ug ang yuta nagpaturok ug balili, talamnon nga nagahatag ug binhi, ingon sa ilang matang; ug mga kahoy nga nagahatag ug bunga, nga maoy binhi niini, ingon sa ilang matang, ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:12 ^
And the earth brought forth grass, herbs yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, wherein is the seed thereof, after their kind: and God saw that it was good.
Genesis 1:13 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikatolo.
Genesis 1:13 ^
And there was evening and there was morning, a third day.
Genesis 1:14 ^
Ug miingon ang Dios: Mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii; ug himoa sila nga alang sa mga ilhanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan;
Genesis 1:14 ^
And God said, Let there be lights in the firmament of heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:
Genesis 1:15 ^
Ug himoa sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini.
Genesis 1:15 ^
and let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth: and it was so.
Genesis 1:16 ^
Ug gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkung mga kahayag: ang labing dakung kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabii; gibuhat usab niya ang mga bitoon.
Genesis 1:16 ^
And God made the two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: [he made] the stars also.
Genesis 1:17 ^
Ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag sa ibabaw sa yuta,
Genesis 1:17 ^
And God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth,
Genesis 1:18 ^
Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:18 ^
and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
Genesis 1:19 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat.
Genesis 1:19 ^
And there was evening and there was morning, a fourth day.
Genesis 1:20 ^
Ug miingon ang Dios: Dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi, ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit.
Genesis 1:20 ^
And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven.
Genesis 1:21 ^
Ug gibuhat sa Dios ang dagkung mga mananap, ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig, ingon sa ilang matang ug ang tagsatagsa ka langgam nga pak-an, ingon sa iyang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:21 ^
And God created the great sea-monsters, and every living creature that moveth, wherewith the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind: and God saw that it was good.
Genesis 1:22 ^
Ug gipanalanginan sila sa Dios, nga nagaingon: Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug padaghanon ang mga langgam sa yuta.
Genesis 1:22 ^
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth.
Genesis 1:23 ^
Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikalima.
Genesis 1:23 ^
And there was evening and there was morning, a fifth day.
Genesis 1:24 ^
Ug miingon ang Dios: Magpatubo ang yuta ug mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayopan, ug mga butang nga nakagamang sa yuta, ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang: ug nahimo kini.
Genesis 1:24 ^
And God said, Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind: and it was so.
Genesis 1:25 ^
Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang, ug ang kahayopan ingon sa ilang matang, ug ngatanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo.
Genesis 1:25 ^
And God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the ground after its kind: and God saw that it was good.
Genesis 1:26 ^
Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.
Genesis 1:26 ^
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Genesis 1:27 ^
Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat sila.
Genesis 1:27 ^
And God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Genesis 1:28 ^
Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini, ug magbaton kamo sa pagbulot-an sa ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta.
Genesis 1:28 ^
And God blessed them: and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moveth upon the earth.
Genesis 1:29 ^
Ug miingon ang Dios: Tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag ug binhi, nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag ug binhi, aron alang kaninyo kini mahimong kalan-on;
Genesis 1:29 ^
And God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for food:
Genesis 1:30 ^
Ug sa tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanang langgam sa kalangitan, ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw, aron ilang kan-on: ug nahimo kini.
Genesis 1:30 ^
and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, [I have given] every green herb for food: and it was so.
Genesis 1:31 ^
Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, ug tan-awa, kini maayo kaayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom.
Genesis 1:31 ^
And God saw everything that he had made, and, behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.
 
>>

Bible Search    

Bookmark and Share

  Statistical tracking image - do not follow
 
>>
Libros


Kapitulo
Home
Versions
Newsletter
Contact
Privacy
About

Cattery, cat boarding in Cammeray

Copyright © Transcripture International (http://www.transcripture.com) 2006-2018. All rights reserved.
Bibliya - Bilingüe | Sugboanon - Amerikano | Genesis 1 - Genesis 1